Drukuj

Podatnik-żołnierz Wojska Polskiego- został skierowany na misję pokojową do Islamskiego Państwa Afganistanu, którego terytorium jest uznane za strefę działań wojennych. Czy w związku z tym otrzymany dodatek wojenny jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałczu, na pisemne zapytanie z dnia 30.08.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje:

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że jest żołnierzem zawodowym Wojska Polskiego i od stycznia 2003r. pełni służbęw międzynarodowej jednostce NATO w Heidelbergu. Od tego też czasu jest na etacie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie. Pensja Podatnika jest wypłacana w całości przez Sztab Generalny Wojska Polskiego i składa się z dwóch części: w złotych polskich oraz z tzw. dodatku zagranicznego w euro (za służbę poza granicami kraju). W styczniu 2004 r. Podatnik został skierowany z Heidelbergu na sześciomiesięczną misję pokojową do Islamskiego Państwa Afganistanu, którego terytorium jest uznane za strefę działań wojennych. Podatnik przebywał tam jako żołnierz Wojska Polskiego do lipca bieżącego roku, będąc przez cały czas zatrudniony przez Sztab Generalny Wojska Polskiego. Przez cały czas pobytu w Afganistanie wynagrodzenie nie uległo zmianie - było identyczne jak podczas pobytu w Heidelbergu. Poza tym wynagrodzeniem podatnik w tym okresie otrzymywał dodatek wojenny.

Na tle takich okoliczności faktycznych Podatnik formułuje stanowisko, iżw związku z tym, że był żołnierzem użytym poza granicami państwa w celu udziału w misji pokojowej, przepisy prawa podatkowego skutkują zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymywanego w okresie pobytu w Afganistanie dodatku zagranicznego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałczu stwierdza, że stanowisko zajęte przez Podatnika jest prawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący:

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wolne od podatku dochodowego są: "należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia terroryzmu lub ich skutkom".

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r.w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz. U. Nr 115, poz. 1198) wydanego na podstawie art. 25 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. Z 192r. Nr 5, poz. 18 ze zm.) żołnierz wyznaczony na stanowiska służbowe:

  • w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy organizacjach międzynarodowych oraz przy międzynarodowych strukturach wojskowych,
  • w organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych,
  • w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „placówkami zagranicznymi"

otrzymuje między innymi należność zagraniczną.

Należność ta zwolniona jest od podatku dochodowego jedynie w przypadkach wypłacania jej w okolicznościach wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy.

Z uwagi na fakt, że podatnik przebywał w sferze działań wojennych poza granicami kraju oraz spełnił jeden z celów wymienionych w zwolnieniu, tj. brał udział w misji pokojowej, otrzymywana przez niego w tym okresie należność zagraniczna jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podobne interpretacje: