Drukuj

Czy umieszczenie na fakturze krajowej numeru identyfikacji podatkowej z prefiksem PL przez sprzedawcę będącego zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, nie pozbawia nabywcy prawa do odliczenia podatku naliczonego z tak wystawionej faktury?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.09.2005 r. (data wpływu do tut. Organu Podatkowego 05.10.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny:
Z treści złożonego wniosku wynika, że jako nabywca w kraju towarów i usług otrzymuje Pan od czynnych zarejestrowanych podatników VAT faktury VAT na których ujęty jest numer identyfikacji podatkowej z prefiksem PL.
Zdaniem Pana, umieszczenie na fakturze krajowej numeru identyfikacji podatkowej z prefiksem PL przez sprzedawcę będącego zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, nie pozbawia nabywcy prawa do odliczenia podatku naliczonego z tak wystawionej faktury.

Ocena prawna:
Przypadki, w których występuje obowiązek posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL zostały uregulowane w art. 97 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr.54, poz. 535 ze zm.), który sta­nowi, że podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, które uzyskały potwierdzenie zgodnie z ust. 9, przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub przy nabywaniu usług o których mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, podają numer, pod którym są zidentyfikowane na potrzeby po­datku, są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.
Stosownie do treści § 9 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie majązastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej numery identyfikacji po­datkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 ( dodatkowe wymogi przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług regulują jedynie przypadki, w których podat­nik zarejestrowany jako podatnik YAT-UE (i nie wykreślony w terminie późniejszym z tego rejestru – art. 97 ust. 13-16 ustawy VAT) jest bezwzględnie zobowiązany do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL. Przepisy te nie wprowadzają wprost zakazu posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy YAT-UE.
Również posługiwanie się przez podatnika numerem o którym mowa powyżej w obrocie krajowym, nie zostało wymienione zarówno w art 88 ust. 1 ustawy o podatku VAT jak i w § 14 ust 1-3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wy­konania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) wśród przypadków w których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego od nabywanych przez podatnika towarów i usług. Tak więc otrzymanie przez Pana faktury dokumentującej transakcję krajową na której sprzedawca będący zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, uprawnionym do wysta­wiania faktur umieści numer identyfikacji podatkowej z prefiksem PL, nie pozbawia Pana prawa do odliczenia zawartego w fakturze zakupu podatku naliczonego.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci moc z chwilą zmiany przepisów j ej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli podatkowej.
Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie ul. Wadowicka 10 za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Podobne interpretacje: