Drukuj

zachowanie prawa do zwolnienia z opodatkowania składek członkowskich w części przeznaczonych na pokrycie kosztów budowy pomieszczenia przeznaczonego na odbywanie zebrań (posiedzeń) organów stanowiących Stowarzyszenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 02.07.2008 r. (data wpływu 04.07.2008 r.) oraz piśmie z dnia 01.02.2008 r. (data nadania 02.10.2008 r., data wpływu 07.10.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB3/423-1026/08-2/AS z dnia 19.09.2008 r. (data nadania 22.09.2008 r., data doręczenia 25.09.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zachowania prawa do zwolnienia z opodatkowania składek członkowskich w części przeznaczonych na pokrycie kosztów budowy pomieszczenia przeznaczonego na odbywanie zebrań (posiedzeń) organów stanowiących Stowarzyszenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zachowania prawa do zwolnienia z opodatkowania składek członkowskich w części przeznaczonych na pokrycie kosztów budowy pomieszczenia przeznaczonego na odbywanie zebrań (posiedzeń) organów stanowiących Stowarzyszenia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Członkami Stowarzyszenia są kupcy handlujący na targowisku „G.” oraz producenci rolni. Około 95% członków to osoby prowadzące działalność gospodarczą handlową na tym targowisku.

Zasadniczym celem, dla którego powstało Stowarzyszenie jest podejmowanie działań i inicjatyw wspomagających rozwój firm członków oraz obrona ich interesów, w tym działania na rzecz stabilizacji oraz administrowania targowiskiem „G.” (statut Stowarzyszenia w załączeniu).

Od 01.12.2007 r. Stowarzyszenie przejęło – na podstawie umów dzierżawy zawartych z miastem Łódź (w załączeniu) – targowisko „G.” i rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej na zarządzaniu tym targowiskiem, w tym na odpłatnym udostępnianiu kupcom miejsc na targowisku do wykonywania handlu. Pobierane przez Stowarzyszenie od członków opłaty – poza składkami członkowskimi – służą na pokrycie kosztów prowadzenia targowiska, którego funkcjonowanie przynosi zyski.

Składki członkowskie obejmują jednorazowe wpisowe oraz comiesięczną składkę. Podstawa prawna ich wnoszenia wynika ze statutu. Są one pobierane i gromadzone w ramach wyodrębnionej kasy oraz rachunku bankowego. Składki w żaden sposób nie uczestniczą w finansowaniu działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie rozpoczyna inwestycję budowlaną na targowisku „G.”, w ramach której ma być również zbudowane pomieszczenie biurowe przeznaczone do pracy dyrekcji i administracji targowiska oraz pomieszczenie do odbywania zebrań (posiedzeń) organów stanowiących, tj. zarządu, komisji rewizyjnej oraz członków Stowarzyszenia.

Pismem z dnia 19.09.2008 r. Nr IPPB3/423-1026/08-2/AS Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia tego wniosku poprzez:

 • dostarczenie pełnomocnictwa lub innego dokumentu, z którego wynika prawo do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego przez Panią XY oraz Pana YZ,
 • sprecyzowanie nazwy inwestycji budowlanej rozpoczętej przez Stowarzyszenie na targowisku „G.”,
 • wskazanie i przytoczenie zapisu Statutu Stowarzyszenia ABC „G.”, z którego wynika, że rozpoczęta inwestycja budowlana na targowisku „G.” należy do celów statutowych Stowarzyszenia,
 • określenie, w jaki sposób ma być finansowana przedmiotowa inwestycja,
 • sprecyzowanie, czy w ramach przedmiotowej inwestycji składki członkowskie w żaden sposób nie będą uczestniczyły w finansowaniu działalności gospodarczej


- w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 25.09.2008 r.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w terminie pismem z dnia 01.10.2008 r. (data nadania 02.10.2008 r., data wpływu 07.10.2008 r.) i wskazał, że inwestycja prowadzona przez Stowarzyszenie nazywa się: Hala Targowa.

Odnośnie wskazania i przytoczenia zapisu w Statucie Stowarzyszenia Wnioskodawca wyjaśnił, iż tekst Statutu został załączony do wniosku ORD-IN; cele Stowarzyszenia są wymienione w § 6 tegoż Statutu.

Możliwość nabywania składników majątkowych wynika też z § 28 Statutu. Ponadto, zdaniem Stowarzyszenia, nabywanie składników majątkowych jest oczywistym prawem każdej organizacji nie wymagającym odrębnych uregulowań prawnych.

Wnioskodawca dodatkowo wskazał, że w przedmiocie rzeczonej inwestycji Walne Zebranie podjęło w dniu 15.10.2007 r. uchwałę Nr X/2007 o treści podanej w załączeniu.

Obecnie trwają też działania zmierzające do doprecyzowanie treści § 6 Statutu (cele Stowarzyszenia), by zawierał on też sformułowanie, iż do celów Stowarzyszenia należy „poprawa stanu zagospodarowania terenu targowiska „G.”, w tym budowa hali targowej”.

Wnioskodawca sprecyzował, że inwestycja ma nabyć sfinansowana w sposób następujący:

 1. lokal biurowy w hali targowej przeznaczony do obywania zebrań (posiedzeń) organów stanowiących Stowarzyszenia, tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz członków Stowarzyszenia ma być sfinansowany ze składek członkowskich,
 2. budowa hali targowej, z wyłączeniem lokalu biurowego opisanego wyżej pod literą „a”, będzie sfinansowana - w drodze stosowanej umowy cywilnoprawnej o współfinansowanie (projekt teksu umowy w załączeniu) - z odrębnych środków wnoszonych przez członków-kupców, którzy będą pokrywać koszty budowy zamówionych stoisk handlowych (boksów) oraz wszelkich części wspólnych obiektu (z wyłączeniem lokalu, o którym mowa pod lit. „a”),
 3. koszty zagospodarowania terenu, tj. głównie ciągów komunikacyjnych i ogrodzenia, Stowarzyszenie poniesie z własnych środków wywodzących się z prowadzonej działalności gospodarczej lub z wziętego na ten cel kredytu, który będzie spłacany z tych środków.

Jak wskazał Wnioskodawca z treści zadanego pytania (dział F.51) in fine wynika, że Stowarzyszenie zamierza sfinansować budowę pomieszczenia biurowego opisanego wyżej w punkcie 3 lit. „a” środkami pochodzącymi ze składek członków. W pozostałym zakresie inwestycja nie będzie finansowana ze składek członków.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sfinansowanie kosztów budowy pomieszczenia przeznaczonego na odbywanie zebrań (posiedzeń) organów stanowiących, tj. zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i członków środkami pieniężnymi pochodzącymi z wpłaconych przez członków składek, do których stosuje się zwolnienie przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie nadal uprawniało do zwolnienia tych składek z podatku dochodowego od osób prawnych, a jeśli nie, to kiedy i na jakich zasadach takie wydatkowanie składek należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z interpretacją Nr IPPB3-423-457/08-02/MK z dnia 16.06.2008 r. składki wnoszone przez członków Stowarzyszenia są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnik zachowuje zwolnienia przewidziane w ust. 1 art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wtedy, gdy – bez względu na termin – przeznacza dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących tym celom oraz na opłacenie podatków nie stanowiących kosztu uzyskania przychodu.

Zgodnie z § 14 Statutu zarówno zarząd, komisja rewizyjna, jak i walne zgromadzenie członków są władzami Stowarzyszenia.

Pomieszczenie przeznaczone do pracy dyrekcji i administracji targowiska służy tylko działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie, natomiast pomieszczenia do pracy organów stanowiących (zarządu, komisji rewizyjnej oraz do odbywania walnych zebrań członków) służy tylko działalności statutowej. W związku z tym sfinansowanie budowy pomieszczenia do pracy organów stanowiących Stowarzyszenia środkami pochodzącymi ze składek członkowskich – zdaniem Wnioskodawcy – uprawnia podatnika do zachowania zwolnienia tych składek od podatku dochodowego od osób prawnych.

Natomiast przeznaczenie składek członkowskich na cele inne, niż określone w art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powoduje konieczność uiszczenia podatku za okres rozliczeniowy, w którym zmieniono ich przeznaczenie, według obowiązującej w tym czasie stawki podatku. Oznacza to, że nie stosuje się w tym celu stawki podatku obowiązującej w roku podatkowym, w którym wpływ składek nastąpił, ani nie powoduje to konieczności korekty złożonego wówczas zeznania podatkowego.

Takie też stanowisko w tej kwestii zajmuje Wnioskodawca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855) określa, że stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach może podlegać ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do zapewnienia interesów bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo ochrony praw i wolności innych osób.

W art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach zapisano, że statut stowarzyszenia określa w szczególności cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

Natomiast w myśl art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) jako podmioty, które zwolnione są od podatku.

Zatem stowarzyszenia, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie.

Oznacza to, że stowarzyszenia ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Bez znaczenia pozostaje zatem, czy dochód osiągnięty jest przez stowarzyszenia z działalności statutowej, czy też z działalności gospodarczej, i czy przychody osiągane z tych źródeł mają charakter trwały czy sporadyczny.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest podmiotem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Zasadniczym celem, dla którego powstało Stowarzyszenie jest podejmowanie działań i inicjatyw wspomagających rozwój firm członków oraz obrona ich interesów, w tym działania na rzecz stabilizacji oraz administrowania targowiskiem „G.”.

Jak wskazał Wnioskodawca zgodnie z postanowieniami Statutu majątek Stowarzyszenia powstaje m.in. ze składek członkowskich, które obejmują jednorazowe wpisowe oraz comiesięczną składkę. Składki są pobierane i gromadzone w ramach wyodrębnionej kasy oraz rachunku bankowego i w żaden sposób nie uczestniczą one w finansowaniu działalności gospodarczej Stowarzyszenia polegającej na zarządzaniu targowiskiem, w tym na odpłatnym udostępnianiu kupcom miejsc na targowisku do wykonywania handlu.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą.

Z powyższego wynika zatem, że warunkiem zwolnienia z opodatkowania jest przeznaczenie przez organizację otrzymanych składek na dowolny cel, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Przepis ten nie wprowadza innych ograniczeń, zarówno w zakresie przeznaczenia uzyskanych w ten sposób środków, jak i terminu ich wydatkowania.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, iż Stowarzyszenie rozpoczęło realizacje inwestycji pod nazwą: Hala Targowa.

Część tego budynku ma zostać przeznaczona na pomieszczenie biurowe przeznaczone do pracy dyrekcji i administracji targowiska oraz pomieszczenie do odbywania zebrań (posiedzeń) organów stanowiących, tj. zarządu, komisji rewizyjnej oraz członków Stowarzyszenia.

Inwestycja ma nabyć sfinansowana w sposób następujący:

 1. lokal biurowy w hali targowej przeznaczony do obywania zebrań (posiedzeń) organów stanowiących Stowarzyszenia, tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz członków Stowarzyszenia ma być sfinansowany ze składek członkowskich,
 2. budowa hali targowej, z wyłączeniem lokalu biurowego będzie sfinansowana - w drodze stosowanej umowy cywilnoprawnej o współfinansowanie (projekt teksu umowy w załączeniu) - z odrębnych środków wnoszonych przez członków-kupców, którzy będą pokrywać koszty budowy zamówionych stoisk handlowych (boksów) oraz wszelkich części wspólnych obiektu (z wyłączeniem lokalu, o którym mowa pod lit. „a”),
 3. koszty zagospodarowania terenu, tj. głównie ciągów komunikacyjnych i ogrodzenia, Stowarzyszenie poniesie z własnych środków wywodzących się z prowadzonej działalności gospodarczej lub z wziętego na ten cel kredytu, który będzie spłacany z tych środków.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie dochody Stowarzyszenia uzyskane ze składek członkowskich przeznaczone na budowę lokalu biurowego w hali targowej przeznaczonego do obywania zebrań (posiedzeń) organów stanowiących Stowarzyszenia, tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz członków Stowarzyszenia będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W sytuacji, gdy składki członkowskie, obejmujące jednorazowe wpisowe oraz comiesięczną składkę, zostaną wydatkowane na działalność gospodarczą, zastosowanie będzie miał art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl tego przepisu, jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele - podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku. W takiej sytuacji nie dokonuje się korekty deklaracji CIT-8 (Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych), tylko dochód wykazuje się na bieżąco po miesiącu, w którym dokonano wydatku i w terminie określonym w art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, w oparciu o powyższe przepisy prawa należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie sfinansowanie kosztów budowy pomieszczenia przeznaczonego na odbywanie zebrań (posiedzeń) organów stanowiących, tj. zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i członków Stowarzyszenia środkami pieniężnymi pochodzącymi z wpłaconych przez członków Stowarzyszenia składek, na które składają się: jednorazowe wpisowe oraz comiesięczna składka, w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą, będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dokumenty dołączone do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008 r.

W związku z powyższym tut. organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, ul. Piotrkowska 135,90-434 Łódź.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: