Drukuj

Zapytanie dotyczy wymogów rejestracyjnych dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany nieprawidłowej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej pismem z dnia 5 lutego 2004 r. nr PD-II/423/US/1/04 przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu, w części dotyczącej wymogów rejestracyjnych dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Zgodnie bowiem z art. 161 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Ponadto stosownie do art. 11 § 1 - 3 i art. 12 ww. ustawy spółki kapitałowe w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane; do spółki kapitałowej w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące danego typu spółki po jej wpisie do rejestru, a firma spółki kapitałowej w organizacji powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „w organizacji"; ponadto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i uzyskuje osobowość prawną i z tą chwilą przejmuje ona prawa i obowiązki spółki w organizacji.
W świetle powyższych regulacji niedopuszczalne jest zatem wystawienie faktur z nazwą spółki cywilnej, gdy została już zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.
Zgłoszenie rejestracyjne w podatku od towarów i usług - w trybie przewidzianym w art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) - powinno zatem zostać dwukrotnie uaktualnione - w ciągu 7 dni od dnia zawiązania spółki w organizacji oraz w ciągu 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o dokonaniu wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast w części dotyczącej sukcesji numeru identyfikacji podatkowej w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlowa, udzielona informacja jest prawidłowa i zgodna z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702 ze zm.).

Jednocześnie wskazać należy, iż zastosowanie się podatnika do informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach nie może im szkodzić - w myśl art. 14 § 3 w związku z art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa.

Podobne interpretacje: