Drukuj

Czy wydawane posiłki profilaktyczne, napoje chłodzące oraz wypłacane ryczałty pieniężne podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadkach: 1. Posiłki profilaktyczne dla policjantów. Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 12.09.2002 roku w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz.U. Nr 166, poz. 1366) policjantom przysługuje posiłek profilaktyczny wydawany bezpłatnie w naturze w przypadku pełnienia służby w okresie zimowym na wolnym powietrzu co najmniej przez 4 godziny dziennie. X w drodze przetargu wyłoniła prywatne podmioty gospodarcze, które wydają policjantom posiłki w naturze na podstawie bonów. 2. Napoje chłodzące dla policjantów wydawane na podstawie § 11 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia. 3. Napoje chłodzące dla pracowników wydawane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 28.05.1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279 z późn. zm.). 4. Ryczałt pieniężny na czyszczenie i naprawę wypłacany policjantom. Zgodnie z decyzją nr 137 Komendanta Głównego Policji z 27.05.2003 roku w sprawie określenia wysokości ryczałtu pieniężnego dla policjantów na czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych (Dz. Urz. KGP nr 11, poz. 58 z późn. zm.) policjanci otrzymują ryczałt pieniężny na czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych. 5. Ryczałt pieniężny za pranie i naprawę odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników. Na podstawie decyzji Komendanta w X z 9.07.2003 roku w sprawie określenia wysokości ryczałtu pieniężnego za pranie odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Policji i jednostek Policji woj. X – pracownicy otrzymują ryczałt pieniężny za pranie i naprawę odzieży roboczej i ochronnej.

Działając na podstawie art. 14 b) § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 197 poz. 926 z późn. zm.) zmieniam informację udzieloną przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie pismem z dnia 23 kwietnia 2004 r. nr D-2/415/18/2004, w części dotyczącej opodatkowania otrzymanych przez policjantów posiłków profilaktycznych i napojów chłodzących

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są: wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych.

Na podstawie w/w artykułu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolniona z opodatkowania została wartość posiłków i napojów chłodzących stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60 poz. 276) oraz tym samym wartość otrzymanych bonów talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do ich otrzymania.

Z § 5 w/w rozporządzenia wynika, że stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje, oraz szczegółowe zasady ich wydawania, a także warunki uzasadniające zapewnienie posiłków ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Z art. 72 ust 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.) wynika, że minister właściwy do spraw wewnętrznych określi w drodze rozporządzenia, przypadki w których policjant otrzymuje wyżywienie, oraz normy wyżywienia, uwzględniając rodzaje norm i sposób ich ustalenia, osoby uprawnione do otrzymania norm dodatkowych lub ich części.

Wypełnieniem delegacji art. 72 ust. 2 w/w ustawy jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz.U. Nr 166, poz. 1366).

Z powyższego zatem wynika, że wartość wydanych na podstawie w/w rozporządzenia posiłków oraz napojów chłodzących jest zwolniona z opodatkowania.

Stosownie do § 8 w/w rozporządzenia Rady Ministrów pracownikom nie przysługuje natomiast ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. Wypłacone kwoty z tego tytułu stosownie do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika (Dz.U. Nr 166 poz. 1367), - podlegają opodatkowaniu.

Podobne interpretacje: