Drukuj

Czy Spółka może wybrać moment, od którego rozpocznie korzystanie ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT na podstawie Zezwolenia na działalność w WSSE, tj. przykładowo czy Spółka może rozpocząć korzystanie z przedmiotowego zwolnienia począwszy od 1 czerwca 2010 r. (w trakcie kolejnego roku podatkowego) czy też od 1 stycznia 2011 r. (od początku roku podatkowego), etc., a w konsekwencji czy przychody i koszty (bezpośrednie i pośrednie) związane z działalnością zakładu w WSSE odpowiednio uzyskane czy też poniesione do momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia podatkowego powinny zostać rozliczone w ramach wyniku opodatkowanego na zasadach ogólnych, tj. bez zastosowania przedmiotowego zwolnienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2009 r. (data wpływu 23 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu rozpoczęcia korzystania przez Spółkę ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób w zakresie momentu rozpoczęcia korzystania przez Spółkę ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Przedmiotem działalności Spółki jest m. in. produkcja artykułów spożywczych (suchary, sucharki, herbatniki, wyroby piekarskie i ciastkarskie, kakao, czekolada, wyroby cukiernicze i inne).

Spółka jest właścicielem zakładów produkcyjnych, położonych na terytorium kraju. Spółka rozwija swoją działalność gospodarczą m. in. poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego. Nowy zakład produkcyjny zlokalizowano w miejscowości S., na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „WSSE” lub „Strefa”) na podstawie Zezwolenia z dnia 23 kwietnia 2008 r. (dalej: „Zezwolenie”). Jest to inwestycja typu „greenfield”, tj. w tym wypadku nie miało miejsce rozszerzenie specjalnej strefy ekonomicznej na istniejące przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część. Zezwolenie zostało udzielone do dnia 29 maja 2017 r. na prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w ramach następujących pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU):

 • Suchary i sucharki, herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości (PKWiU 15.82),
 • Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze (PKWiU 15.84),
 • Artykuły spożywcze pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 15.89),
 • Usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.10),
 • Usługi edycyjne w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.21),
 • Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKWiU 72.22),
 • Usługi w zakresie przetwarzania danych (PKWiU 72.30),
 • Usługi baz danych; usługi publikowania w trybie on-line (PKWiU 72.40),
 • Usługi konserwacji i naprawy maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego (PKWiU 72.50),
 • Usługi związane z informatyką, pozostałe (PKWiU 72.60),
 • Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKWiU 73.10),
 • Usługi rachunkowości i kontroli ksiąg (PKWiU 74.12.1),
 • Usługi w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych (PKWiU 74.12.2),
 • Usługi w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.30),
 • Usługi centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 74.86).

Obecnie, zakład Spółki w S. znajduje się na etapie rozruchu. Uruchomienie działalności w nowym miejscu to proces złożony, wymagający dużego nakładu czasu. Stąd proces ten rozłożony jest w czasie. Inwestycja jest w toku, tym niemniej cały czas nie jest jeszcze ukończona — trwają bowiem różnorodne prace, które mają na celu całkowite ukończenie inwestycji i osiągnięcie przez zakład pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych oraz planowanego poziomu zatrudnienia. Przedmiotowy proces jest niezwykle złożony i skomplikowany. Innymi słowy zakład Spółki znajduje się na etapie organizacji.

Spółka zakłada, iż również po zakończeniu procesu inwestycyjnego, w początkowym okresie działalności zakład Spółki nie będzie osiągał pełnych zdolności produkcyjnych. Tym niemniej, już w tym początkowym okresie działalności, z zakładu może być prowadzona sprzedaż wyrobów określonych w Zezwoleniu (wytworzonych w zakładzie).

W związku z powyższym, Spółka zamierza rozpocząć korzystanie ze zwolnienia podatkowego, przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT nie od momentu, gdy zostały poniesione pierwsze wydatki inwestycyjne na terenie WSSE, ale w okresie późniejszym (Spółka rozważa w tym wypadku różne momenty rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia podatkowego, takie jak osiągniecie pełnych zdolności produkcyjnych, zakończenie procesu organizacji produkcji, etc.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka może wybrać moment, od którego rozpocznie korzystanie ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT na podstawie Zezwolenia na działalność w WSSE, tj. przykładowo czy Spółka może rozpocząć korzystanie z przedmiotowego zwolnienia począwszy od 1 czerwca 2010 r. (w trakcie kolejnego roku podatkowego) czy też od 1 stycznia 2011 r. (od początku roku podatkowego), etc., a w konsekwencji czy przychody i koszty (bezpośrednie i pośrednie) związane z działalnością zakładu w WSSE odpowiednio uzyskane czy też poniesione do momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia podatkowego powinny zostać rozliczone w ramach wyniku opodatkowanego na zasadach ogólnych, tj. bez zastosowania przedmiotowego zwolnienia...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Spółki, Spółka może wybrać moment, od którego rozpocznie korzystanie ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT na podstawie Zezwolenia na działalność w WSSE, tj. przykładowo Spółka może rozpocząć korzystanie z przedmiotowego zwolnienia począwszy od 1 czerwca 2010 (w trakcie kolejnego roku podatkowego) czy też od 1 stycznia 2011 r. (od początku roku podatkowego), etc., zaś przychody i koszty (bezpośrednie i pośrednie) związane z działalnością zakładu w WSSE odpowiednio uzyskane czy też poniesione do momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia podatkowego powinny zostać rozliczone w ramach wyniku opodatkowanego na zasadach ogólnych, tj. bez zastosowania przedmiotowego zwolnienia.

Zdaniem Spółki, za słusznością jej stanowiska przemawia szereg opartych na przepisach prawa argumentów przedstawionych poniżej:

Zgodnie z art. 12 Ustawy SSE, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT, wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Dodatkowo, zgodnie z art. 17 ust. 4 Ustawy CIT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Z powyższego wynika, że dochody z działalności prowadzonej w strefie są zwolnione z podatku CIT pod warunkiem spełnienia łącznie następujących przesłanek:

 • dochody muszą być uzyskane wyłącznie z działalności w SSE,
 • działalność gospodarcza będąca źródłem tych dochodów musi być prowadzona na podstawie zezwolenia na działalność w SSE,
 • kość niniejszego zwolnienia podatkowego (jako formy pomocy publicznej) nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dopuszczalnej dla poszczególnych obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy (wysokość tę określają odrębne przepisy).

Z powyższego nie wynika natomiast od kiedy podatnik może rozpocząć korzystanie ze zwolnienia podatkowego, przysługującego mu na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE.

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia o WSSE, zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.

Powyższy przepis mówi o okresie korzystania ze zwolnienia, a jest nim okres od uzyskania zezwolenia do momentu wyczerpania pomocy. Zdaniem Spółki jednakże, przepis 5 ust. 1 Rozporządzenia o WSSE należy interpretować w związku z odpowiednimi przepisami Ustawy CIT (tj. art. 17 ust. 1 pkt 34 oraz art. 17 ust. 4). Możliwa jest bowiem sytuacją w której beneficjent pomocy publicznej uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w strefie, natomiast nie rozpoczął jeszcze prowadzenia działalności na terenie strefy. Dlatego § 5 określa jedynie ramy dotyczące okresu, w którym można korzystać ze zwolnienia.

Z uwagi na powyższe podkreślić należy, że:

 • zwolnienie przewidziane przez art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT ma charakter uprawnienia, a nie obowiązku,
 • § 5 ust. 1 Rozporządzenia o WSSE wyznacza jedynie pierwszy możliwy moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia (zwolnienie „przysługuje” od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne),
 • w praktyce można prowadzić działalność w strefie, ale opodatkowywać wszystkie swoje dochody, tzn. nie korzystać jeszcze ze zwolnienia podatkowego.

Zdaniem Spółki w sprawie istotna jest interpretacja sformułowania z art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT mówiącego o przysługiwaniu uprawnienia do skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Słownik języka polskiego podaje, że „przysługuje” to ‘należy się komuś’, natomiast „uprawnienie” to ‘prawo do czegoś przysługujące lub nadane komuś’.

Wykładania językowa, która w prawie podatkowym winna być wykorzystywana w pierwszej kolejności wskazuje zatem, że Spółka z chwilą rozpoczęcia działalności na terenie WSSE ma prawo, a nie obowiązek do rozpoczęcia korzystania (rozliczania) zwolnienia podatkowego. A zatem, może przyjąć, iż z prawa tego skorzysta lub nie.

Powyższe wynika również z faktu, iż zdaniem organów podatkowych (np. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w piśmie z dnia 23 marca 2006 r., znak: 1401/PD-4218Z-6/06713) wszelkiego rodzaju ulgi podatkowe, w tym również ulga wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT, stanowią odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania wyrażonych w art. 2, art. 84 i art. 217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i winny być interpretowane w sposób ścisły, co oznacza, że nie jest dopuszczalne stosowanie wykładni rozszerzającej (tj. rozszerzania zakresu zwolnienia przysługującego na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie). A contrario natomiast, zdaniem Spółki, z przepisów Ustawy CIT nie wynika obowiązek traktowania wszystkich dochodów osiąganych z tytułu działalności prowadzonej w strefie na podstawie Zezwolenia jako podlegające zwolnieniu podatkowemu (i, co za tym idzie, zakaz opodatkowywania takich dochodów).

Podkreślić również należy, że w opisywanej sytuacji nie zmieni się moment końcowy okresu korzystania ze zwolnienia podatkowego. Tym samym podatnik działa w powyższej sytuacji niejako na własne ryzyko tego, że nie zdoła — w okresie, na który została ustanowiona strefa wykorzystać przysługującego mu zwolnienia.

Ponadto, w opinii Spółki, do przedstawionego stanu faktycznego nie można również zastosować § 5 ust. 3 Rozporządzenia o WSSE. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy. Przedmiotowy przepis określa zatem jedynie sytuację, w której zwolnienie (określone art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT) jest już wykorzystywane (celem przepisu jest wydzielenie przychodów strefowych i pozastrefowych).

Konkludując, możliwe jest rozpoczęcie przez Spółkę korzystania z Zezwolenia na działalność w WSSE, a tym samym ze zwolnienia podatkowego przewidzianego przez art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT, w okresie późniejszym — przykładowo od 1 czerwca 2010 (w trakcie kolejnego roku podatkowego) czy też od 1 stycznia 2011 r. (od początku roku podatkowego), etc., zaś przychody i koszty (bezpośrednie i pośrednie) związane z działalnością zakładu w WSSE odpowiednio uzyskane czy też poniesione do momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia podatkowego powinny zostać rozliczone w ramach wyniku opodatkowanego na zasadach ogólnych, tj. bez zastosowania przedmiotowego zwolnienia (rozpoczęcie korzystania ze zwolnienia oznacza, iż ma ono zastosowanie do przychodów i kosztów ich uzyskania, osiągniętych dopiero po tej dacie).

Spółka pragnie podkreślić, że identyczne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22 czerwca 2009 r. (sygn. IBPBI/2/423-346/09/AM) oraz interpretacji indywidualnej z dnia 2 grudnia 2008 r. (sygn. IBPB3/423-903/08/MO).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, zwana dalej ustawą o SSE). Podstawą do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (art. 16 ustawy o SSE). Z przedmiotowego wniosku wynika, że Spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która to działalność została unormowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 236, poz. 1705, ze zm.; zwanego dalej Rozporządzeniem o WSSE).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 - zwana dalej ustawą o PDOP) wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Z przytoczonego powyżej przepisu wynikają podstawowe warunki stosowania przedmiotowego zwolnienia, do których należą:

 1. pochodzenie dochodu z działalności gospodarczej,
 2. wykonywanej zgodnie z zakresem przedmiotowym udzielonego zezwolenia, a przy tym takiej tylko
 3. która prowadzona jest na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Poza tym z art. 17 ust. 1 pkt 34 wynika wprost, że omawiane zwolnienie od podatku jest formą pomocy publicznej, a w zakresie wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej (w formie tego zwolnienia) ustawa podatkowa odsyła do odrębnych przepisów.

Literalne brzmienie art. 17 ust 1 pkt 34 ustawy o PDOP nie pozostawia wątpliwości, określając wprost, które dochody są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych. Gdyby ustawodawca dopuszczał możliwość skorzystania przez podatnika lub nie skorzystania z konkretnego zwolnienia przedmiotowego, wyraźnie stwierdziłby to w ustawie, przykładowo poprzez zastosowanie sformułowania „wolne od podatku mogą być”. W równie definitywny sposób, czyli przesądzający „co jest”, a nie „co może być” wolne od podatku, został sformułowany art. 12 ustawy o SSE.

Zatem spełnienie przez Spółkę warunków wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP oznacza, że dochody osiągnięte na terenie WSSE z działalności gospodarczej, mieszczącej się w ramach przedmiotowych udzielonego Spółce zezwolenia, są zwolnione z opodatkowania.

Natomiast Wnioskodawca prezentuje odmienną koncepcję możliwości określania przez podatnika daty rozpoczęcia korzystania przez niego ze zwolnienia o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP. Ta koncepcja wynikać ma z domniemanej intencji ustawodawcy wyrażonej poprzez zastosowanie w ustawie terminów „przysługuje” oraz „uprawnienie”. Zgodnie z tą koncepcją użycie przez ustawodawcę sformułowania „zwolnienie przysługuje” kreuje „uprawnienie” podatnika do dowolnego określenia momentu skorzystania przez niego z powyższego zwolnienia. Można zaznaczyć, że wbrew temu co stwierdził Wnioskodawca, art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP nie zawiera sformułowania mówiącego o „przysługiwaniu uprawnienia” do skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Zapewne Wnioskodawca chciał zwrócić uwagę na inne przepisy regulujące powyższe zagadnienie. O ile jednak wyrażenie „zwolnienie przysługuje” zostało faktycznie użyte w art. 17 ust. 4 ustawy o PDOP, czy też w § 5 rozporządzenia o WSSE, to należy uznać, że celem zamieszczenia w ustawie powyższych przepisów była transmisja do systemu prawnego zupełnie innych norm niż postulowane przez Spółkę. Tym samym, wobec wyraźnie odmiennych funkcji powyższych przepisów, wyciąganie z nich przez Spółkę tak daleko idących wniosków należy uznać za nieznajdujące uzasadnienie.

Niemniej jednak należy zauważyć, że zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP ma charakter uprawnienia w sensie odstępstwa od zasady powszechności opodatkowania. Mając na uwadze brzmienie art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przedmiotowe zwolnienie, będące formą pomocy publicznej, zostało uzyskane przez Spółkę z mocy prawa w związku z przyznaniem jej zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Uzyskanie takiego zezwolenia stanowiło konsekwencję decyzji gospodarczej Spółki oraz spełnienie przez nią lub zobowiązanie się do spełnienia określonych wymogów i warunków uzyskania zezwolenia. Zarówno zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE, jak i będące jego konsekwencją zwolnienie z opodatkowania, stanowią uprawnienia Spółki. Uprawnienia te przysługują Spółce w związku z uczynieniem przez nią zadość wymogom określonym przepisami prawa. Nie można wszakże na tej podstawie stwierdzić, że w efekcie otrzymania uprawnienia do zwolnienia z opodatkowania Spółka uzyskała również uprawnienie do jednostronnego kształtowania warunków tego zwolnienia.

W powyższym sensie należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że zwolnienie przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 34 nie ma charakteru obowiązku. Wnioskodawca może bowiem zrezygnować ze zwolnienia z opodatkowania. Na mocy art. 19 ust. 5 ustawy o SSE na wniosek przedsiębiorcy minister właściwy do spraw gospodarki stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie zezwolenia. W związku z wygaśnięciem zezwolenia podatnik traci prawo do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, gdyż zwolnienie to jest nierozerwalnie związane z posiadaniem przez podatnika zezwolenia o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

Należy jednocześnie zauważyć, że ani przepisy ustawy o PDOP, ani przepisy ustawy o SSE, ani w końcu przepisy rozporządzenia o WSSE, nie zawierają rozwiązań dotyczących możliwości wyboru przez podatnika momentu korzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP. Można przypuszczać, że istnienie takiego przepisu mogłoby wręcz kolidować z regulacją wyrażoną w § 5 ust. 1 rozporządzenia o WSSE, w myśl którego zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Zdaniem organu przepis ten określa dokładnie moment, od którego działalność podatnika w specjalnej strefie ekonomicznej zostaje objęta zwolnieniem podatkowym. Stwierdzenie, że przepis ten określa pierwszy możliwy moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia, nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa podatkowego. Funkcją powyższego przepisu jest wskazanie w jakiej dacie, w okresie przypadającym między dniem uzyskania zezwolenia a dniem wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.

Zasada ścisłej interpretacji przepisów dotyczących ulg i zwolnień podatkowych, na która zresztą powołuje się również Wnioskodawca, wskazuje, że nie należy rozszerzać rozumienia pojęć użytych w ustawie. Za wykładnię rozszerzającą znaczenia § 5 ust. 1 rozporządzenia o WSSE należy uznać założenie, zgodnie z którym miesiąc poniesienia pierwszych wydatków inwestycyjnych stanowi jedynie pierwszy z możliwych momentów skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego. Wytyczna ścisłej interpretacji przepisów dotyczących zwolnień z opodatkowania nie może być utożsamiana z prawem do „ścieśniania” okresu korzystania ze zwolnienia, jak to sugeruje Spółka.

Nie można również zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, w myśl którego Spółka nie jest zobowiązana do stosowania § 5 ust. 3 rozporządzenia o WSSE. Zgodnie z tym przepisem zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy. Ustawodawca wyraźnie nakazuje rozdzielenie działalności prowadzonej w strefie, czyli zwolnionej z opodatkowania od działalności pozastrefowej - rozliczanej na zasadach ogólnych. § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia nie daje podstaw do twierdzenia, że wydzielenie organizacyjne powinno nastąpić dopiero w dowolnie wybranym momencie rozpoczęcia korzystania przez podatnika ze zwolnienia. Należy wobec tego uznać, że przedstawiona w uzasadnieniu do stanowiska Spółki, odmienna od omówionej powyżej interpretacja § 5 ust. 3 rozporządzenia, została stworzona jako kolejne piętro konstrukcji zbudowanej na błędnych podstawach.

Zbiór przepisów dotyczących zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 tworzy spójny system, który nie pozwala podatnikowi arbitralnie decydować, które przychody i koszty będzie rozliczał w ramach wyniku podatkowego na zasadach ogólnych, a w stosunku do których woli zastosować zwolnienie podatkowe. Takie stosowanie przepisów o zwolnieniach z opodatkowania byłoby sprzeczne z ich funkcją i celem. Wobec powyższego uznaje się, że Spółka nie może wybrać momentu, od którego rozpocznie korzystanie ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP na podstawie zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Moment ten został określony w obowiązujących przepisach prawa.

Nadmienić należy, iż z dniem 30 grudnia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548). Jednakże przepisy powyższego rozporządzenia nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie i nie odnoszą się do Spółki, która uzyskała zezwolenie na działalność w WSSE w dniu 23 kwietnia 2008 r. Powyższe wynika z § 8 ww. rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2008 r., zgodnie z którym do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy regionalnej.

Jednocześnie organ podatkowy pragnie wyjaśnić, że powołane we wniosku interpretacje indywidualne zostały wydane w indywidualnych sprawach innych wnioskodawców i nie mogą stanowić źródła praw i obowiązków dla innych podatników. W świetle stanowiska zaprezentowanego w niniejszej interpretacji, rozstrzygnięcia w nich zawarte, na podstawie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej mogą być zmienione przez Ministra Finansów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego - uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: