Drukuj

Czy odsetki od lokat „overnight” korzystają w całości ze zwolnienia podatkowego na równi z dochodami z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie Zezwolenia, w sytuacji gdy przedmiotem tych lokat są środki służące finansowaniu działalności prowadzonej na terenie Strefy, zaś źródłem pochodzenia środków może być sprzedaż towarów objętych Zezwoleniem, środki wpłacone na pokrycie kapitału zakładowego w związku z procesem inwestycyjnym i finansowaniem działalności na terenie SSE, zaciągnięte kredyty i pożyczki służące finansowaniu inwestycji/działalności prowadzonej na terenie SSE?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez doradcę podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 04 września 2009 r. (data wpływu 09.09.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odsetek od lokat „overnight” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania odsetek od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym,
 • sposobu podziału przychodów na działalność zwolnioną i opodatkowaną,
 • ewidencji umożliwiającej podział przychodów na działalność zwolnioną i opodatkowaną,
 • zwolnienia z opodatkowania odsetek od lokat „overnight”,
 • zwolnienia z opodatkowania odsetek od lokat terminowych.


W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i świadczenia usług w odniesieniu do szkła płaskiego. Działalność produkcyjna Spółki w całości prowadzona jest na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie Zezwolenia. Zezwolenie zostało udzielone do dnia 28 maja 2017 r. na prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w ramach następujących pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU): szkło płaskie (PKWiU 26.11) oraz szkło płaskie profilowane poddane dalszej obróbce (PKWiU 26.12).

W związku z prowadzeniem działalności na terenie SSE, Spółka otrzymuje lub będzie otrzymywać wpływy na rachunek bankowy. Spółka posiada kilka rachunków bankowych (złotówkowe i walutowe), przy czym ze względów praktycznych dokładne rozdzielenie wpływów ze sprzedaży produktów strefowych oraz innych ewentualnych wpływów będzie utrudnione lub niemożliwe. Źródłem wpływów na rachunki bankowe może być regulowanie zobowiązań przez Jej kontrahentów. Na rachunki bankowe wpływać będą przede wszystkim środki z tytułu regulowania zobowiązań wynikających z działalności objętej Zezwoleniem, jednakże na rachunkach mogą być gromadzone również środki z dodatkowej sporadycznej działalności gospodarczej nie objętej Zezwoleniem (np. sprzedaż złomu, odpadów, towarów, podnajem etc.). Na rachunku bankowym zgromadzone będą również środki pieniężne wpłacone na pokrycie kapitału zakładowego Spółki w celu finansowania przede wszystkim procesu inwestycyjnego na terenie Strefy, jak i działalności operacyjnej na terenie SSE. Ponadto, na rachunku bankowym gromadzone będą środki pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek służących finansowaniu inwestycji prowadzonej na terenie Strefy oraz bieżącej działalności.

Z tytułu posiadania w danym momencie chwilowej nadwyżki środków pieniężnych powstałej z tytułu większych wpłat niż wypłat, Spółka może otrzymywać odsetki:

 1. z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym;
 2. od środków pieniężnych na rachunkach bankowych z tytułu tzw. lokat „overnight” (w tym wypadku bank może przelewać środki pieniężne znajdujące się na koniec dnia na rachunku bankowym na tzw. lokatę nocną, następnego roboczego dnia środki z lokaty „overnight” przelewane są z powrotem na rachunek bieżący);
 3. odsetek od dłuższych niż tylko na noc lokat bankowych (np. 7 dni, dwa tygodnie, miesiąc). Okres lokaty zależy od prognozowanego przepływu środków pieniężnych związanych z działalnością na terenie SSE.


Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych służyć będą przede wszystkim finansowaniu działalności objętej Zezwoleniem, sporadycznie może jednak wystąpić sytuacja, gdy środki te wykorzystane zostaną na sfinansowanie wydatków niezwiązanych z działalnością określoną w Zezwoleniu (przy czym, środki te stanowić będą z reguły niewielki odsetek w porównaniu do środków przeznaczonych na finansowanie działalności określonej w Zezwoleniu). Spółka nie prowadzi żadnej rozbudowanej działalności finansowej o charakterze inwestycyjnym, czy też spekulacyjnym. Celem gromadzenia środków pieniężnych jest finansowanie szeroko pojętej działalności na terenie Strefy (finansowanie procesu inwestycyjnego w postaci zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowanie bieżącej działalności na terenie Strefy).

Środki pieniężne wpływać będą na rachunki bankowe z dużą częstotliwością. W związku z tym, iż środki pieniężne są rzeczami oznaczonymi co do gatunku może nie być możliwa jednoznaczna identyfikacja źródeł pochodzenia środków podlegających oprocentowaniu, jak i kierunku ich rozchodu. W konsekwencji, mogą zdarzyć się sytuacje, gdy Spółka nie będzie mogła zakwalifikować określonych środków jako pochodzących z działalności wykonywanej w Strefie, jak i z działalności traktowanej jako nieobjęta Zezwoleniem.

Spółka poniosła już pierwsze wydatki inwestycyjne, o których mowa w § 6 Rozporządzenia w sprawie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w konsekwencji, Spółce przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji, począwszy od miesiąca, w którym poniosła wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania Zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Spółka pragnie poinformować, iż przedmiotem niniejszego wniosku są jedynie odsetki, które powstały po dniu, w którym Spółka zyskała prawo do korzystania ze Zwolnienia na terenie Strefy oraz powstaną w przyszłości.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. Czy odsetki od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym korzystają w całości ze zwolnienia podatkowego na równi z dochodami z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie Zezwolenia, w sytuacji, gdy środki te mają służyć finansowaniu działalności prowadzonej na terenie SSE (tj. finansowaniu procesu inwestycyjnego i bieżącej działalności), zaś źródłem pochodzenia środków może być sprzedaż towarów objętych Zezwoleniem, środki wpłacone na pokrycie kapitału zakładowego w związku z procesem inwestycyjnym i finansowaniem działalności na terenie SSE, zaciągnięte kredyty i pożyczki służące finansowaniu inwestycji / działalności na terenie SSE...
 2. Czy w sytuacji, gdy obiektywnie nie jest możliwe jednoznaczne zidentyfikowanie źródeł pochodzenia lub kierunku rozchodu środków pieniężnych zgromadzonych na danym rachunku bankowym (z uwagi na fakt, iż środki pieniężne są rzeczami oznaczonymi co do gatunku, w przypadku których nie jest możliwa ich jednoznaczna identyfikacja na jednym rachunku bankowym), dopuszczalnym dla ustalenia jaka część ww. przychodów przypada na działalność zwolnioną (prowadzoną na terenie SSE na podstawie Zezwolenia) jest zastosowanie proporcji, w jakiej pozostają przychody z działalności zwolnionej w ogólnej kwocie przychodów Spółki...
 3. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna, jak ma wyglądać ewidencja środków pieniężnych umożliwiająca rozliczenie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym na przychody zwolnione z podatku dochodowego, jak i niekorzystające ze zwolnienia, w sytuacji, gdy Spółka korzysta z jednego rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki z różnych źródeł lub z kilku rachunków bankowych, na których ze względów praktycznych dokładne rozdzielenie wpływów ze źródeł związanych z działalnością w Strefie oraz innych ewentualnych wpływów jest utrudnione lub wręcz niemożliwe...
 4. Czy odsetki od lokat „overnight” korzystają w całości ze zwolnienia podatkowego na równi z dochodami z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie Zezwolenia, w sytuacji, gdy przedmiotem tych lokat są środki służące finansowaniu działalności prowadzonej na terenie Strefy, zaś źródłem pochodzenia środków może być sprzedaż towarów objętych Zezwoleniem, środki wpłacone na pokrycie kapitału zakładowego w związku z procesem inwestycyjnym i finansowaniem działalności na terenie SSE, zaciągnięte kredyty i pożyczki służące finansowaniu inwestycji / działalności prowadzonej na terenie SSE...
 5. Czy odsetki od lokat terminowych (krótkoterminowych i długoterminowych) korzystają w całości ze zwolnienia podatkowego na równi z dochodami z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie Zezwolenia, w sytuacji gdy przedmiotem tych lokat są środki służące finansowaniu działalności prowadzonej na terenie SSE, zaś źródłem pochodzenia środków może być sprzedaż towarów objętych Zezwoleniem, środki wpłacone na pokrycie kapitału zakładowego w związku z procesem inwestycyjnym i finansowaniem działalności na terenie SSE, zaciągnięte kredyty i pożyczki służące finansowaniu inwestycji / działalności prowadzonej na terenie SSE...


Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie czwarte. Wniosek Spółki w zakresie pozostałych pytań został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami wydanymi w dniu 02 grudnia 2009 r. nr ILPB3/423-753/09-2/ŁM, ILPB3/423-753/09-3/ŁM, ILPB3/423-753/09-4/ŁM oraz ILPB3/423-753/09-6/ŁM.

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki od lokat „overnight” korzystają w całości ze zwolnienia podatkowego na równi z dochodami z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie Zezwolenia, w sytuacji, gdy przedmiotem tych lokat są środki służące finansowaniu działalności prowadzonej na terenie Strefy, zaś źródłem pochodzenia środków może być sprzedaż towarów objętych Zezwoleniem, środki wpłacone na pokrycie kapitału zakładowego w związku z procesem inwestycyjnym i finansowaniem działalności na terenie SSE, zaciągnięte kredyty i pożyczki służące finansowaniu inwestycji i działalności prowadzonej na terenie SSE.

Uzasadnienie.

W opinii Spółki, lokaty „overnight” stanowią jedynie techniczne przeksięgowanie (przelew) salda rachunku bankowego w ramach systemu banku, z usług którego Spółka korzysta. W tym wypadku, bank może przelewać środki pieniężne znajdujące się na koniec dnia na rachunku bankowym na tzw. lokatę nocną. Następnego roboczego dnia środki z lokaty „overnight” przelewane są z powrotem na rachunek bieżący.

W konsekwencji, uzasadnienie dla zwolnienia odsetek od lokat „overnight” jest analogiczne jak w pytaniu 1. W szczególności, Spółka uważa, iż dochody z tytułu oprocentowania lokat „overnight” należy klasyfikować jako dochody z działalności pomocniczej do działalności strefowej, a w konsekwencji uznać za dochody zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, jeżeli źródłem pochodzenia środków jest sprzedaż towarów objętych Zezwoleniem, środki wpłacone na pokrycie kapitału zakładowego w związku z procesem inwestycyjnym i finansowaniem działalności na terenie SSE, zaciągnięte kredyty i pożyczki służące finansowaniu inwestycji / działalności prowadzonej na terenie SSE. Należy mieć bowiem na uwadze, iż oprocentowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach „overnight” jest bezpośrednim wynikiem prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Strefy. Spółka jako przedsiębiorca działający na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej polegającej jedynie na gromadzeniu środków pieniężnych i ich lokowaniu. Dopiero wolne środki pieniężne uzyskane jako rezultat prowadzenia działalności na terenie Strefy mogą być wykorzystywane na prowadzenie powyższych operacji finansowych, przy czym operacje te są poboczne w stosunku do działalności Spółki i są podejmowane jedynie ze względu na zarządzanie płynnością w ramach działalności Strefowej. Za przychody z działalności gospodarczej na terenie SSE należy więc uznać nie tylko przychody będące bezpośrednio wynikiem tej działalności, ale także przychody z każdej innej działalności z nią związanej, w tym także z tytułu niektórych operacji finansowych.

W efekcie, środki uzyskane z działalności strefowej są rozdysponowane w celu ich efektywnego zagospodarowania i reinwestowania w działalność inwestycyjną na terenie Strefy. Wobec powyższego, zdaniem Spółki, działalność gospodarcza podlegająca zwolnieniu podatkowemu prowadzona w Strefie obejmuje również każdą racjonalną działalność gospodarczą o charakterze pomocniczym do działalności określonej w Zezwoleniu (w tym również zarządzanie wolnymi środkami pieniężnymi uzyskanymi w ramach działalności na terenie Strefy). W związku z tym, dochody osiągnięte przez Spółkę z działalności pomocniczej (tj. dochody wynikające z oprocentowania lokat „overnight”) powinny podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych. W tym wypadku, dochody takie nie stanowią odrębnej działalności, a stanowią jedynie sposób racjonalnej gospodarki środkami uzyskanymi z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 188, poz. 1840), korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W myśl art. 17 ust. 4 ww. ustawy, zwolnienie to przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Tak więc warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej, prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W przypadku dochodów uzyskiwanych przez przedsiębiorców z tytułu odsetek od środków pieniężnych złożonych na posiadanych rachunkach bankowych należy rozróżnić dochody z odsetek od środków na rachunkach bieżących od dochodów z odsetek od środków ulokowanych na lokatach terminowych, w tym odsetek od lokat typu overnight.

Dochody z odsetek bankowych uzyskanych z lokat typu overnight nie są dochodami ze źródła przychodów, jakim jest działalność określona w zezwoleniu, lecz dochodami uzyskanymi na skutek dokonania określonych operacji finansowych. Dochód ten, jakkolwiek otrzymywany w wyniku racjonalnej gospodarki środkami pieniężnymi uzyskanymi z działalności gospodarczej nie wynika z bieżącej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie udzielonego Spółce zezwolenia, lecz jest wynikiem operacji finansowych związanych z wykorzystaniem propozycji banku w celu pomnożenia zgromadzonego kapitału.

W związku z powyższym, odsetki bankowe uzyskane z tytułu lokat typu overnight nie podlegają zwolnieniu, o którym mowa z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Referencje:

Podobne interpretacje: