Drukuj

Czy zgodnie z zasadami przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej oraz przepisami ustawy PDOP, w analizowanym stanie faktycznym, przy wyliczaniu wysokości kwoty dochodu wolnej od podatku dochodowego należy przyjąć faktyczną wysokość wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie od dnia uzyskania Zezwolenia do ostatniego dnia jego obowiązywania w związku z realizacją opisanej wyżej inwestycji, nawet wówczas gdyby wydatki te przewyższały kwotę minimalnych nakładów inwestycyjnych określonych w Zezwoleniu, przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia z dnia 21.07.2009 r. (data wpływu 24.07.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasady obliczania wysokości przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 i art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24.07.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasady obliczania wysokości przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 i art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i świadczenia usług dotyczącą: leków i wyrobów farmaceutycznych oraz kosmetyków i wyrobów perfumeryjnych. Działalność produkcyjna Spółki prowadzona będzie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE” lub „Strefa”) na podstawie Zezwolenia nr 131 z dnia 1 sierpnia 2008 r. (dalej: „Zezwolenie”). Zezwolenie zostało udzielone do dnia 28 maja 2017 r. na prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w ramach następujących pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU):

  • Leki i wyroby farmaceutyczne (PKWiU 24.42),
  • Kosmetyki i wyroby perfumeryjne (PKWiU 24.52).

Zezwolenie jest efektem przetargu z dnia 8 lipca 2008 r., który odbył się w siedzibie SSE i w którym Zarząd Spółki złożył ofertę wraz z biznes planem projektu inwestycyjnego i uzyskał pozytywną rekomendację Komisji Przetargowej.

Zgodnie z treścią Zezwolenia w celu prowadzenia działalności w SSE, Spółka została zobowiązana m. in. do poniesienia na terenie SSE nakładów inwestycyjnych, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. 2006, Nr 200, poz. 1473, ze zm., dalej „Rozporządzenie”), w wysokości co najmniej 15.000.000,00 PLN, w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r. Zezwolenie nie określa maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Obecnie Spółka jest w początkowej fazie działalności w SSE. W związku z tym działania Spółki sprowadzają się do prowadzenia procesu inwestycyjnego. Dotychczas poniesione kwalifikowane wydatki inwestycyjne obejmują przede wszystkim zakup przez Spółkę nieruchomości zabudowanej budowlami zakładu produkcyjnego płynów infuzyjnych wraz z magazynami i budynkami administracyjno - technicznymi. Umowa nabycia powyższej nieruchomości była konsekwencją rozstrzygniętego w dniu 10 lipca 2008 r. przez Zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną na korzyść Spółki przetargu łącznego, którego przedmiotem było udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE oraz nabycie prawa do przedmiotowej nieruchomości wraz z urządzeniami i elementami wyposażenia. Biznes plan projektu inwestycyjnego złożony w przetargu 8 lipca 2008 r. zawierał również intencję realizacji kolejnych inwestycji na terenie powyższej nieruchomości. W szczególności Spółka planuje zwiększenie dotychczasowych zdolności produkcyjnych (poprzez rozbudowę zakładu produkcyjnego) oraz adaptację powierzchni magazynowej. Obecne prace inwestycyjne mają na celu wprowadzenie na terenie zakładu technologii Spółki, dostosowanie do norm dla produkcji farmaceutycznej oraz dostosowanie magazynów do przechowywania produktów farmaceutycznych, kosmetycznych i suplementów diety.

W konsekwencji, obecnie Spółka szacuje, że w trakcie realizacji powyższych inwestycji, nakłady inwestycyjne poniesione do 31 grudnia 2009 r. przekroczą poziom 15.000.000,00 PLN. Ponadto, Spółka nie wyklucza, iż w trakcie realizacji inwestycji, jak i również po dniu 31 grudnia 2009 r. może ponieść dodatkowe wydatki inwestycyjne związane z inwestycją w ŁSSE (w tym związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych), w wyniku czego łączna kwota wydatków inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia przewyższy wartość 15.000.000,00 PLN

W związku z prowadzeniem działalności na terenie SSE na podstawie Zezwolenia, Spółka będzie korzystała ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu poniesionych kosztów nowej inwestycji prowadzonej na terenie SSE w oparciu o Zezwolenie. W konsekwencji, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy PDOP, Rozporządzenia oraz zgodnie z zasadami przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej, Spółka obowiązana będzie do kalkulacji przysługującej jej maksymalnej kwoty zwolnienia podatkowego, tzw. limitu pomocy publicznej, jako iloczynu maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z zasadami przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej oraz przepisami ustawy PDOP, w analizowanym stanie faktycznym, przy wyliczaniu wysokości kwoty dochodu wolnej od podatku dochodowego należy przyjąć faktyczną wysokość wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie od dnia uzyskania Zezwolenia do ostatniego dnia jego obowiązywania w związku z realizacją opisanej wyżej inwestycji, nawet wówczas gdyby wydatki te przewyższały kwotę minimalnych nakładów inwestycyjnych określonych w Zezwoleniu, przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Spółki, w przypadku ponoszenia wydatków inwestycyjnych pozostających w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w Zezwoleniu, maksymalną wysokość zwolnienia z opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych należy obliczyć w oparciu o wydatki faktycznie poniesione od dnia uzyskania Zezwolenia do ostatniego dnia jego obowiązywania (tj. do dnia 28 maja 2017 r.), nawet gdyby wydatki przewyższały kwotę minimalnych nakładów inwestycyjnych określonych w Zezwoleniu (tj. 15.000.000,00 PLN), zaś jedynym górnym ograniczeniem maksymalnej kwoty pomocy wynikającym z zasad przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej jest konieczność przemnożenia kwoty faktycznie poniesionych wydatków inwestycyjnych (spełniających kryteria określone w § 6 Rozporządzenia) przez wskaźnik maksymalnej intensywności pomocy publicznej.

Uzasadnienie stanowiska Spółki.

1.

Na podstawie przepisów art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 42, poz 274 z późn. zm.; dalej: ustawa o SSE), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy SSE, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione z podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 192 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 z późn. zm. ; dalej : ustawa PDOP), zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy SSE. Przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Zgodnie z Rozporządzeniem w przypadku Spółki wielkość pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji nie może przekroczyć iloczynu maksymalnej intensywności pomocy określonej dla województwa łódzkiego zgodnie z § 4 Rozporządzenia oraz kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą określonych w § 6 Rozporządzenia.

Na gruncie przepisów art. 16 ust. 1 ustawy SSE (w brzmieniu obowiązującym w dniu wydania Zezwolenia) podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Ponadto, zgodnie z ust. 2 w/w artykułu ustawy SSE, zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

  • zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników;
  • dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek, obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy, na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest więc uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych. Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną uznaje się koszty inwestycji poniesione w trakcie obowiązywania zezwolenia w związku z realizacją inwestycji na terenie strefy. Koszt inwestycji nie jest w przepisach zdefiniowany jako minimalny wydatek wskazany w zezwoleniu, a więc nie należy ich utożsamiać. Nie ma również przeszkód, aby ponieść wydatki w wyższej wysokości. Ponadto, z rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej wynika, że progi pomocy publicznej powinny być określane w postaci intensywności pomocy w odniesieniu do grupy kosztów kwalifikujących się do pomocy, a nić w postaci maksymalnych kwot pomocy, gdy tylko takie określenie będzie zgodne z ustaloną praktyką Komisji oraz celowe dla zapewnienia proporcjonalności pomocy i ograniczenia jej do niezbędnej kwoty.

Podsumowując, obowiązujące przepisy nie wskazują wyraźnie, że zwolnienie podatkowe przysługuje do określonej wysokości inwestycji.

2.

W związku z powyższym w ocenie Spółki, zwolnienie podatkowe przysługuje Spółce na podstawie uzyskanego Zezwolenia, w którym określono jedynie minimalny limit wydatków, które zobowiązana jest ponieść Spółka (użycie sformułowania „co najmniej”). Zdaniem Spółki, wykładnia językowa zwrotu „co najmniej” wskazuje, że jest ona zobowiązana do dokonania inwestycji w kwocie „nie mniejszej niż” określony w Zezwoleniu pułap minimalnych wydatków inwestycyjnych. Z tego względu, Spółka jest zdania, że wysokość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych należy wyliczyć w oparciu o faktyczną wysokość wydatków inwestycyjnych, poniesionych od dnia uzyskania Zezwolenia (tj. zarówno w okresie realizacji inwestycji do końca 2009 roku, jak i po tej dacie) do ostatniego dnia obowiązywania Zezwolenia, także w przypadku przekroczenia minimalnej kwoty wydatków inwestycyjnych określonej w zezwoleniu (tj. 15.000.000,00 PLN).

Za taką interpretacją pojęcia wysokości zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych przemawia treść art. 16 ust. 2 Ustawy SSE (w brzmieniu obowiązującym na dzień wydania Zezwolenia), w którym określono elementy, jakie powinno zawierać zezwolenie, w szczególności warunek dotyczący dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną w zezwoleniu minimalną kwotę. Ponadto, Spółka zwraca uwagę na wykładnię celowościową art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy PDOP oraz aktów prawnych regulujących funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych, w tym ustawy SSE oraz aktów wykonawczych. Przede wszystkim należy mieć na uwadze, iż istotą działania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw oraz skłanianie podmiotów gospodarczych do realizacji inwestycji, a nie stwarzanie barier podatkowych spowalniających rozwój.

Powyższe stanowisko Spółki jest szeroko akceptowane przez organy podatkowe. Przykładowo, w interpretacji podatkowej z dnia 2 października 2008 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w imieniu Ministra Finansów (sygn. ITPB3/423-390/08/AM) uznano, iż „maksymalna wysokość zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym, pomimo braku jej określenia kwotowego, jest ograniczona wartością maksymalnej intensywności pomocy (w przypadku Wnioskodawcy - 50%) i wielkością faktycznie poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, także w przypadku przekroczenia minimalnej kwoty wydatków inwestycyjnych określonej w zezwoleniu”.

Analogiczne stanowisko Ministra Finansów zostało wyrażone przykładowo w interpretacjach wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 października 2008 r. (sygn. ILPB3/423-434/08-4/DS), Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 września 2008 r. (sygn. IBPB3/423-571/08/AM) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 maja 2008 r. (sygn. IPPB3-423-327/08-2/KB).

3.

Spółka podkreśla, iż stanowisko Spółki dotyczące wysokości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, którą należy wyliczyć w oparciu o faktyczną wartość wydatków inwestycyjnych poniesionych powyżej minimalnej wartości określonej w Zezwoleniu w okresie obowiązywania Zezwolenia, również po zakończeniu inwestycji (w przypadku Spółki, po 31 grudnia 2009 r.) zostało potwierdzone w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji podatkowej z dnia 7 października 2008 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w imieniu Ministra Finansów (sygn. ILPB3/423-434/08-5/DS). W wyżej wymienionej interpretacji organ podatkowy uznał, że „wydane zezwolenie określa również termin poniesienia tychże wydatków (tj. datę zakończenia inwestycji - wyjaśnienie Spółki). Zachowanie tego terminu jest także niezbędne do skorzystania przez Spółkę z pomocy publicznej. (...) W sytuacji więc, gdy Spółka ponosić będzie koszty inwestycji po tej dacie w wartości przekraczającej minimalną wartość kosztów kwalifikowanych określoną w zezwoleniu przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Kamiennogórskiej SSE, uprawniają to do dalszego korzystania z tej pomocy (...)”. Zaprezentowane powyżej stanowisko zostało również potwierdzone w interpretacji podatkowej z dnia 24 października 2008 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w imieniu Ministra Finansów (sygn. IBPB3/423-668/08/MO).

Zdaniem Spółki stosownie § 6 Rozporządzenia, do wydatków kwalifikowanych zalicza się wymienione w tym przepisie koszty poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania Zezwolenia. Bazując na językowej wykładni wskazanego przepisu § 6 należy uznać, że do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się wszystkie wydatki inwestycyjne spełniające warunki określone w § 6 Rozporządzenia, o ile zostały poniesione w trakcie obowiązywania Zezwolenia. W związku z powyższym, zdaniem Spółki do wydatków tych można zaliczyć również koszty poniesione w trakcie obowiązywania Zezwolenia, lecz po 31 grudnia 2009 r., o ile można je zaliczyć do jednej z kategorii kosztów inwestycji określonych w § 6 Rozporządzenia. Spółka pragnie zwrócić uwagę, że Rozporządzenie, ani żaden inny obowiązujący przepis nie ogranicza możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą wydatków inwestycyjnych poniesionych po określonej w zezwoleniu dacie wskazującej minimalny poziom wydatków, które muszą być poniesione.

Dodatkowo, podkreślenia wymaga fakt, że termin poniesienia wydatków inwestycyjnych (w przypadku Spółki 31 grudnia 2009 r.) został określony w Zezwoleniu na podstawie biznesplanu przedstawionego przez Spółkę, który jest jednym z dokumentów składanych przez inwestora wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Data ta określa spodziewany przez inwestora termin zakończenia inwestycji. Termin wykazany w Zezwoleniu (tj. 31 grudnia 2009 r.) jest wiążący dla Spółki w takim zakresie, iż określa minimalny poziom wydatków inwestycyjnych, które muszą być przez Spółkę poniesione do tej daty. Zdaniem Spółki nie powinny być jednak wiązane z tym terminem dalsze konsekwencje, jak np. brak możliwości zaliczenia do wydatków kwalifikowanych kosztów poniesionych po tej dacie. Zgodnie z regulacjami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej, możliwa do uzyskania pomoc publiczna w formie zwolnienia podatkowego zależy m.in. od wysokości poniesionych wydatków inwestycyjnych. Zasady kwalifikacji kosztów do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą nie mogą być modyfikowane treścią Zezwolenia.

4.

Dodatkowo, Spółka zwraca uwagę na fakt, że na moment wydania Zezwolenia przepisy Ustawy PDOP wskazywały jedynie, że wartość zwolnienia z tytułu dzielności na terenie SSE przewidzianego przepisami Ustawy PDOP, nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami tj. w przypadku Spółki przepisami Ustawy SSE oraz Rozporządzenia. Natomiast zgodnie z obowiązującymi na dzień wydania Zezwolenia regulacjami Ustawy SSE oraz przepisami Rozporządzenia nie było wymogu podawania w Zezwoleniu górnego limitu kosztów kwalifikowanych inwestycji, a tym samym ograniczania możliwości stosowania wysokości faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji w rozumieniu Rozporządzenia do obliczenia wysokości zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych.

Niemniej jednak Spółka pragnie wyjaśnić, iż wymóg podawania w Zezwoleniu maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy został wprowadzony do art. 16 ust. 2 Ustawy o SSE od dnia 4 sierpnia 2008 r. na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 118 poz. 746). Spółka pragnie jednak zaznaczyć, iż zgodnie z art. 4. ust. 1 powyższej Ustawy, zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref wydane przed dniem wejścia w życie powyższej Ustawy (tj. 4 sierpnia 2008 r.) zachowują moc. Jednocześnie do zezwoleń wydanych przed wejściem w życie tej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. W związku z powyższym, w sytuacji Spółki nie znajdą zastosowania zmienione przepisy art. 16 ust. 2 Ustawy SSE.

Podsumowując, w opinii Spółki, w przypadku ponoszenia wydatków inwestycyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w Zezwoleniu, maksymalną wysokość zwolnienia z opodatkowania w PDOP należy obliczyć w oparciu o wydatki faktycznie poniesione od dnia uzyskania Zezwolenia do ostatniego dnia jego obowiązywania, nawet gdyby wydatki przewyższały kwotę minimalnych nakładów inwestycyjnych określonych w Zezwoleniu (tj. 15.000.000,00 PLN), zaś jedynym górnym ograniczeniem maksymalnej kwoty pomocy wynikającym z zasad przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej jest konieczność przemnożenia kwoty faktycznie poniesionych wydatków inwestycyjnych (spełniających kryteria określone w § 6 Rozporządzenia) przez wskaźnik maksymalnej intensywności pomocy publicznej. W związku z faktem, że w przedmiotowym Zezwoleniu oraz w przepisach prawa obowiązujących na dzień uzyskania przez Spółkę Zezwolenia nie określono kwotowo górnego limitu wydatków inwestycyjnych będących podstawą kalkulacji przysługującego zwolnienia podatkowego, Spółka stoi na stanowisku, że wydatki poniesione ponad limit określony w Zezwoleniu (tj. ponad 15.000.000,00 PLN), w okresie obowiązywania Zezwolenia będą stanowiły podstawę kalkulacji wysokość zwolnienia przewidzianego przepisami art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy PDOP przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Referencje:

Podobne interpretacje: