Drukuj

Czy należności wypłacone policjantowi na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7 poz. 58 z późn. zm.) w wysokości i na zasadach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia (Dz.U. Nr 191 poz. 1598) korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Wypełniając dyspozycję art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w związku z zapytaniem zawartym w piśmie z dnia 19.02.2004 r. czy należności wypłacane policjantowi na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r. Nr 7 poz. 58 z późn. zm.) w wysokości i na zasadach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia (Dz.U. Nr 191 poz. 1598) korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim informuje:

Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt. 112 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń ponoszonych za pracownika z tytułu zwrotu kosztów dojazdów do zakładu pracy jeżeli obowiązek ponoszenia tych świadczeń wynika wprost z przepisów innych ustaw. Przepis, o którym mowa wyżej dodany został przez art. 1 pkt. 14 lit. a) tiret 25 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 141 poz. 1182 z późn. zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2003 r. Art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7 poz. 58 z późn. zm.) mówi, że policjantowi, który zajmuje lokal mieszkalny w miejscowości pobliskiej miejsca pełnienia służby, przysługuje zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby w wysokości ceny biletów za przejazd koleją lub autobusem.

Stosownie do § 23 ust. 2 w/w rozporządzenia MSWiA z dnia 31 października 2002 r. policjantowi przeniesionemu z urzędu, który nie przesiedlił się i nie korzysta w jakiejkolwiek innej formie z zakwaterowania w nowym miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej, przysługuje ryczałt na pokrywanie kosztów dojazdu do nowego miejsca pełnienia służby, w wysokości ceny miesięcznego biletu za przejazd środkami publicznego transportu kolejowego lub autobusowego. Zgodnie z ust. 3 § 23 ryczałt, o którym mowa w ust. 2 nie przysługuje policjantowi, który m. in. posiada uprawnienia do zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.

Z zapisu § 23 ust. 2 i 3 cytowanego rozporządzenia MSWiA oraz art. 92 ust. 1 ustawy o Policji wynika, że ryczałt na pokrywanie kosztów dojazdu do nowego miejsca pełnienia służby i zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby są świadczeniami różnego typu. Mając powyższe na uwadze, w świetle obowiązującego prawa, świadczenia wypłacane na podstawie § 23 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 31 października 2002 r. nie są objęte zwolnieniem, o którym mowa w punkcie 112 lit. a) art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podobne interpretacje: