Drukuj

opodatkowanie środków otrzymanych z indywidualnego konta emerytalnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 29.01.2010 r. (data wpływu 01.02.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania środków otrzymanych z indywidualnego konta emerytalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01.02.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania środków otrzymanych z indywidualnego konta emerytalnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni, w dniu 20.10.2004 r. dokonała pierwszej wpłaty na Indywidualne Konto Emerytalne. Wpłaty te, kontynuowała co miesiąc przez okres pięciu lat, tj. do 30 listopada 2009 r. Wypłata środków zgromadzonych na IKE nastąpiła na wniosek Wnioskodawczyni po ukończeniu 60 lat. Wypłata środków w wysokości 6.609,77 zł , nastąpiła w dniu 28.12.2009 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od zgromadzonych środków Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Wpłaty na IKE Wnioskodawczyni dokonywała po przejściu na emeryturę, ze środków pochodzących z emerytury. Środki zgromadzone na IKE winny być wolne od podatku, gdyż byłyby opodatkowane po raz trzeci, tj. raz opodatkowane jako wynagrodzenie ze stosunku pracy, drugi raz jako środki ze świadczenia emerytalnego i po raz trzeci od środków zgromadzonych na IKE. Ponadto, interpretacja wydana na niekorzyść Wnioskodawcy nie byłaby zachętą do oszczędzania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205 ze zm.) oszczędzający ma prawo do zwolnienia podatkowego w trybie i na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych wówczas, gdy na podstawie pisemnej umowy o prowadzenie IKE jednocześnie gromadzi oszczędności tylko na jednym IKE, z zastrzeżeniem art. 14 i 23. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych osoba fizyczna składa przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE oświadczenie, że:

  1. nie gromadzi środków na IKE prowadzonym przez inną instytucję finansową, z zastrzeżeniem art. 23, oraz że w danym roku kalendarzowym nie dokonała wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego IKE do programu emerytalnego albo
  2. posiada IKE prowadzone przez inną instytucję finansową, podając równocześnie nazwę tej instytucji i potwierdzając, że dokona ona wypłaty transferowej.

Jak stanowi art. 7 ust. 2 ww. ustawy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli osoba składająca oświadczenie osiągnęła wiek 55 lat, w oświadczeniu potwierdza również, że nie dokonała w przeszłości wypłaty środków zgromadzonych na IKE. Jak wynika z art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje wyłącznie na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:

  1. dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
  2. dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych wypłata może być, w zależności od wniosku oszczędzającego albo osoby uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni dokonywała wpłat na IKE przez okres pięciu lat. Wypłata środków nastąpiła w dniu 28.12.2009 r., po ukończeniu 60 lat życia na wniosek Wnioskodawczyni. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jednak w myśl przepisu art. 21 ust. 1 pkt 58a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2009 roku wolne od podatku są dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku z gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego art. 21 ust. 1 pkt 58a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile spełnione są wszystkie warunki określone w tym przepisie oraz w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych.

Reasumując:

Od zgromadzonych środków na indywidualnym koncie emerytalnym Wnioskodawczyni nie ma obowiązku uiszczać podatku dochodowego, gdyż dochody te korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja Nr 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: