Drukuj

W jaki sposób opodatkować ulgi w odpłatnościach za zużytą energię przez pracowników, jak i byłych pracowników elektrowni?

Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 22.06.2004 r. (złożono w tut. Urzędzie 25.06.2004 r.) w sprawie zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ulg w odpłatnościach za zużytą energię przez pracowników jak i byłych pracowników, udziela poniższej informacji:

Z dniem 1.01.2004 r. - mocą art. 1 pkt 10 lit. a tiret 35 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) - uchylony został przepis art. 21 ust 1 pkt 96 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zwalniał od podatku dochodowego dochód uzyskany przez pracowników z tytułu ulgi w opłacie za energię elektryczną w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy ceną ustaloną dla innych odbiorców a ceną ustaloną dla pracowników.

Z pisma spółki wynika, iż do przedmiotowych ulg w opłatach za energię elektryczną są uprawnione trzy grupy osób tj.:

  1. pracownicy,
  2. emeryci i renciści, byli pracownicy,
  3. osoby pobierające zasiłek lub świadczenia przedemerytalne, które przeszły na te świadczenia bezpośrednio z Elektrowni.

W tej sytuacji spółka jako płatnik winna wypełnić obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego, jednakże w sposób odrębny dla poszczególnych grup ww. osób.

Mając na uwadze obowiązującą zasadę powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wartość ww. ulgi – wskutek uchylenia ww. zwolnienia przedmiotowego – od dnia 1.01.2004 r. podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniami, o których mowa poniżej:

W myśl art. 12 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Oznacza to, że do przychodów pracownika zaliczyć należy wszystkie otrzymane przez niego świadczenia, wynikające bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku pracy, w tym również wartość przyznanej ulgi w opłacie za zużytą energię elektryczną. Z treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przychód uzyskany przez pracownika powstaje w momencie (miesiącu) wykorzystania ulgi w opłacie należności za energię elektryczną. Ponieważ przedmiotowe świadczenie należy do przychodów ze stosunku pracy i nie jest wyszczególnione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w art. 21, 52 i 52a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym tak jak inne przychody uzyskane z tego źródła w danym miesiącu.

Jak wynika z zapisu art. 31 ww. ustawy, zakład pracy jest zobowiązany, jako płatnik, obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy. W przypadku przyznania pracownikowi ulgi w opłacie należności za energię elektryczną sposób wyliczenia zaliczki zawiera art. 32 ust. 2 wspomnianej na wstępie ustawy, zgodnie z którym za dochód, o którym mowa w art. 32 ust. 1 i 1a ww. ustawy uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu jej art. 12 oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez płatnika, po odliczeniu kosztów w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3, oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości przypadającej na jeden miesiąc. Jeżeli jednak nie jest możliwe określenie, jaka część tych świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej, zakład pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc i pobierze pozostałą cześć zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego.

Również przyznanie przez zakład pracy emerytowi lub renciście przedmiotowej ulgi z tytułu odpłatności za energię elektryczną stanowi jego przychód w miesiącu przyznania (postawienia do dyspozycji) przedmiotowego świadczenia i podlega opodatkowaniu. Jednakże, z uwagi na postanowienia art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe otrzymywane przez emerytów i rencistów od zakładów pracy z tytułu poprzednio łączącego ich z nim stosunku służbowego, stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2,280 zł, ta część wartości przyznanych emerytom i rencistom świadczeń rzeczowych, która łącznie nie przekracza w roku podatkowym 2.280 zł nie podlega opodatkowaniu. Natomiast nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10 % (art. 30 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy). Płatnik zgodnie z treścią art. 42 ust. 1 ww. ustawy przekazuje kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklaracje według ustalonego wzoru (PIT-8A).

W przypadku zastosowania ulg w opłacie za zużytą energię elektryczną wobec byłych pracowników pobierających obecnie zasiłki lub świadczenia przedemerytalne stanowią one u tych osób przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 powołanej wyżej ustawy. W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12 - 14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Podmioty przyznające świadczenia o charakterze pieniężnym i niepieniężnym, w tym również ulgi w opłacie za energię elektryczną, na rzecz podatników, którzy nie są już ich pracownikami ani emerytami i rencistami są obowiązani do sporządzenia - zgodnie z art. 42a ww. ustawy - imiennych informacji PIT-8C, o ile dokonane świadczenia lub wypłaty adresowane są do konkretnych osób i nie stanowią przychodów określonych w art. 12 - 14 i 17 ustawy oraz nie zostały wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych i w stosunku do których nie zaniechano poboru podatku na podstawie przepisów ordynacji podatkowej.

Reasumując, stanowisko spółki przedstawione w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.

Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o aktualny stan prawny oraz stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu.

Podobne interpretacje: