Drukuj

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe odnośnie zwolnienia z opodatkowania wypłacanych zasiłków pogrzebowych, jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, odpraw emerytalno-rentowych, świadczeń rzeczowych w postaci paczek do kwoty nie przekraczającej 380 zł, natomiast nieprawidłowe odnośnie opodatkowania zapomóg udzielanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 14.10.2008 r. (data wpływu 21.10.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego świadczeń otrzymanych przez pracowników z funduszu Związków Zawodowych oraz obowiązku wystawienia PIT – 8C – jest:

 • prawidłowe - odnośnie zwolnienia z opodatkowania wypłacanych zasiłków pogrzebowych, jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, odpraw emerytalno-rentowych, świadczeń rzeczowych w postaci paczek do kwoty nie przekraczającej 380 zł.
 • nieprawidłowe – odnośnie opodatkowania zapomóg udzielanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł.

UZASADNIENIE

W dniu 21.10.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego świadczeń otrzymanych przez pracowników z funduszu Związków Zawodowych oraz obowiązku wystawienia PIT - 8C.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka jest związkiem zawodowym uzyskującym przychody ze składek członkowskich, darowizn i odsetek od wkładów zgromadzonych na rachunku bankowym. Statut związku przewiduje wypłacanie członkom związku następujących świadczeń:

 • jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka,
 • zasiłków z tytułu zgonu członka związku lub członka rodziny związkowca,
 • zapomóg udzielanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci
 • odpraw emerytalno - rentowych.

Ponadto z okazji świąt przekazywane są świadczenia rzeczowe w postaci paczek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy związek zawodowy dokonując wypłat na rzecz swoich członków winien wystawić informację PIT - 8C o uzyskanych dochodach...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawca wolne od podatku dochodowego są następujące świadczenia:

 1. zasiłki pogrzebowe - art. 21 ust. 1 pkt 7,
 2. jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka - art. 21 ust.1 pkt 9,
 3. zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł - art. 21 ust. 1 pkt 26.

W stosunku do wypłaty powyższych świadczeń na podatniku nie ciążą żadne obowiązki informacyjne.

Świadczenia statutowe wypłacane lub przekazywane przez związki zawodowe, a podlegające opodatkowaniu:
rb

 1. odprawy emerytalno - rentowe,
 2. świadczenia rzeczowe.

Od wypłaconych świadczeń emerytalno - rentowych i przekazanych świadczeń rzeczowych związek nie ma obowiązku pobrania zaliczek na podatek, ale jest zobowiązany sporządzić informację wg ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT - 8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać informację podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy wg miejsca zamieszkania podatnika.

Wykazuje się w niej wartość wypłaconych odpraw emerytalno - rentowych i wydanych świadczeń niepieniężnych (bez względu na wysokość - nawet poniżej kwoty 380 zł) sfinansowanych z funduszy związku podlegających opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

 • prawidłowe - odnośnie zwolnienia z opodatkowania wypłacanych zasiłków pogrzebowych, jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, odpraw emerytalno-rentowych, świadczeń rzeczowych w postaci paczek do kwoty nie przekraczającej 380 zł.
 • nieprawidłowe – odnośnie opodatkowania zapomóg udzielanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie między innymi wymienia się: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkowstwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Zgodnie z art. 11 ust.1 ww. ustawy przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej - płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna mniemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nakładają na związek zawodowy tego rodzaju obowiązków. Organizacja ta, mimo dokonywania wypłat na rzecz swoich członków, nie jest zatem płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Natomiast w myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, związek zawodowy, który na rzecz swoich członków dokonuje wypłat lub świadczeń podlegających opodatkowaniu, nie będąc obowiązanym do poboru zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, obowiązany jest do sporządzenia informacji PIT - 8C. Wykazuje się w niej wartość wypłaconych świadczeń pieniężnych i wydanych świadczeń niepieniężnych sfinansowanych z funduszy związku podlegających opodatkowaniu. Informację PIT - 8C związek zawodowy powinien przekazać w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika lub właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, gdy podatnikiem jest osoba fizyczna podlegająca w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Natomiast katalog przychodów wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych zawarty został w art. 21 ust.1 cyt. ustawy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 7 wolne od podatku dochodowego są odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe. Zatem wypłacona przez Wnioskodawcę na rzecz rodzin zmarłych pracowników odprawy pośmiertne stanowią zwolnienie przedmiotowe ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, wolne od podatku są jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych.

W związku z powyższym na wypłacającym powyżej wymienione świadczenia nie ciążą żadne obowiązki płatnika.

Jak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są zapomogi wypłacone w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł z zastrzeżeniem pkt 40 i 79. Należy przy tym zauważyć, że cechą charakterystyczną zapomogi jest fakt, że jest to świadczenie jednorazowe, mające na celu wsparcie finansowe osoby, która z różnych przyczyn znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, a podstawą do zastosowania zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych jest stwierdzenie faktu wystąpienia określonego zdarzenia.

Tylko zapomogi pieniężne wypłacane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty rzeczowe w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych – do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280zł.

Należy podkreślić, iż świadczenie dla emerytów i rencistów korzysta z powyższego zwolnienia, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 • świadczenie ma być świadczeniem rzeczowym lub ekwiwalentem pieniężnym w zamian tych świadczeń,
 • świadczenie ma otrzymać emeryt lub rencista,
 • świadczenie to musi być przyznane ww. osobom w związku z istniejącym uprzednio stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, oraz od związków zawodowych,
 • kwota świadczenia nie może przekroczyć w roku podatkowym wysokości 2.280 zł.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszu związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380,00 zł.

Na mocy wskazanego przepisu ustawodawca zwolnił od podatku wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:

 • świadczenia mają charakter rzeczowy, przy czym przymiotu tego nie mają bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi,
 • źródłem ich finansowania są w całości środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych,
 • wartość tych świadczeń nie przekracza rocznie kwoty 380 zł.

Zaznacza się również, iż omawiane zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 26, 38 i 67 są limitowane do wysokości określonej w powołanej wyżej ustawie.

Ustawodawca określił bowiem jeden limit zwolnienia, a zatem w kwocie tego limitu należy uwzględnić wszystkie otrzymane przez pracownika świadczenia rzeczowe sfinansowane w danym roku zarówno z funduszu socjalnego, jak i z funduszu związków zawodowych.

Natomiast ewentualna nadwyżka wypłacanych świadczeń – ponad limit określony w przedmiotowym akcie prawnym – powoduje powstanie obowiązku podatkowego i tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Także wypłacając odprawy emerytalno – rentowe związki zawodowe jako nie będące pracodawcą nie będą odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, są natomiast zobowiązane do wypełniana obowiązków wynikających z treści art. 42a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem na związku zawodowym w związku z wypłatą świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 26, 38 i 67 oraz odpraw emerytalnych ciąży obowiązek wystawienia informacji o przychodach z innych źródeł – PIT - 8C, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Druk ten jest dokumentem informacji płatniczej i wiąże się jedynie z faktem wypłaty określonego świadczenia, nie zaś z obowiązkiem poboru zaliczki. Obowiązek sporządzenia imiennej informacji występuje zarówno w sytuacji, gdy określone osoby dokonywały na rzecz podatników świadczeń o charakterze pieniężnym jak i niepieniężnym.

Natomiast podatnik otrzymujący niniejsze świadczenia samodzielnie dokona rozliczenia uzyskanego świadczenia, składając do urzędu skarbowego właściwe zeznanie podatkowe. W zeznaniu tym podatnik winien wykazać informacje dotyczące wypłaty w pozycji „inne źródła”.

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe odnośnie zwolnienia z opodatkowania wypłacanych zasiłków pogrzebowych, jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, odpraw emerytalno-rentowych, świadczeń rzeczowych w postaci paczek do kwoty nie przekraczającej 380 zł, natomiast nieprawidłowe odnośnie opodatkowania zapomóg udzielanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: