Drukuj

Które z wydatków na budowę własnego budynku mieszkalnego skutkują zmniejszeniem 10% podatku od sprzedaży mieszkania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 03 listopada 2008r. (data wpływu do tut. Biura 05 listopada 2008r.), uzupełnionym w dniu 26 listopada o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części dotyczącej wydatkowania uzyskanego przychodu na:

 • wynagrodzenie biura architektonicznego związane z uzyskaniem warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, uzgodnień z dostawcami mediów wszystkich przyłączy i wykonaniem projektu budowlanego budynku mieszkalnego oraz projektów uzbrojeń działki w media (gaz, woda, kanalizacja, energetyka) (pkt 1);
 • urzędowe przekształcenia działki z rolnej na budowlaną (tzw. odrolnienie działki) (pkt 2);
 • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji budowy (kierownik budowy, dzienni budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki, opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, dziennik montażu) (pkt 3);
 • uzbrojenie działki: materiałów i robót doprowadzających media (gaz, woda, kanalizacja, energetyka) do domu zgodnie z projektami (pkt 5);
 • transport materiałów budowlanych (pkt 6);
 • opłaty wnoszone za określone ustawą prawo budowlane obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ (pkt 8);
 • przygotowania dokumentacji powykonawczej (dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi) (pkt 9);
 • zewnętrzne rolety antywłamaniowe w oknach (pkt 10);
 • schody wejściowe do domu i taras przydomowy (pkt 11);
 • instalację systemu alarmowego(pkt 12);
 • odkurzacz centralny (pkt 13);
 • biały montaż (baterie, umywalki, kabiny prysznicowe, brodziki, muszle) (pkt 14);
 • osprzęt oświetleniowy do domu (gniazdka, przełączniki) (pkt 18);

  - jest prawidłowe

  ,
 • wykonanie drogi dojazdowej do działki od drogi publicznej (pkt 4);
 • ogrodzenia, podjazd, stanowisko postojowe, garaż wolnostojący, plac pod śmietnik – zgodnie z projektem adaptacji działki (pkt 7);
 • zabudowę stałych szaf na wymiar (garderoby, łazienki) (pkt 15);
 • zabudowę stałych mebli kuchennych na wymiar (pkt 16);
 • wyposażenie AGD do stałej zabudowy w kuchni (pkt 17);
 • osprzęt oświetleniowy do domu – lampy (pkt 18);

  jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 listopada 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z dnia 18 listopada 2008r. Znak: IBPBII/2-415-29/08/AK wezwano wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 26 listopada 2008r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni planuje z mężem sprzedaż (w 2009r. albo w 2010r.) mieszkania spółdzielczego własnościowego (prawo spółdzielcze własnościowe nabyte w marcu 2005r.) czyli przed upływem 5 lat od daty nabycia, a za uzyskane środki w ciągu dwóch lat wybudować na posiadanej już przez wnioskodawczynię i męża nieuzbrojonej działce dom jednorodzinny z niezbędną infrastrukturą techniczną, przeznaczony na własne cele mieszkaniowe. Po zakończeniu budowy, na podstawie zebranych rachunków wnioskodawczyni wraz z mężem będzie ubiegać się o zezwolenie całkowite lub częściowe z płatności zryczałtowanego podatku 10% od przychodu ze sprzedaży posiadanego mieszkania. W związku z koniecznością bezpiecznego zaplanowania finansowania inwestycji, wnioskodawczyni i jej mąż oczekują jednoznacznego wyjaśnienia przedstawionych w pytaniu zagadnień co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Które z udokumentowanych wydatków na budowę własnego budynku mieszkalnego skutkują zmniejszeniem 10% podatku od przychodu ze sprzedaży mieszkania:

 1. wynagrodzenie biura architektonicznego związane z uzyskaniem warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, uzgodnień z dostawcami mediów wszystkich przyłączy i wykonaniem projektu budowlanego budynku mieszkalnego oraz projektów uzbrojeń działki w media (gaz, woda, kanalizacja, energetyka);
 2. koszty urzędowe przekształcenia działki z rolnej na budowlaną (tzw. odrolnienie działki);
 3. koszty przygotowania i prowadzenia dokumentacji budowy (kierownik budowy, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki, opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, dziennik montażu);
 4. koszty wykonania drogi dojazdowej do działki od drogi publicznej;
 5. koszty uzbrojenia działki: materiałów i robót doprowadzających media (gaz, woda, kanalizacja, energetyka) do domu zgodnie z projektami;
 6. koszty transportu materiałów budowlanych;
 7. koszty ogrodzenia, podjazdu, stanowiska postojowego, garażu wolnostojącego, placu pod śmietnik – zgodnie z projektem adaptacji działki;
 8. koszty opłat wnoszonych za określone ustawą prawo budowlane obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ;
 9. koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej (dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi);
 10. koszty zewnętrznych rolet antywłamaniowych w oknach;
 11. koszty schodów wejściowych do domu i tarasu przydomowego;
 12. koszty instalacji systemu alarmowego;
 13. koszty odkurzacza centralnego;
 14. koszty białego montażu (baterie, umywalki, kabiny prysznicowe, brodziki, muszle);
 15. koszty zabudowy stałych szaf na wymiar (garderoby, łazienki);
 16. koszty zabudowy stałych mebli kuchennych na wymiar;
 17. koszty wyposażenia AGD do stałej zabudowy w kuchni,
 18. koszty osprzętu oświetleniowego do domu (lampy, gniazdka, przełączniki)...

Zdaniem wnioskodawczyni, mając na uwadze w omawianym zakresie ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę prawo budowlane, wymienione oczekujące małżonków wydatki, będą skutkować zmniejszeniem zryczałtowanego podatku 10% od przychodu ze sprzedaży posiadanego mieszkania w ciągu 2 lat od daty zbycia. Poniesione przez podatnika – inwestora koszty jednoznacznie służą zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych, a definicja budynku mieszkalnego jest nierozerwalnie związana z koniecznością zapewnienia całej infrastruktury (dojazd, media, ogrodzenie, zagospodarowanie odpadów, etc.) – od jej zaprojektowania aż do wykonania.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie a w przypadku innych rzeczy pół roku licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło nabycie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych od 1 stycznia 2007 roku. Z uwagi, iż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego wnioskodawczyni nabyła w marcu 2005r. do ustalenia skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006r. Na podstawie art. 28 ust. 2 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006r. podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) powołanej ustawy ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Zgodnie z art. 28 ust. 2a ww. ustawy powyższa zasada nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy, którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

W świetle powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e), wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a:

a) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:
- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
- na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację – na cele mieszkalne – własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a) (tj. art. 21 ust 1 pkt 32 lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Na podstawie art. 26 ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 32 lit. a), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takim prawie.

W świetle przytoczonych przepisów warunkiem zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy jest m.in. wydatkowanie środków uzyskanych z odpłatnego zbycia na budowę budynku mieszkalnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego podatnikowi przysługuje prawo własności.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż wnioskodawczyni wraz z mężem planuje sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Środki uzyskane ze sprzedaży planuje wraz z małżonkiem w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży przeznaczyć na budowę domu jednorodzinnego. Budowa domu będzie się odbywać na gruncie stanowiącym własność małżonków. W związku z budową zostaną poniesione wymienione przez wnioskodawczynię wydatki.

W związku z tym, że zwolnione od podatku są wydatki poniesione na budowę budynku mieszkalnego należy stwierdzić, że:

 1. wynagrodzenie biura architektonicznego związane z uzyskaniem warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, uzgodnień z dostawcami mediów wszystkich przyłączy i wykonaniem projektu budowlanego budynku mieszkalnego oraz projektów uzbrojeń działki w media (gaz, woda, kanalizacja, energetyka) (pkt 1);
 2. koszty urzędowe przekształcenia działki z rolnej na budowlaną (tzw. odrolnienie działki) (pkt 2);
 3. koszty przygotowania i prowadzenia dokumentacji budowy (kierownik budowy, dzienni budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki, opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, dziennik montażu) (pkt 3);
 4. koszty uzbrojenia działki: materiałów i robót doprowadzających media (gaz, woda, kanalizacja, energetyka) do domu zgodnie z projektami (pkt 5);
 5. koszty transportu materiałów budowlanych (pkt 6);
 6. koszty opłat wnoszonych za określone ustawa prawo budowlane obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ (pkt 8);
 7. koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej (dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi) (pkt 9);
 8. koszty zewnętrznych rolet antywłamaniowych w oknach (pkt 10);
 9. koszty schodów wejściowych do domu i tarasu przydomowego (pkt 11);
 10. koszty instalacji systemu alarmowego (pkt 12);
 11. koszty odkurzacza centralnego (pkt 13);
 12. koszty białego montażu (baterie, umywalki, kabiny prysznicowe, brodziki, muszle) (pkt 14);
 13. koszty osprzętu oświetleniowego do domu (gniazdka, przełączniki) (pkt 18);

- są związane z budową budynku mieszkalnego i spełniają dyspozycje art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty poniesione na te wydatki są zwolnione z opodatkowania.

Stanowisko wnioskodawczyni w tym zakresie jest zatem prawidłowe.

Natomiast do wydatków na budowę budynku mieszkalnego nie można włączyć:

 1. kosztów wykonania drogi dojazdowej do działki od drogi publicznej (pkt 4);
 2. kosztów ogrodzenia, podjazdu, stanowiska postojowego, garażu wolnostojącego, placu pod śmietnik – zgodnie z projektem adaptacji działki (pkt 7);
 3. koszty zabudowy stałych szaf na wymiar (garderoby, łazienki) (pkt 15);
 4. kosztów zabudowy stałych mebli kuchennych na wymiar (pkt 16);
 5. kosztów wyposażenia AGD do stałej zabudowy w kuchni (pkt 17);
 6. koszty osprzętu oświetleniowego w postaci lamp (pkt 18).

Tym samym wydatki te nie wpływają na zmniejszenie przychodów do opodatkowania, gdyż nie spełniają dyspozycji art. 21 ust. pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy bowiem wyjaśnić, że koszty budowy drogi, ogrodzenia, podjazdu, stanowiska postojowego, garażu wolnostojącego, placu pod śmietnik choć są związane z całością inwestycji prowadzonej na działce nie są jednak wydatkami na budowę budynku mieszkalnego, gdyż są odrębnymi od budynku budowlami. Również nie jest możliwe uznanie za wydatki poniesione na budowę budynku mieszkalnego wydatków na stałą zabudowę mebli, szaf na wymiar, zakup wyposażenia AGD oraz osprzętu oświetleniowego w postaci lamp. Wydatki te są wydatkami na wyposażenie domu a nie na jego budowę.

Stanowisko wnioskodawczyni w tym zakresie jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 35-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: