Drukuj

Czy w związku z brzmieniem art. 97 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku dokonania rejestracji jako podatnik VAT UE utraci on prawo do 60-dniowego terminu zwrotu podatku przez okres 12 miesięcy od dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 20.09.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.09.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ustalenia terminu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w przypadku zarejestrowania podmiotu, który jest podatnikiem podatku od towarów i usług od 1993 r., jako podatnika VAT UE

stwierdza, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług od 1993 r. W tym czasie wykonywano czynności związane z opodatkowaniem VAT oraz składano co miesiąc deklaracje dla tego podatku. Z uwagi na fakt, iż kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego Podatnik otrzymuje zwrot różnicy podatku, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. Od 01 maja 2004 r. Podatnik nie dokonywał wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, nie jest również zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Obecnie Podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Podatnik zwraca się z pytaniem, czy w związku z brzmieniem art. 97 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku dokonania rejestracji jako podatnik VAT UE utraci on prawo do 60-dniowego terminu zwrotu podatku przez okres 12 miesięcy od dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Zdaniem Podatnika w przypadku dokonania przedmiotowej rejestracji nadal będzie przysługiwało mu prawo do 60-dniowego terminu zwrotu podatku VAT, ponieważ począwszy od 1993 r. wykonywał on czynności związane z opodatkowaniem VAT oraz składał w tym okresie co miesiąc deklaracje dla tego podatku.

Po przeanalizowaniu zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska wnioskodawcy, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawne, tut. Organ stwierdza, co następuje:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług od 1993 r. wykonującym w tym czasie czynności związane z opodatkowaniem VAT oraz składającym co miesiąc deklaracje dla tego podatku. Obecnie, w związku z dokonaniem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Podatnik zamierza dokonać rejestracji jako podatnik VAT UE.

Stosownie do treści art. 97 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności.

Natomiast, zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5, oraz podatników, którzy rozpoczęli wykonywanie tych czynności, w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, i którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, termin zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2, 4-6, wydłuża się do 180 dni. Zdanie drugie i trzecie art. 87 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Z uwagi na konstrukcję cytowanego powyżej przepisu należy stwierdzić, iż zostały w nim wyróżnione dwie kategorie podatników:

  1. rozpoczynających wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5 i którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT UE,
    oraz
  2. podatników, którzy rozpoczęli wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5, w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia, i którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT UE.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług od 1993 r. wykonującym w tym czasie czynności związane z opodatkowaniem VAT oraz składającym co miesiąc deklaracje dla tego podatku. Podatnik nie należy zatem do żadnej z wymienionych wyżej kategorii – przepis art. 97 ust. 5 nie znajdzie więc w stosunku do niego zastosowania. Z powyższego jednoznacznie wynika, iż termin zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2, 4-6, nie podlega wydłużeniu dla Podatnika do 180 dni na podstawie przepisu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Podobne interpretacje: