Drukuj

Ponieważ energia ze źródeł odnawialnych jest zwolniona z akcyzy na podstawie art.23 ust. 3 ustawy z dnia 23.01.2004r.o podatku akcyzowym, to czy firma powinna się rejestrować jako podatnik podatku akcyzowego i składać deklaracje "zerowe" AKC-3/AKC-3zh oraz informacje AKC-3/H?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Państwa firmy z dnia 04.10.2005r.(data wpływu do tut. Urzędu:07.10.2005r.),w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie rejestracji i składania deklaracji AKC-3/AKC-3zh oraz informacji AKC-3/H przez podatnika wytwarzającego energię elektryczną ze źródeł odnawialnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko podatnika jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 07.10.2005r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek z dnia 04.10.2005r. Firmy XXXXXXXX, dotyczący udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie rejestracji i składania deklaracji AKC-3/AKC-3zh oraz informacji AKC-3/H, w związku z działalnością podatnika, o której mowa w art. 23 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym /Dz. U. nr 29/2004, poz. 257 ze zm./.

Jak wynika z treści wniosku, w/w firma prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej paliw, transportu drogowego pojazdami specjalizowanymi oraz sprzedaży hurtowej owoców i warzyw. Od dnia ... firma rozszerzyła swą działalność o wytwarzanie energii elektrycznej i uzyskała koncesję na prowadzenie takiej działalności. W tym celu zostały wybudowane dwa wiatraki, które w najbliższym czasie zostaną uruchomione. Energia elektryczna wytwarzana przez te wiatraki będzie przez firmę odsprzedawana do Zakładu Energetycznego.

Pytanie podatnika:

Ponieważ energia ze źródeł odnawialnych jest zwolniona z akcyzy na podstawie art.23 ust. 3 ustawy z dnia 23.01.2004r.o podatku akcyzowym, to czy firma powinna się rejestrować jako podatnik podatku akcyzowego i składać deklaracje "zerowe" AKC-3/AKC-3zh oraz informacje AKC-3/H?

Zdaniem podatnika przywołany przepis określa, iż podatnik wytwarzający energię elektryczną ze źródeł odnawialnych (w tym przypadku energię elektryczna wytwarzaną przez wiatraki), nie musi rejestrować się jako podatnik podatku akcyzowego ani składać deklaracji AKC-3/AKC-3zh oraz informacji AKC-3/H.

Stanowisko organu podatkowego jest następujące:

Zgodnie z normą zawartą w art. 23 ust. 3 tejże ustawy z dnia 23.01.2004r.o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29/2004 poz. 257 ze zm.),zwanej dalej "ustawą", zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii.

W myśl określenia zawartego w art.3 pkt20 ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. nr153/2003 poz. 1504 ze zm.), odnawialne źródło energii jest to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

W omawianym przypadku energia elektryczna, z uwagi na fakt jej wytwarzania z odnawialnego źródła energii (wiatraki), zwolniona jest od akcyzy na mocy ustawy.

Obowiązek podatkowy w akcyzie powstaje z dniem wykonania czynności podlegających opodatkowaniu, chyba, że ustawa stanowi inaczej (art. 6 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym). Art. 11 ust. 1 w/w ustawy o podatku akcyzowym definiuje pojęcie podatnika akcyzy. Są nimi osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu. Zgodnie z art.14 ust. 1 ustawy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu celnego. Podatnicy są też obowiązani składać w urzędzie celnym deklaracje dla podatku akcyzowego /.../ za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy (art. 18 ust. 1 cyt. ustawy).

Skoro na mocy ustawy o podatku akcyzowym energia elektryczna wytwarzana z odnawialnych źródeł energii jest zwolniona z akcyzy i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem, to firma, wytwarzająca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej energię elektryczną z takiego źródła tj. przez wiatraki, nie jest podatnikiem podatku akcyzowego w rozumieniu ustawy, nie musi się rejestrować w urzędzie celnym jako podatnik tego podatku oraz nie musi składać deklaracji podatkowych "zerowych" podatku akcyzowego za wskazane ustawą okresy.

Należy zatem uznać, że stanowisko podatnika jest za prawidłowe.

Powyższa interpretacja:

-dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia interpretacji, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;

-nie jest wiążąca dla podatnika/płatnika/inkasenta/następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowej, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

POUCZENIE

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Kielcach, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach w terminie 7 dni od jego otrzymania. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Do zażalenia należy dołączyć znaczki opłaty skarbowej w wys. 5,00 zł - i po 0,50 zł -od każdego załącznika.

Podobne interpretacje: