Drukuj

Czy zapomoga wypłacana ze środków ZFŚS w związku z trudną sytuacją materialną z przeznaczeniem w całości na zakup pieca CO, który uległ nieprzewidzianej awarii może być zwolniona z podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Prokuratury z dnia 19 listopada 2008 r. (data wpływu 21 listopada 2008 r.), uzupełnionym w dniu 11 grudnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 21 listopada 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.


Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 2 grudnia 2008 r. znak ILPB1/415-954/08-2/AK na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 4 grudnia 2008 r., a w dniu 11 grudnia 2008 r. wniosek uzupełniono.


W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Pracownik Wnioskodawcy, który wraz z rodziną znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, złożył wniosek o udzielenie bezzwrotnej zapomogi ze środków ZFŚS. Całość pieniędzy z udzielonej pomocy została przeznaczona na zakup pieca CO, który uległ nieprzewidzianej awarii (bez możliwości naprawy).

Sytuacja rodzinna i materialna pracownika przedstawia się następująco: od ok. 2 ostatnich lat wynagrodzenie pracownika było jedynym źródłem dochodu dla 3-osobowej rodziny, bowiem jego żona przebywała na bezpłatnym urlopie wychowawczym. Od września 2008 roku, po urodzeniu drugiego dziecka – żona pracownika przebywa na urlopie macierzyńskim.

Niestety liczne wydatki (zwłaszcza w ostatnim czasie związane z noworodkiem) nie pozwoliły im na wyegzekwowanie znacznej kwoty na zakup pieca CO do ogrzania całego domu, w czasie kiedy nadszedł sezon grzewczy, a w domu znajduje się dwoje małych dzieci.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy zapomoga wypłacona ze środków ZFŚS, w związku z trudną sytuacją materialną z przeznaczeniem w całości na zakup pieca CO, który uległ nieprzewidzianej awarii, może być zwolniona z podatku...


Zdaniem Wnioskodawcy, w danej sytuacji należy zastosować przepis art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), bowiem niewątpliwie nieprzewidziana awaria pieca CO na początku sezonu grzewczego, kiedy niedogrzanie mieszkania grozi wyziębieniem i chorobami małych dzieci i pozostałych mieszkańców domu należy potraktować jako zdarzenie losowe, a w konsekwencji zapomoga winna być zwolniona z podatku.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79.

W powołanym powyżej przepisie ustawodawca wymienił przypadki, których wystąpienie umożliwia zwolnienie zapomogi z podatku dochodowego. Tak więc ze zwolnienia korzystają zapomogi otrzymane w związku z zaistnieniem określonych sytuacji, tj.:

  • indywidualnego zdarzenia losowego,
  • klęski żywiołowej,
  • długotrwałej choroby,
  • śmierci.


Z uwagi na fakt, iż ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „zdarzenie losowe” należy przyjąć jego potoczne znaczenie, oznaczające zdarzenie zależne od losu, kolei wydarzeń życia. Zatem zdarzenia losowe mogą być spowodowane nie tylko działaniem sił przyrody, ale również działaniem ludzi, pod warunkiem jednak, że zachowane są przesłanki losowości, tzn. musi zachodzić zdarzenie nieprzewidywalne, niezależne od woli człowieka i nie do uniknięcia mimo zachowania należnej staranności.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca wypłacił swojemu pracownikowi (utrzymującemu dwójkę małych dzieci) bezzwrotną zapomogę z środków ZFŚS na zakup nowego pieca CO, który w wyniku nieprzewidzianej awarii uległ zniszczeniu tuż przed sezonem grzewczym. Sytuacja ta jest niewątpliwie nieszczęśliwym zdarzeniem losowym, co stanowi przesłankę do zaklasyfikowania przyznanej w związku z tym zapomogi jako zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy i w granicach określonych w ww. art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, jak wynika z treści tego artykułu, wolne od podatku są „zapomogi otrzymane”.

Ponieważ ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji zapomogi, należy posłużyć się definicją słownikową, zgodnie z którą zapomoga to „bezzwrotna pomoc finansowa” (Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 1997-2008). Również wprowadzony przez ustawodawcę termin „otrzymane” powoduje, iż zwolnienie przedmiotowe dotyczy zarówno zapomogi pieniężnej jak i rzeczowej (materialnej). Termin: otrzymać (otrzymywać), to według ww. Słownik języka polskiego „dostać coś w darze”.

W świetle powołanych powyżej przepisów prawa oraz przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, iż prawidłowym jest stanowisko wnioskodawcy, że wartość przyznanej pracownikowi zapomogi, w związku z nieprzewidywalnym zdarzeniem losowym i w obliczu ciężkiej sytuacji życiowej pracownika jest zwolniona z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaznaczyć jednak należy, iż zwolnienie to przysługuje tylko w granicach określonych w tym przepisie, tj. do wysokości 2.280 zł w roku podatkowym.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: