Drukuj

Czy renta przyznana z tytułu wypadku przy pracy podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych ?

W nawiązaniu do naszego pisma, znak: OG-005/140/04/PDII/415-34/1/04 z dnia 29.06.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż w przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zalecił uzupełnienie udzielonej odpowiedzi.

W związku z powyższym niniejszym pismem Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uzupełnia udzieloną odpowiedź.

Z przedłożonego przez podatnika tłumaczenia Decyzji o przyznaniu renty jako tymczasowego odszkodowania z dnia 27.01.2004 r. wydanej przez Branżową organizację przedsiębiorstw, działającą jako zakład ubezpieczeń w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków wynika, że podatnik pracował w Niemczech i uległ tam wypadkowi. Ze względu na skutki tego wypadku przyznano mu prawo do renty jako tymczasowego odszkodowania.

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zaliczane są do ubezpieczeń osobowych (art. 829 pkt 2 Kodeksu cywilnego).

Otrzymane odszkodowania lub inne świadczenia w tym renty z tytułu ubezpieczeń osobowych podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

W świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego wypłacana podatnikowi renta nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podobne interpretacje: