Drukuj

Czy Wnioskodawczyni ma płacić podatek dochodowy czy nie? Czy od sprzedanego spadku Wnioskodawczyni ma płacić czy nie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 14.04.2008 r. (data wpływu 17.04.2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 20.06.2008 r. (data wpływu 23.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku przychodu ze sprzedaży nieruchomości rolnej nabytej w drodze spadku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku przychodu ze sprzedaży nieruchomości rolnej nabytej w drodze spadku

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 10.12.1989 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni. Dnia 17.09.2002 r. Wnioskodawczyni nabyła spadek po ojcu. W dniu 24.09.2003 r. zmarła matka Wnioskodawczyni. Dnia 27.01.2004 r. Wnioskodawczyni nabyła spadek po mamie. Wnioskodawczyni nadmienia, że po otrzymanym spadku po rodzicach, z Urzędem Skarbowym rozliczyła się i otrzymała decyzję, że podatek nie należy się. Dnia 04.04.2005 r. aktem notarialnym o zniesienie współwłasności rolnej o pow. 0,8720 ha całość, do Wnioskodawczyni należała #189;, jako jej spadek po rodzicach. Koszty geodezyjne i notarialne po 1200 zł na osobę poniosła Wnioskodawczyni wraz z drugim współwłaścicielem przy zniesieniu współwłasności. Dnia 04.09.2007 r. aktem notarialnym sprzedała otrzymany spadek po rodzicach: ziemię rolną o pow. 0,8553 ha oraz ziemię rolną o pow. 4360 ha po zniesieniu współwłasności z działki .....

Dnia 10.09.2007 r. Wnioskodawczyni była w Urzędzie Skarbowym w W… w sprawie zeznania podatkowego od sprzedanego spadku po ojcu i mamie. Wnioskodawczyni oświadczono ustnie, że nie płaci żadnego podatku od sprzedanego spadku i nie musi składać zeznania podatkowego. Wnioskodawczyni złożyła dokumenty sprzedaży spadku, które jej zwrócono.

Pismem Nr IPPB2/415-677/08-2/AF z dnia 11.06.2008 r. wezwano Wnioskodawczynię do sprecyzowania stanu faktycznego czy ziemię rolną o pow. 0,8553 ha nabyła w całości w drodze spadku po zmarłych rodzicach, czy też była to współwłasność oraz czy w wyniku zniesienia współwłasności zmienił się udział w nabytej ziemi rolnej dz. 1328 o pow. 0,8720 ha, tzn. czy przekroczył on 1/2, którą Wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku po zmarłych rodzicach. Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek pismem z dnia 20.06.2008 r. (data wpływu 23.06.2008 r.)poprzez doprecyzowanie, iż ziemię rolną dz. ..... o pow. 0,8553 ha nabyła w drodze spadku po zmarłych rodzicach w całości. W wyniku zniesienia współwłasności nie zmienił się udział w nabytej ziemi rolnej dz. ..... o pow. 0,8720 ha, nie przekroczył #189;, którą Wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku po zmarłych rodzicach.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawczyni ma płacić podatek dochodowy czy nie... Czy od sprzedanego spadku Wnioskodawczyni ma płacić czy nie...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie podatku od spadków i darowizn wydane zostanie odrębne postanowienie.

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Wnioskodawczyni uważa, że od sprzedanego spadku po rodzicach nie należy płacić podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zapisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588) wprowadzono obowiązujące od 01 stycznia 2007 r. zasady opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Z uwagi na treść przepisu art. 7 ust. 1 powołanej ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., do odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a są wolne od podatku dochodowego w całości - jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

Współwłasność jest instytucją prawa cywilnego polegającą na tym, iż własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom (art. 195 Kodeks cywilny). Natomiast w myśl art. 196 § 1 Kodeks cywilny, współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej Kodeksu cywilnego, o czym stanowi art. 196 § 2 tej ustawy. Zgodnie z nimi każdy ze współwłaścicieli w każdym czasie może domagać się zniesienia współwłasności. Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności jest fizyczny podział rzeczy wspólnej między współwłaścicielami. Następuje to w drodze przyznania każdemu ze współwłaścicieli wyodrębnionej (podzielonej) rzeczy wspólnej. Wielkość tej części powinna odpowiadać wielkości udziału we współwłasności. Zniesienie współwłasności polega na dokonaniu podziału rzeczy wspólnej należącej do wszystkich współwłaścicieli, ponieważ współwłaściciele mają swoje udziały w prawie, ale nie w rzeczy. W rezultacie dochodzi tylko do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni nabyła w całości w drodze spadku po zmarłych rodzicach ziemię rolną działki .... o pow. 0,8553 ha oraz #189; działki ..... o pow. 0,8720 ha. W wyniku zniesienia współwłasności nie zmienił się udział w nabytej w drodze spadku ziemi rolnej działki ....... o pow. 0,8720 ha.

Zatem nabycie przedmiotowych nieruchomości nastąpiło przed 2007 rokiem.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży ziemi rolnej nabytej w drodze spadku podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadą określoną w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: