Drukuj

Czy podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych czy tylko ewidencję wpływów i wydatków ?

Stan faktyczny:

Stowarzyszenie zwykłe (podatnik), zarejestrowane w ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Prezydenta Miasta, zgodnie z przepisami ustawy o stowarzyszeniach nie posiada osobowości prawnej, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie może otrzymywać darowizn, spadków, zapisów, dotacji i korzyści z ofiarności publicznej. Jedynym przychodem jaki uzyskuje ze swej działalności są otrzymywane składki członków stowarzyszenia. Cele statutowe realizuje poprzez pracę społeczną swoich członków zgodnie ze statutem – regulaminem stowarzyszenia, majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055 z późn. zm.) uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nie posiadające osobowości prawnej.

W myśl art. 1 ustawa z dnia 15 lutego 1991r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) (w stanie prawnym obowiązującym w 2004r.) reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej "podatnikami". Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych.

Cytowany przepis stanowi, iż podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są również jednostki organizacyjne nie mające osobowości. Zatem, stowarzyszenie zwykłe jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej jest podatnikiem podatku dochodowego.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m.

Odrębnymi przepisami powołanymi w art. 9 ust. 1 jest ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Stosownie do art. 82 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia określić dla niektórych jednostek, o których mowa w art. 80 ust. 3 (tj. do jednostek niebędących spółkami handlowymi, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, nie stosuje się przepisów rozdziału 6 i 7 ustawy), szcze-gólne zasady rachunkowości.

W myśl § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.) przepisy tego rozporządzenia stosuje się m.in. do stowarzyszeń. Jak stanowi § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra finansów z 15 listopada 2001r. stowarzyszenia w tym stowarzyszenia zwykłe określone w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, stosując odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości.

Podobne interpretacje: