Drukuj

1. Jaką stawkę stosować przy rozliczaniu reprezentacji i reklamy, w przypadku gdy nie jest obniżany podatek należny o podatek naliczony związany z zakupem towarów przeznaczonych na potrzeby reprezentacji i reklamy, a koszty te nie są bezpośrednio związane z kosztami ochrony zdrowia, ale służą promocji w celu pozyskania m.in. pomocy finansowej? 2. Czy w przypadku przekazania towarów na ww. potrzeby, jako dokument należy wystawić fakturę? 3. Jak refakturować koszty (np. energię elektryczną), w przypadku gdy nie jest odliczany od nich podatek naliczony? 4. Czy na refakturze ująć cenę netto (adekwatną do ceny netto z faktury kosztowej refakturowanej) czy cenę brutto i od niej naliczyć VAT?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach, w odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2004 r. (data wpływu 04.02.2004 r.), w sprawie;

 1. Jaką stawkę stosować przy rozliczaniu reprezentacji i reklamy, w przypadku gdy nie jest obniżany podatek należny o podatek naliczony związany z zakupem towarów przeznaczonych na potrzeby reprezentacji i reklamy? Dodatkowo szpital informuje, że ww. koszty nie są bezpośrednio związane z kosztami ochrony zdrowia, ale służą promocji w celu pozyskania m.in. pomocy finansowej. Ponadto szpital zapytuje, czy w przypadku przekazania towarów na ww. potrzeby, jako dokument należy wystawić fakturę?
 2. Jak refakturować koszty (np. energię elektryczną), w przypadku gdy nie jest odliczany od nich podatek naliczony, czy na refakturze ująć cenę netto (adekwatną do ceny netto z faktury kosztowej refakturowanej), czy cenę brutto i od niej naliczyć VAT?

- zważył co następuje:

Ad 1. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 z późn. zm.), zwalnia się od podatku od towarów i usług czynności, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, w przypadku gdy podatnik nie pomniejszył podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie lub imporcie towarów przekazanych lub zużytych w ramach tych czynności.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 cyt. ustawy, opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. W myśl art. 2 ust. 3 przepisy ust. 1 stosuje się również do:
 2. świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji albo reklamy,
 3. przekazania przez podatnika towarów oraz świadczenia usług na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników,
 4. darowizn towarów nie wymienionych w pkt 2.

Zgodnie z art. 32 ust. 4 przywodzonej już ustawy o VAT, w przypadku czynności wymienionych w art. 2 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5 wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany miesiąc podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą wszystkie czynności dokonane w tym miesiącu.

Wobec powyższych regulacji prawnych, wasze stanowisko, że w przypadku gdy nie jest odliczany VAT z zakupów towarów związanych z reprezantacją i reklamą, przekazanie ww. towarów na reprezentację i reklamę jest czynnością zwolnioną jest prawidłowe.

Ponadto prawidłowe jest też stanowisko, że w rzeczonych przypadkach należy wystawiać fakturę.

Ad 2. Refakturowanie należy do czynności, które nie zostały zdefiniowane w regulacjach prawnych związanych z podatkiem VAT. W praktyce gospodarczej jest jednak stosowane dość powszechnie, szczególnie przy rozliczeniu sprzedaży takich dóbr jak m.in. energia elektryczna. W praktyce i orzecznictwie przyjęło się, że refakturowanie jest dopuszczalne pod pewnymi warunkami;

 • występują co najmniej odbiorca, usługodawca faktyczny i formalny,
 • sprzedaż jest dokonywana po cenie zakupu, bez jakiejkolwiek marży narzuconej przez odsprzedającego,
 • podmiot refakturujący usługi stosuje te same stawki podatku VAT (lub zwolnienie), które widnieją na fakturze pierwotnej wystawionej przez faktycznego usługodawcę,
 • odrębne rozliczenie czynności refakturowanych musi wynikać wprost z umowy np. najmu.

Refakturowanie kosztów np. zużycia energii elektrycznej przez najemcę lokalu jest faktycznie odsprzedażą tych usług. W związku z tym czynność tą obejmują regulacje zawarte w ustawie z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Zgodnie z § 35 ust. 1 rozporządzenia Min. Fin. z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268, z późn. zm.), faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, z zastrzeżeniem § 37, powinna zawierać co najmniej:

 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
 2. numery identyfikacji podatkowej albo numery tymczasowe sprzedawcy i nabywcy,
 3. dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży towarów o charakterze ciągłym,
 4. nazwę towaru lub usługi,
 5. jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług,
 6. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 7. wartość sprzedanych towarów lub wykonanych usług bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 8. stawki podatku,
 9. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatkowe i zwolnionych od podatku,
 10. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatkowych,
 11. wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatkowych lub zwolnionych od podatku,
 12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie,
 13. czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Wobec powyższego, wasze stanowisko, że w przypadku wystawiania refaktur należy wykazać tylko stawkę netto jest błędne.

Podobne interpretacje: