Drukuj

Czy wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej współmałżonki, w przypadku gdy działalność ta prowadzona była na imię obojga małżonków na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (bez zawierania umowy spółki cywilnej) oraz dalsze jej kontynuowanie przez małżonka którego NIP używany był do celów podatku VAT, stanowi likwidację działalności gospodarczej i jakie rodzi konsekwencje w podatku VAT?

Odpowiedź:

Małżonkowie prowadzący działalność gospodarczą na podstawie jednego wspólnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( bez zawierania umowy spółki cywilnej), w przypadku zmiany tego wpisu poprzez wykreślenie z niego jednego z małżonków, obowiązani są zgodnie z art.9 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U.Nr 142 z 1995r., poz.702 ze zm) dokonać aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym w zakresie wynikającym ze zmian dokonanych w ewidencji działalności gospodarczej.

Ustawa o podatku VAT z dn.11.III.2004r. /Dz.U.nr 54,poz.535/ w art.15 wśród podatników podlegających temu podatkowi nie wymienia małżonków wspólnie prowadzących działalność gospodarczą, dlatego za podatnika tego podatku należy uważać tego ze współmałżonków ( jeżeli nie zawiązali oni spółki cywilnej), który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, o którym mowa w art.96 ust.1 cyt. ustawy o VAT oraz uzyskał potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-5.

W odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej na imię obojga małżonków, w świetle przepisów ustawy o podatku VAT za podatnika uważany jest Podatnik, który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, konsekwencją czego jest używanie Jego numeru NIP dla tak prowadzonej działalności.Tak więc, wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej współmałżonki i dalsze kontynuowanie działalności na podstawie wpisu w którym będzie występował jako przedsiębiorca Podatnik, nie stanowi likwidacji działalności gospodarczej oraz nie spowoduje powstania obowiązku jaki wynika z art.14 ww ustawy o podatku od towarów i usług a także innych zmian w zakresie rozliczania tego podatku.

Podobne interpretacje: