Drukuj

1) W którym organie podatkowym, tj. właściwym miejscowo dla finansującego czy dla korzystającego należy zarejestrować umowy leasingu zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług2) Czy zgodnie z przepisem art. 154 ust.2 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego ( art. 86 ust.7 w związku z art. 86 ust. 3 i 5 ustawy) należy stosować do umów leasingu zawartych od dnia 1 maja 2004 r.

Zgodnie z art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ograniczenia w odliczeniu podatku VAT nie stosuje się do samochodów będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do których do 30 kwietnia 2004 r. przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia VAT naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy.

Prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego będzie jednak przysługiwało wyłącznie:
1) w odniesieniu do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, bez uwzględniania zmian tej umowy po wejściu w życie ustawy, oraz
2) pod warunkiem, ze umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 14 maja 2004 r.
Przedmiotowe umowy należy zarejestrować w urzędzie właściwym dla podatnika w myśl art. 3 cyt. ustawy. Czynności rejestracji powinna dokonać strona, która ma w tym interes prawny.

Ustawa o podatku od towarów i usług weszła w życie - zgodnie z art. 176 ustawy o VAT - 14 dni od dnia ogłoszenia. Przepis art. 154 ustawy obowiązuje od dnia ogłoszenia ustawy, w odniesieniu do umów zawartych przed tym dniem i zarejestrowanych w urzędzie skarbowych do dnia 14 maja 2004 r.

Podobne interpretacje: