Drukuj

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w piśmie z dnia 21.05.2004 r., znak: US.PPM/443-29IK-C/04 w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dopłat uzyskiwanych od uniwersytetu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w piśmie z dnia 21.05.2004 r., znak: US.PPM/443-29IK-C/04 w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dopłat uzyskiwanych od Uniwersytetu w O.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Fundację w piśmie z dnia 21.04.2004 r., L.dz.: F/162/2004 wynika, iż w oparciu o § 2 umowy z dnia 27.06.2001r. zawartej z Uniwersytetem w O. otrzymuje dopłaty z funduszu pomocy materialnej studentów przeznaczone na dofinansowanie kosztów zakwaterowania studentów w domach studenckich, korzystania przez nich ze stołówek studenckich oraz remontów domów studenckich.

Zarząd Fundacji uważa, że podatkiem VAT objęte są dopłaty otrzymane od innego podmiotu i bezpośrednio związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług, a dopłaty przekazane przez Uniwersytet nie mieszczą się w tej kategorii dopłat.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Z przepisu tego wynika, że otrzymane dofinansowanie przez dostawcę lub usługodawcę od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, bezpośrednio związane z ceną tych transakcji np. na pokrycie części ceny lub jako rekompensata z powodu obniżenia ceny stanowią obok ceny uzupełniający ją element.

Przepis art. 19 ust. 21 ww. ustawy precyzuje, że obowiązek podatkowy z tytułu należnych dopłat o podobnym charakterze powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika. W przypadku uznania rachunku bankowego podatnika zaliczką, obowiązek podatkowy powstaje w tej części. Dopłaty przedmiotowe, podlegają zatem opodatkowaniu taką stawką podatku od towarów i usług jak jest opodatkowana dostawa konkretnego towaru lub świadczenie usługi.

Dopłaty przeznaczone na dofinansowanie kosztów zakwaterowania studentów w domach studenckich są objęte zwolnieniem od podatku, bowiem w załączniku nr 4 do cytowanej ustawy w poz. 1 „Wykazu usług zwolnionych od podatku" ujęto usługi zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich sklasyfikowane do grupowania PKWiU ex 55.23.15.

Dopłaty przeznaczone na dofinansowanie kosztów korzystania przez studentów z zamkniętych stołówek studenckich przy częściowej odpłatności są opodatkowane do dnia 31.12.2007 r. stawką 7%, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c cytowanej ustawy. W myśl tej regulacji prawnej, stawkę 7% stosuje się w odniesieniu do usług gastronomicznych, z wyłączeniem:

  • sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie przetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22%,
  • sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%.

Dopłata na remont domów studenckich bezpośrednio nie ma wpływu na cenę świadczonych usług, czy sprzedanych towarów. W związku z powyższym otrzymana przez Fundację dopłata do remontu domów studenckich nie jest dopłatą, o której mowa w art. 29 ust. 1 cyt. ustawy i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sytuacji, przy ustalaniu kwoty podatku naliczonego do odliczenia z faktur zakupu Fundacja powinna uwzględnić regulacje od art. 86 do 95 ustawy o podatku od towarów i usług, a w szczególności art. 90. W myśl art. 90 ust. 1 cyt. ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W powyższym zapytaniu, zgłoszono również wątpliwość, czy dopłaty otrzymane od Uniwersytetu są dopłatami uzyskiwanymi od innego podmiotu. Przepis art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług jest zgodny z przepisami Szóstej Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z dnia 17.05.1997 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej ujednolicona podstawa opodatkowania (art. 11 ust. a pkt. 1 lit. a). Z przepisu art. 11 ust. a pkt 1 lit. a Szóstej Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z dnia 17.05.1997 r. wynika, że podstawą opodatkowania na terytorium kraju w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług (określonych w tym przepisie) stanowi wszystko, co jest wynagrodzeniem, które dostawca otrzymał lub ma otrzymać od nabywcy, klienta lub osoby trzeciej z tytułu tych czynności, wyłączając subwencje bezpośrednio związane z ich ceną.

Przedmiotowe dopłaty otrzymane od Uniwersytetu są otrzymane od osoby trzeciej.

Zatem ww. dopłaty na finansowanie kosztów zakwaterowania studentów w domach studenckich i korzystania przez nich ze stołówek studenckich otrzymywane są od innego podmiotu gospodarczego. Podkreślić należy, że oba podmioty są odrębnymi podmiotami prawnymi i zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Podobne interpretacje: