Drukuj

Czy u podatnika świadczącego usługi budowlane wyłącznie na terenie Szwecji powstanie obowiązek rejestracji dla celów podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 października 2006 r. uzupełnionego pismem z dnia 20 października 2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę:
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. Usługi te świadczone są na terenie Szwecji. Rachunki wystawiane są na szwedzką firmę, gdyż jest podwykonawcą tych usług. W Polsce dokonuje comiesięcznych rozliczeń w podatku dochodowym - wybrał zryczałtowaną formę opodatkowania.

Zapytanie dotyczy:
Czy świadcząc usługi budowlane wyłącznie na terenie Szwecji po osiągnięciu obrotów zwalniających z opodatkowania podatkiem od towarów i usług wystąpi obowiązek rejestracji dla celów podatku od towarów i usług.

Stanowisko wnioskodawcy:
Zdaniem wnioskodawcy wykonując usługi wyłącznie na terenie Szwecji po przekroczeniu obrotów zwalniających z opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie wystąpi obowiązek składania zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku VAT.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy:
-w art. 97 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami ) określony został krąg podatników, którzy są zobligowani do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku VAT - uczestnictwa w handlu wewnątrzwspólnotowym. Przede wszystkim wykazano, że obowiązek ten dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy są obowiązani zarejestrować się jako podatnicy VAT czynni i są to podatnicy którzy mają zamiar dokonywać wewnątrzwspólnotowe dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Ponadto obowiązani do rejestracji są:
1. podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy nie mają obowiązku rejestrować sięjako podatnicy VAT czynni, czyli podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1i 9 ustawy lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43ust. 1 i art. 82 ust. 3 ustawy,
2.osoby prawne nie będące podatnikami prowadzącymi działalność gospodarczą,
-u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę wyrażoną w złotych odpowiadającą równowartości 10.000 euro, oraz tych którzy zamierzają skorzystać z możliwości wyboru opodatkowania realizowanego przez nich wewnątrzwspólnotowego nabycia .
W przypadku świadczenia usług budowlanych, które dotyczą nieruchomości ustawa określa szczególny sposób ustalania miejsca świadczenia tych usług.

Zgodnie z zapisem art.27 ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy VAT, w przypadku świadczenia usługzwiązanych z nieruchomościami, a takimi są usługi budowlane, miejscem świadczenia tychusług jest miejsce położenia nieruchomości.
Jeśli zatem świadczy Pan usługi związane z nieruchomościami w inny państwie, usługi tenie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, lecz w państwie położenianieruchomości, zgodnie z tamtejszym prawem.
Jeśli nie dokonał Pan rejestracji dla celów podatku VAT w Szwecji, a nabywcą usługi jestpodatnik podatku od wartości dodanej lub innego podatku o tym charakterze, na nim ciążyobowiązek rozliczenia podatku w tym kraju.
Jeśli natomiast odbiorcą, usługi nie jest podatnik - obowiązek rozliczenia podatku z tytułuwykonanej usługi w Szwecji spoczywa na świadczącym usługę czyli Fanu, co wymagarejestracji w kraju położenia nieruchomości.

Mając na względzie powyższe zdaniem tutejszego organu podatkowego, w sytuacji gdy świadczy Pan usługi budowlane wyłącznie na terytorium Szwecji , nie wystąpi u Pana obowiązek rejestracji dla celów podatku VAT pomimo przekroczenia kwoty obrotów zwalniających z opodatkowania podatkiem VAT.

Podobne interpretacje: