Drukuj

Czy wobec zapisu art. 25 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych niewyodrębniona jednostka wewnętrzna, w ramach której zgodnie z postanowieniami Statutu wyższa szkoła świadczy usługi hotelarsko-gastronomiczne, jest zobowiązana do składania deklaracji CIT niezależnie od deklarcji CIT składanych przez szkołę?

Odpowiadając na pismo z dnia 17.06.2004 r., złożone do Łódzkiego Urzędu Skarbowego (data wpływu 24.06.2004 r.), w sprawie obowiązku składania deklaracji CIT-2 przez niewyodrębnioną jednostkę wewnętrzną pod nazwą C..., w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego, informuje:

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)podatnicy są obowiązani bez wezwania składać deklarację według określonego wzoru, o wysokości dochodu (straty), osiągniętego od początku roku podatkowego (...).

Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – jak wynika z przepisu art. 1 w/w ustawy są osoby prawne i spółki w organizacji oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek nie mających osobowości prawnej, o ile jednostki te osiągają dochody podlegające opodatkowaniu i nie są podmiotowo zwolnione z podatku.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego W... jest wpisana do rejestru Uczelni Niepaństwowych prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem ... Zgodnie z postanowieniem § 32 Statutu świadczy usługi hotelarsko-gastronomiczne w ramach niewyodrębnionej jednostki wewnętrznej o nazwie C... Dochody z tej działalności w całości są przekazywane na rachunek bankowy, którego posiadaczem jest W... i pożytkowane wyłącznie na cele edukacyjne Szkoły.

A zatem, jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego C... nie jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 w/w ustawy. Podatnikiem w rozumieniu cytowanych przepisów jest W... będąca osobą prawną, na której ciąży obowiązek rozliczania się z całej działalności , w tym z tytułu świadczonych usług hotelarsko-szkoleniowych.

Wobec powyższego tutejszy organ podatkowy potwierdza stanowisko Spółki .

Podobne interpretacje: