Drukuj

Czy stypendia przyznane z własnego funduszu stypendialnego w terminie przed złożeniem egzaminu kończącego studia a fizycznie wypłaconego już po złożeniu egzaminu kończącego studia a fizycznie wypłacone już po złożeniu egzaminu (uzyskanie statusu absolwenta), korzystają ze zwolnienia z pdof zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2008 r. (data wpływu 29 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych– jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 29 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.


W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, pismem z dnia 20 listopada 2008 r. nr ILPB1/415-775/08-2/AMN, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

Wezwanie prawidłowo doręczono w dniu 24 listopada 2008 r., wniosek uzupełniono w dniu 28 listopada 2008 r.


W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) tworzy zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 104, własny fundusz stypendialny, z którego zarówno studentom, doktorantom, jak i pracownikom uczelni mogą być przyznawane stypendia, niezależnie od stypendiów określonych w art. 173 ust. 1 oraz w art. 199 ust. 1. Warunki i tryb przyznawania stypendium określa Regulamin w sprawie przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie zwolnień przedmiotowych.


Czy stypendia przyznawane z Własnego Funduszu Stypendialnego w terminie przed złożeniem egzaminu kończącego studia, a fizycznie wypłacone już po złożeniu egzaminu (uzyskanie statusu absolwenta) korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 pkt 40...

Zdaniem Wnioskodawcy, stypendium tylko fizycznie wypłacone po uzyskaniu statusu absolwenta nie pozbawia prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie tut. Organ zauważa, że ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nie zawiera przepisu określonego jako art. 21 pkt 40. Jednakże mając na uwadze kontekst zawartych informacji tut. Organ zrozumiał, iż Wnioskodawca określając własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego miał na uwadze przepisy art. 21 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.


W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy źródłami przychodów są również inne źródła, które nie zostały wymienione w tym artykule.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.


Przepis art. 21 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów (dochodów), które zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, Prawo o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Zatem stypendia przyznane przez szkoły lub uczelnie korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych na postawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile spełniają określone w tym przepisie warunki. Przede wszystkim winny one być przyznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365 ze zm.), a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tj. w obowiązującym porządku prawnym:

  • ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 ze zm.),
  • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 2), oraz
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie stypendiów doktorskich i habilitacyjnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 115, poz. 965).

Stypendia, o których mowa we wniosku przyznawane są z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni, uregulowanego w art. 104 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. W myśl tego przepisu uczelnia może utworzyć, ze środków innych niż określone w art. 94 ust. 1 i 6, własny fundusz stypendialny na stypendia dla pracowników i studentów oraz doktorantów. Stypendia z tego funduszu mogą być przyznawane, jeżeli statut uczelni tak stanowi, niezależnie od stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 oraz w art. 199 ust. 1.

Własny fundusz stypendialny może być tworzony w uczelni publicznej – na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 246, poz. 1796) –w formie odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej, nadto tworzy się go również z wpłat osób fizycznych i prawnych przeznaczonych na ten fundusz (§ 12 ust. 4).


Zwolnienie z opodatkowania świadczeń pomocy materialnej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnione jest również od spełnienia następujących warunków:

  • beneficjentem pomocy może być wyłącznie: uczeń, student, uczestnik studiów doktoranckich i osoba uczestnicząca w innych formach kształcenia,
  • źródłem ich pochodzenia może być tylko: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz środki własne szkół i uczelni.


Stypendia nieobjęte zakresem zwolnień, określonym w przepisach art. 21 ust. 1 pkt 39 i 40 ww. ustawy podlegają opodatkowaniu na tzw. ogólnych zasadach.

Zatem w sytuacji, gdy przedmiotowe stypendia wypłacane przez Wnioskodawcę studentom są świadczeniami pomocy materialnej wypłacanymi z Własnego Funduszu Stypendialnego utworzonego na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spełnienie warunków zawartych w treści art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uprawnia do zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego. Fakt dokonania wypłaty stypendium po zdaniu egzaminu kończącego studia i uzyskania statusu absolwenta, przyznanego studentom przed zdaniem egzaminu, nie ma wpływu na zastosowanie przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Rozstrzygnięcie przedstawionego we wniosku pytania dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródeł przychodów, zawarto w interpretacji indywidualnej z dnia 18 grudnia 2008 r. nr ILPB1/415-775/08-4/AMN.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: