Drukuj

Pytanie Spółki przedstawia się następująco: Czy zgodnie z art. 52a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy pobierać podatek zryczałtowany, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3 tej ustawy tylko od odsetek naliczonych od dnia zmiany warunków umowy, od dnia jej przedłużenia lub odnowienia, od którego to momentu klient utracił zwolnienie przewidziane w art. 52a ust. 1 pkt 2.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki z dnia 16 lipca 2004 r. (uzupełnionym pismem z dnia 01.08.2004 r.).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że klienci Banku, na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystają ze zwolnień podatkowych w odniesieniu do dochodów z tytułu m. in. odsetek od lokat, spełniających warunki określonym w przytoczonym przepisie. Niekiedy występują okoliczności, iż przed terminem zakończenia lokaty, wynikającym z zawartej umowy, ulegają zmianie warunki umowy np. zmiana statusu lokaty z osobistej na wspólną, cesja dokonana przez jednego ze współwłaścicieli lokaty na osobę trzecią albo innego dotychczasowego współwłaściciela, zmiana spowodowana śmiercią posiadacza lokaty.

Zgodnie z art. 52a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3, jeżeli są wypłacane albo stawiane do dyspozycji podatnika od środków pieniężnych zgromadzonych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r. , na podstawie umów zawartych na czas oznaczony przed tym dniem. Zwolnienie, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania do dochodów od środków pieniężnych zgromadzonych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r. na podstawie umów zawartych na czas oznaczony przed tym dniem – wypłacanych lub stawianych do dyspozycji na podstawie tych umów, jeżeli po dniu 1 grudnia 2001 r. doszło do zmiany, przedłużenia lub odnowienia umowy. Na podstawie art. 52a ust. 5 zwolnienie powyższe nie ma również zastosowania do dochodów (przychodów) od środków pieniężnych zgromadzonych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r., na podstawie umów zawartych na czas oznaczony przed tym dniem, w przypadku gdy umowa ta:
1. została rozwiązana przed upływem okresu, na który została zawarta, bez względu na przyczynę tego rozwiązania,
2. przewiduje możliwość wypłaty całości lub części kapitał, w tym z tytułu skapitalizowanych odsetek, zgromadzonego przez podatnika w trakcie trwania umowy, a podatnik z tej możliwości skorzystał.

Art. 52a powołanej wyżej ustawy został wprowadzony z dniem 1 stycznia 2002 r., jest on konsekwencją zmian wprowadzonych w katalogu dochodów zwolnionych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ustawy i ma na celu ochronę praw nabytych w oparciu o ten przepis przed dokonaniem zmiany. Zwolnienie to ma charakter warunkowy, przesłanką umożliwiającą skorzystanie z niego, jest zawarcie przez podatnika umowy przed 1 grudnia 2001 r. Zwolnienie ma zastosowanie do wypłat odsetek dokonanych temu podatnikowi, który zawarł umowę, zgodnie z jej treścią w brzmieniu niezmienionym, zawartą przed 1 grudnia 2001 r. Ponadto wypłata odsetek powinna być zgodna z treścią umowy zawartej przed 1 grudnia 2001 r. W brzmieniu niezmienionym.

Zwolnienie określone w omawianym przepisie jest wyjątkiem od obowiązującego obecnie powszechnie opodatkowania odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zatem zakresu tego zwolnienia nie można interpretować rozszerzająco.

W związku z powyższym wymienione w pismie Banku okoliczności takie jak: zmiana lokaty z osobistej na wspólną, cesja lokaty przez współwłaściciela na osobę trzecią lub na innego współwłaściciela, powodujące zmianę strony umowy, skutkują brakiem możliwości zastosowania zwolnienia określonego w cytowanym przepisie art. 52a ust. 1 pkt 2 w/w ustawy.

Ponieważ omawiane zwolnienie dotyczy wyłącznie umów zawartych przed 1.12.2001 r. na czas oznaczony, zatem jeżeli zmiana, przedłużenie, odnowienie dokonane zostało z mocą obowiązującą przed upływem oznaczonego w niej terminu, opodatkowanie odsetek wg obowiązujących zasad określonych w art. 30a w/w ustawy następuje począwszy od 1.03.2002 r.
W przypadku umów zmienionych, przedłużonych, odnowionych z mocą obowiązującą po upływie oznaczonego terminu, opodatkowaniu będą podlegały odsetki począwszy od upływu tego terminu.

Natomiast zgodnie z art. 52a ust. 7 w/w ustawy przepis art. 52a ust. 5 pkt 1 (tj przepisu dotyczącego obowiązku opodatkowania świadczeń wynikających z rozwiązania umowy przed upływem okresu, na który została zawarta) nie stosuje się jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od podatnika, w tym w szczególności w związku z likwidacją albo upadłością banku lub wystąpieniem zdarzeń losowych.
Zasada ta może mieć zastosowanie w przypadku wygaśnięcia umowy z powodu śmierci posiadacza lokaty. Do odsetek naliczonych wg zasad wynikających z zawartej umowy do dnia otwarcia spadku (tj. do daty śmierci posiadacza lokaty) należy zastosować zwolnienie określone w art. 52a ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, ponieważ wygaśnięcie (rozwiązanie) umowy nastąpiło z przyczyn losowych.

Podobne interpretacje: