Drukuj

Czy bezpłatne wyżywienie przysługujące żołnierzom zawodowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. "w sprawie wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych" Dz. U. Nr 60 poz. 365 m.in. żywienie służb dyżurnych, żywienie podczas ćwiczeń i zgrupowań poligonowych, żywienie personelu latającego itp. podlega opodatkowaniu?Czy bezpłatne wyżywienie przysługujące pracownikom cywilnym wojska zgodnie z obowiązującym "Ponadzakładowym Układzie Zbrojnym Pracy dla pracowników wojskowych jednostek organizacyjnych sfery budżetowej" - sygn. Kadr 63/89 m.in. personelowi stołówek wojskowych i kasyn, osobom biorącym udział w zabezpieczeniu ćwiczeń lub zgrupowań poligonowych itp. podlega opodatkowaniu?Czy przysługujący personelowi latającemu równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w naturze według należności "030" i "040" zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2004 r. "w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługujące żołnierzowi zawodowemu i kandydatom na żołnierzy zawodowych" Dz. U. Nr 43 poz. 396 podlega opodatkowaniu?

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zmian. ), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004 r., wolna od podatku jest wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacone zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych.

Ustawodawca zwalnia zatem od podatku wartość świadczeń rzeczowych wynikających tylko z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacone zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra. Kwestie te zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów lub właściwego ministra. Kwestie te zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279 z późn. zmian.).

Z treści zapytania wynika, że wydawanie posiłków i napojów żołnierzom zawodowym, pracownikom cywilnym jak również równoważnik pieniężny dla personelu latającego w zamian za wyżywienie, przyznane są nie na podstawie przepisów bhp i wymienionego wyżej rozporządzenia o profilaktycznych posiłkach i napojach. Z przedmiotowego stanu faktycznego i prawnego wynika, że powyższe świadczenia nie podlegają zwolnieniu w trybie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podobne interpretacje: