Drukuj

kwota wydatkowana na budowę ww. budynku mieszkalnego w okresie 2 lat od dnia sprzedaży, uzasadnia zastosowanie zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że od momentu sprzedaży mieszkania nie posiada Pan innego budynku lub lokalu mieszkalnego poza wybudowanym budynkiem rekreacyjnym. Ponadto centrum życiowe Pana koncentruje się w tym domu i właśnie on służył i służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, jednocześnie w ww. domu zamieszkuje Pan w sposób ciągły i uzyskał Pan stały meldunek co dodatkowo potwierdziłoby mieszkalny charakter domu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30.07.2008 r. (data wpływu 01.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 03.10.2007 r. Wnioskodawca sprzedał wraz z żoną mieszkanie w W, które małżonkowie zakupili od Spółdzielni (pierwsza wpłata IV/2002, ostatnia X/2002, akt notarialny został spisany 15.I.2004 r.).

W dniu 16.10.2007 r. w Urzędzie Skarbowym małżonkowie złożyli PIT-23 oraz oświadczenie, że pozyskane środki przeznaczą w okresie 2 - ch lat na cele mieszkaniowe. Od 1981 r. małżonkowie są właścicielami działki o powierzchni 1007 m2, położonej w miejscowości W.

W dniu 28 września 2007 r. Wnioskodawca wystąpił do Gminy z wnioskiem o przekształcenie działki pod zabudowę mieszkaniową. Otrzymał odpowiedź, że podanie zarejestrowano i o decyzjach zostanie poinformowany. Wnioskodawca kupił typowy projekt budowlany jednorodzinnego budynku mieszkalnego o pow. 143 m2 i wystąpił o pozwolenie na budowę. Wnioskodawca otrzymał pozwolenie z dopiskiem, „adaptacja budynku mieszkalnego na rekreacyjny. W Gminie dowiedział się, że teren jest na etapie ”Studium uwarunkowań”. Wybudowany dom i działka spełniają wszelkie wymogi ustawy o budownictwie mieszkaniowym. Wnioskodawca posiada przydział mocy (17kW), kanalizację, wodę, własne ogrzewanie. Działka znajduje się przy drodze utwardzonej Gminnej o szerokości ponad 3 m. Brama wjazdowa jest szeroka na 4,20 m. Kilka działek z ww. terenu zostało przekształconych przed 2003 r. na działki budowlane.

Wnioskodawca podnosi, iż w dniu 25 kwietnia 2008 r. wraz z małżonką wystąpił ponownie do Gminy Ż… z wnioskiem o przekształcenie terenu motywując spełnienie wszelkich wymogów formalnych. W dniu 08.05.2008 r. małżonkowie otrzymali odpowiedź, że działka na której wybudowali dom jest przewidziana do zabudowy mieszkaniowej, ale zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ż…muszą potrwać i trudno określić jakikolwiek termin ich realizacji. Małżonkowie zobowiązani są do rozliczenia środków otrzymanych ze sprzedaży mieszkania w terminie do dnia 03.10.2009 r.

Wnioskodawca podnosi, iż posiada rachunki VAT dokumentujące wydatkowanie pełnej kwoty otrzymanej ze sprzedaży mieszkania na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego typu „Dom…”. Zdaniem małżonków spełnili oni wszelkie warunki do jakich się zobowiązali w dniu 16 września 2007 r. Po za jednym. Działka, na której wybudowali dom mieszkalny nazywa się i przez jakiś czas będzie nazywać się rekreacyjna. W dniu 16 lipca 2008 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w G…wydał decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu budowlanego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z istniejącą sytuacją wynikającą z planowanych zmian w Planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ż…w terminie bliżej nie określonym, a jednocześnie faktycznie wybudowaniu domu mieszkalnego - Wnioskodawca może skorzystać z zapisu art. 21 ust. 1 pkt 32a)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że spełnił wszelkie wymogi wynikające z artykułu 21 ust. 1 pkt 32. Wydatkował środki otrzymane ze sprzedaży mieszkania na budowę domu mieszkalnego. Wywiązał się z podjętego zobowiązania i nie powinien wpłacić do Urzędu Skarbowego podatku w wysokości 10% kwoty otrzymanej ze sprzedaży mieszkania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy
  • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 roku.

Z analizy wniosku wynika, iż w przedmiotowej sprawie należy odnieść się do przepisów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 28 ustawy, w brzmieniu obowiązującym w 2006 r., ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu.

Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Zasada ta nie ma zastosowania do podatników, którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) – lub lit. e) ww. ustawy.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
  • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację – na cele mieszkalne – własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) tej ustawy stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium RP, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Z powyższego wynika, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych wymienionych w ustawie jest wyłącznie wydatkowanie otrzymanych środków pieniężnych na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a) lub lit. e) ustawy.

Możliwość ta jest jednak wyłączona (art. 21 ust. 2 pkt 2), gdy przychód zostanie wydatkowany na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, modernizację, adaptację lub remont budynku albo jego części – przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e). ustawy, podatek jest płatny najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi: 1) od terminu płatności określonego w ust. 2 do dnia, w którym upłynęły dwa lata od dnia sprzedaży- w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych, 2) począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty - w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy w terminie płatności podatku podatnik jest obowiązany złożyć deklarację według ustalonego wzoru.

W przedmiotowej sprawie, podstawą rozstrzygnięcia jest zatem ustalenie, czy budynek określony w pozwoleniu na budowę jako „budynek rekreacyjny” ( pozwolenie na budowę zawierało dopisek „adaptacja budynku mieszkalnego na rekreacyjny” może być uznany za budynek, którego budowa uprawnia do skorzystania ze zwolnienia, wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a)-e) ustawy.

Ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zamieścił definicji legalnej pojęcia własnego budynku mieszkalnego. Z wykładni systemowej można wywieść, że w pojęciu tym mieści się także pojęcie budynku mieszkalnego letniskowego. Ani ustawa dotycząca prawa budowlanego ani ustawa podatkowa nie zawiera definicji „budynku rekreacyjnego”. Co do zasady, o tym czy dom można uznać za rekreacyjny (letniskowy) czy za budynek mieszkalny, decyduje jego przeznaczenie. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316), budynek rekreacyjny należy do klasy budynków mieszkalnych, jednakże dla oceny możliwości skorzystania z ulgi istotne jest ustalenie, czy w danym budynku podatnik będzie realizował swoje cele mieszkaniowe, czy jedynie potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego utrwaliło się stanowisko, że budynek rekreacyjny może być zaliczony do kategorii budynków mieszkalnych tylko wtedy, gdy będzie użytkowany faktycznie przez właściciela i jego bliskich, służąc tym samym zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych. Jeżeli podatnik korzysta z domu jedynie w celach wypoczynkowych, sezonowo, wówczas dom taki uznać należy za letniskowy (rekreacyjny).

Ze stanu faktycznego sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest właścicielem działki od 1981 r., natomiast w dniu 28 września 2007 r. wystąpił do Gminy z wnioskiem o przekształcenie działki pod zabudowę mieszkaniową. Pomimo nie uzyskania pozytywnej odpowiedzi z Gminy Wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę z dopiskiem „adaptacja budynku mieszkalnego na rekreacyjny” i wybudował dom.

Dom i działka spełniają wszelkie wymogi ustawy o budownictwie mieszkaniowym. Wnioskodawca posiada przydział mocy (17kW), kanalizację; wodę, własne ogrzewanie. Działka znajduje się przy drodze utwardzonej gminnej o szerokości ponad 3m. Brama wjazdowa szeroka na 4,20 m. Kilka działek zostało przekształconych przed 2003 r. na działki budowlane.

W dniu 25 kwietnia 2008 r. Wnioskodawca wraz z małżonką ponownie wystąpił do Gminy Ż… z wnioskiem o przekształcenie terenu motywując spełnienie wszelkich wymogów formalnych. W dniu 08.05.2006 r. Wnioskodawca otrzymał odpowiedź, że działka jest przewidziana do zabudowy mieszkaniowej ale zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ż… muszą potrwać i trudno określić jakikolwiek termin ich realizacji.

W dniu 16 lipca 2008 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w G…wydał decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu budowlanego.

W opisie stanu faktycznego podano, że wybudowany budynek jest domem mieszkalnym jednorodzinnym typu „Dom..”, jednakże działka na której został wybudowany przez jakiś czas będzie nazywać się rekreacyjna, dlatego można stwierdzić, że – budynek będący według tych kryteriów budynkiem rekreacyjnym może być uznany za budynek mieszkalny.

Ponadto stwierdzić należy, że „budynek letniskowy" będzie mieścił się w pojęciu „budynku mieszkalnego" wówczas, gdy będzie użytkowany faktycznie przez właściciela (jego bliskich), służąc zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych (czyli nie rekreacyjnych, wypoczynkowych bądź w celu lokaty kapitału.) Zatem, wybudowany budynek ma stanowić ośrodek zaspokajania codziennych potrzeb związanych z zamieszkiwaniem i typowymi funkcjami mieszkania. Nie chodzi bowiem o wykorzystywanie budynku tylko okresowo, podczas wypoczynku, urlopów, dni wolnych itp.

Dlatego też stwierdzić należy, iż kwota wydatkowana na budowę ww. budynku mieszkalnego w okresie 2 lat od dnia sprzedaży, uzasadnia zastosowanie zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że od momentu sprzedaży mieszkania nie posiada Pan innego budynku lub lokalu mieszkalnego poza wybudowanym budynkiem rekreacyjnym. Ponadto centrum życiowe Pana koncentruje się w tym domu i właśnie on służył i służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, jednocześnie w ww. domu zamieszkuje Pan w sposób ciągły i uzyskał Pan stały meldunek co dodatkowo potwierdziłoby mieszkalny charakter domu.

Końcowo należy dodać, iż dokumenty dołączone przez Pana do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Pana w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Ponadto należy wskazać, iż zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Pana jako występującego z wniosek. Nie chroni natomiast Pana żony.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: