Drukuj

- czy sprzedaż nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym zwolniona jest z podatku od czynności cywilnoprawnych (nabyta nieruchomość wejdzie w skład gospodarstwa rolnego nabywcy)?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pismo z dnia 25 listopada 2003 r. stwierdza co następuje:

Z pisma Pana wynika, że został sporządzony akt notarialny warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości o powierzchni 1,9082 ha. Zgodnie z ewidencją gruntów w skład ww. nieruchomości wchodzą użytki rolne R - 1,5013 ha, Ł-0,2700 ha, N- 0,1369 ha. Natomiast w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do 31.12.2003 r. nieruchomość ta znajduje się na obszarze przeznaczonym pod zabudowę wielorodzinną z elementami zabudowy jednorodzinnej. Mimo aktualnego przeznaczenia nieruchomości pod zabudowę, podlega ona opodatkowaniu podatkiem rolnym i nie została wyłączona z produkcji rolnej. Na działce tej prowadzi Pan działalność rolniczą.

Wobec powyższego uważa Pan, że sprzedaż ww. nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym - art. 1 ust. 2 ustawy z dn. 15.11.1984 r. o podatku rolnym, stosownie do art. 9 pkt 2 lit. „a” ustawy z dn. 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolniona jest z podatku od czynności cywilnoprawnych, bowiem nabyta nieruchomość wejdzie w skład gospodarstwa rolnego nabywcy.
Ustosunkowując się do powyższego tut. organ podatkowy stwierdza:

Stosownie do przepisów art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1680) za gospodarstwo rolne do celów podatku rolnego uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

W myśl art. 9 pkt 2 lit. „a” ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności cywilnoprawne przeniesienia własności nieruchomości pod warunkiem, że nabywana nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego nabywcy w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W świetle powyższego z uwagi na to, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości przekracza obszar 1 ha użytków rolnych jak też obszar 1 ha przeliczeniowego, stanowi więc gospodarstwo rolne.

Zatem, organ podatkowy podziela Pana stanowisko, że nabycie omawianej nieruchomości w aktualnie obowiązującym stanie prawnym oraz przedstawionym stanie faktycznym, nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Podobne interpretacje: