Drukuj

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.12.2002 r. (data wpływu 23.12.2002 r.) Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze informuje, że zgodnie z art 14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) właściwy urząd skarbowy na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Składając zapytanie, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4f ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 ze zm.) wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i innych źródeł przychodów - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i inne cele statutowe, z wyjątkiem działalności gospodarczej.

W świetle powyższego, stanowisko podatnika - o zwolnieniu od podatku części dochodów ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz pawilonu usługowego przeznaczonych na wydatki związane z zamierzoną na 2003 r. likwidacją Spółdzielni - nie jest słuszne.

Dochody przeznaczone na taki cel stanowiłyby trwały ubytek majątku - nie wydatkowane na cele statutowe nie będą mogły podlegać zwolnieniu z podatku.

Podobne interpretacje: