Drukuj

Czy wykonując czynność, zwolnioną od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik ma obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie VAT?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 2, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem z dnia 22 lutego 2005r., uzupełnionym pismem z 8 marca 2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów art. 96 i art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w części dotyczącej obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego - nie podziela poglądu przedstawionego w zapytaniu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej i zamierza sprzedać nieruchomości o łącznej wartości przekraczającej kwotę 43.800 zł.Zgodnie ze stanowiskiem podatnika winien on dokonać zgłoszenia rejestracyjnego jako czynny podatnik VAT.

W dniu 29 stycznia 1996r. podatnik złożył w tutejszym Organie oświadczenie o wyborze zwolnienia z VAT, zgodnie z którym korzysta ze zwolnienia podmiotowego, a z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik zamierza wykonać czynność, zwolnioną od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, do wartości sprzedaży, upoważniającej do korzystania ze zwolnienia, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W związku z powyższym, podatnik nie ma obowiązku dokonania rejestracji w podatku od towarów i usług jako podmiot czynny, jednak zgodnie z art. 96 ust. 3 i 4 podmioty zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne, a naczelnik urzędu skarbowego, w takim przypadku rejestruje podatnika jako „podatnika VAT zwolnionego".

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja - zgodnie z art. 14b § 1 - nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast - zgodnie z art. 14b § 2 - organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w § 5.

Podobne interpretacje: