Drukuj

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży własnościowego prawa do lokalu wykorzystywanego w prowadzonej działalności handlowej jest przychodem z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych?

Działając na podstawie artykułu 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr. 137, poz. 926) odpowiadając na pisemne zapytanie podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku udziela pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa w indywidualnej sprawie.

W odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 12.08.2004 r. odnośnie problemu czy przychód uzyskany ze sprzedaży własnościowego prawa do lokalu wykorzystywanego w prowadzonej działalności handlowej jest przychodem z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, uprzejmie wyjaśniam.

Z treści złożonego zapytania wynika, że osiągnęła Pani przychód ze sprzedaży lokalu, w którym prowadziła Pani działalność gospodarczą. Zgodnie z otrzymanym za pośrednictwem Biura Rachunkowego “A” zaświadczeniem ze spółdzielni mieszkaniowej Pan X otrzymał we wrześniu 1995 r. przydział własnościowego prawa do lokalu użytkowego o powierzchni 57,62 metrów kwadratowych. Zgodnie z przedłożonym aktem notarialnym w lipcu 2004 r. zawarta została pomiędzy Panią oraz małżonkiem X a Panią Y oraz małżonkiem Panem Z umowa sprzedaży lokalu użytkowego położonego na parterze budynku usługowo-mieszkalnego.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości z tym, że zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego będącego składnikiem majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej jest przychodem z działalności gospodarczej. W związku z czym nie będzie miał zastosowania w przedmiotowej sprawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albowiem stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 32 wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określone w art. 10 ust. 1 pkt 8.

Stosownie do art. 14 ust. 2 lit. c) przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących wartościami niematerialnymi i prawnymi – ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nie ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Do określenia dochodu w następującej sprawie ma zastosowanie art. 24 ust. 2, zgodnie z którym dochodem lub stratą z odpłatnego zbycia składników majątku będących wartościami niematerialnymi i prawnymi wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia a ich wartością początkową wynikającą z dokumentu stwierdzającego nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, którego wartość początkową dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustalono zgodnie z art. 22g ust. 10 powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tego prawa lub udziału w takim prawie.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie dochód określony jak powyżej stanowi dochód z prowadzonej działalności gospodarczej oraz iż nie ma zastosowania art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Artykuł ten miałby zastosowanie gdyby przedmiotem sprzedaży było spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Podobne interpretacje: