Drukuj

Rejestracja państwowej jednostki nie posiadającej osobowości prawnej jako podatnika VAT czynnego na podstawie art. 157 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz zastosowanie art. 157 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy w stosunku do powyższej jednostki.

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w związku ze złożonym w dniu 08.04.2004 roku pisemnym zapytaniem w przedmiocie zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług informuje:

W myśl art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy zarejestrowani na ostatni dzień przed dniem, o którym mowa w art. 176 pkt 2, na podstawie art. 9 ustawy wymienionej w art. 175, z wyłączeniem podatników wymienionych w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 175, będą uważani za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, z tym że podatnicy, którzy w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 175, zgłosili, że będą składać deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług, zostaną uznani za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, a pozostali – za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni (...).

Stosownie jednak do przepisu art. 157 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy przepisu ust. 1 nie stosuje się w stosunku do zakładów (oddziałów) osoby prawnej, będących odrębnymi podatnikami w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 175.

Zdaniem organu podatkowego powyższy przepis nie ma zastosowania do podatnika Lasy Państwowe Nadleśnictwo P., gdyż nie jest On osobą prawną.

Z treści art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 ze zm.) wynika, iż Lasy Państwowe są państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Ponadto Lasy Państwowe Nadleśnictwo P. w zgłoszeniu rejestracyjnym podatnika podatku od towarów i usług oraz zgłoszeniu aktualizacyjnym osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem nie deklarowało, iż jest jednostką składową osoby prawnej. Również w zaświadczeniu REGON wydanym przez Urząd Statystyczny wskazano, iż ww. podmiot jest samodzielną jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, nie jest częścią składową podmiotu macierzystego.

W związku z powyższym, na podstawie dokumentów będących w posiadaniu organu podatkowego, stwierdza się, iż Lasy Państwowe Nadleśnictwo P. w myśl art. 157 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zostaną w sposób automatyczny zarejestrowane jako podatnik VAT czynny.

Podobne interpretacje: