Drukuj

Czy dochody osiągnięte przez Parafię z tytułu sprzedaży detalicznej dewocjonaliów będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że Parafia zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży – handel detaliczny dewocjonaliami, z przeznaczeniem osiągniętego dochodu w roku podatkowym lub roku po nim następującym na cele charytatywno – opiekuńcze. Sklep znajdować się będzie na terenie Parafii w lokalu będącym jej własnością.

Na tle powyższych okoliczności Parafia występuje z zapytaniem czy dochody osiągnięte z tytułu sprzedaży detalicznej dewocjonaliów będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie Wnioskująca wyrażając własne stanowisko w sprawie uważa, że zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych kościelne osoby prawne korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego wtedy, gdy przekazują osiągnięte dochody na cele kultu religijnego, oświatowo - wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze, konserwacji zabytków.

W przedmiotowej sprawie stwierdzić należy:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art.10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

W myśl art. 7 ust. 3 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się m.in. przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku.

Ustawa podatkowa w art. 17 ust. 1 pkt 4a stanowi, iż wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych:

a) z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej,

b) z pozostałej działalności – w części przeznaczonej na cele:kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a cyt. wyżej ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego (....) oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami (....),
1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k,
2) dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Na podstawie art. 17 ust. 1b zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczącepodatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Z treści przytoczonych wyżej przepisów prawa podatkowego wynika, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia od opodatkowania dochody kościelnych osób prawnych z prowadzonej działalności gospodarczej w tej części, która została przeznaczona na cele wyszczególnione w art. 17 ust. 1 pkt 4a ppkt b), a więc obejmujące również cele charytatywno-opiekuńcze.

Warunkiem jednak zwolnienia tych dochodów z opodatkowania jest nie wystąpienie przesłanek określonych w art. 17 ust. 1a cyt. ustawy z 15 lutego 1992r.

Reasumując, uzyskane przez Parafię dochody z tytułu handlu detalicznego dewocjonaliami będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych jeżeli zostaną przeznaczone na cele charytatywno-opiekuńcze, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dodatkowo podkreślić należy, że zgodnie z art.25 ust. 1 cyt. ustawy podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, 3-6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani bez wezwania składać deklaracje, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Powyższe deklaracje i zaliczki składa się i uiszcza w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni za pierwsze 11 miesięcy roku podatkowego. Zaliczka za ostatni miesiąc jest uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego (art. 25 ust. 2 ustawy podatkowej).

Stosownie do art. 25 ust. 5 pkt 2 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnik, który złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w formie pisemnej oświadczenie, że jest podatnikiem, o którym mowa w ust. 4 (tj. podatnikiem, który zadeklarował, że przeznaczy uzyskany dochód na cele określone w art. 17 ust. 1) i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f – jest zwolniony od obowiązków składania deklaracji miesięcznych (CIT-2) i wpłacania zaliczek na podatek od dnia złożenia tego oświadczenia.

W przypadku zmiany stanu faktycznego uzasadniającego to zwolnienie podatnik, bez wezwania jest obowiązany stosować przepisy art. 25 ust. 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl art. 27 ust. 1 podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit.a) (a zatem również kościelne osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą), są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (poniesionej straty) osiągniętego w roku podatkowym (CIT-8) – do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Powyższej odpowiedzi udzielono zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień udzielenia odpowiedzi.

Podobne interpretacje: