Interpretacje w temacie: Zwolnienia przedmiotowe

Ścieżka aktualnego tematu

Nie podlega opłacie skarbowej w myśl art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23 ze zm.) umowa sprzedaży towarów używanych, zwolnionej od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), jeżeli jedną ze stron tej umowy jest podatnik podatku od towarów i usług.

Skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach postanowieniem z dnia 14 lutego 2000 r. wystąpił na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) do Prezesa Sądu o wyjaśnienie przez skład siedmiu sędziów wątpliwości prawnej przedstawionej na wstępie. Wątpliwość prawna powstała na tle ...


Kary umowne (art. 483 § 1 k.c.) nie były wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 1996 r.

Izba Skarbowa w Poznaniu decyzją z dnia (...) utrzymała w mocy, zaskarżoną przez podatnika - Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "T." Spółka z o. o. w P., decyzję inspektora kontroli skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Poznaniu z dnia (...) określającą zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 1996 r. w wysokości 7.526 zł. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia Izba Skarbowa stwie ...

Dochód fundacji, której cel statutowy stanowi wspieranie działalności naukowej, jest w części wykorzystanej na lokatę kapitału przez nabycie papierów wartościowych wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust. 1a pkt 2 i art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.).

Przedmiotowe zagadnienie prawne wyłoniło się w trakcie rozpoznawania przez zwykły skład Sądu Najwyższego rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie III SA 1455/99. Wyrokiem tym oddalono skargę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej wniesioną wobec trzech decyzji Izby Skarbowej w Warszawi ...

Dotyczy zwolnienia od opodatkowania otrzymanej kwoty z tytułu otrzynanej kary umownej.

Na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na Pana pismo z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.) otrzymanej kary umownej z tytułu nieterminowego oddania d ...


1. W sytuacji, gdy w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych skreślono regulacje, do których odsyłał art. 21 ust. 1 pkt 35 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepis ten utracił sens normatywny, co stanowi oczywistą konsekwencję zastosowanej w nim techniki odesłania dynamicznego. 2. Konstytucja nie przewiduje pośród źródeł prawa powszechnie obowiązującego szczególnej kategorii "ustaw podatkowych". Pojęciem takim nie posługuje się również art. 217 Konstytucji.

W skardze konstytucyjnej Zdzisława K. z 5 września 2001 r. zarzucono, iż art. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 95, poz. 1101) jest niezgodny z art. 2, art. 7, art. 31 ust. 2 oraz art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, iż wprowadza zmiany do art. 24 oraz art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji ...


Zwolnienia przedmiotowe

Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście działając stosownie do treści art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 197, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo znak: NG/2549/2002 z dnia 10.12.2002 r. (data wpływu do Urzędu 12.12.2002 r.) informuje, że stanowisko zawarte w ww. piśmie jest nieprawidłowe. W deklaracjach CIT podatnicy są zobowiązani do wykazania wszelkich ...

Zwolnienia przedmiotowe

Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 16.12.2002 r. (data wpływu do Urzędu: 16.12.2002 r.) w sprawie dotyczącej dotacji otrzymywanych przez SA ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) - działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Tutejszy Urząd Skarbowy w piś ...

Generowanie strony w 21 ms