Drukuj

opodatkowanie świadczeń z tytułu przeprowadzonych konkursów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 19.09.2009 r. (data wpływu 15.03.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń z tytułu przeprowadzonych konkursów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15.03.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń z tytułu przeprowadzonych konkursów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod firmą M. zamierza przeprowadzić w imieniu i na rzecz swoich kontrahentów (zwanych dalej zamawiającymi) promocyjne akcje lojalnościowe polegające na organizacji konkursów. Przedmiotowe konkursy będą ogłaszane w prasie lub za pośrednictwem portalu internetowego. Zgodnie z regulaminem konkursu, będzie on skierowany do następujących podmiotów, które ze względów niniejszego zapytania zostały podzielone na następujące grupy:

Grupa 1.:

Właściciele sklepów, tj. osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które dokonują w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej sprzedaży produktów zamawiającego do odbiorcy końcowego. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej w konkursie może wziąć udział osoba fizyczna zarządzająca działem sprzedaży w sklepie lub inna, wskazana przez organ upoważniony do jej reprezentowania.

Grupa 2.:

Sprzedawcy, tj. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są zatrudniane w ramach stosunku pracy lub we własnym imieniu podejmują i wykonują działalność gospodarczą lub współpracują w ramach innych stosunków prawnych z właścicielem sklepu i w ramach wykonywanych przez siebie czynności aktywnie i bezpośrednio uczestniczą w procesie sprzedaży.

Grupa 3.:

Osoby fizyczne dokonujące zakupów w sklepie.

Właściciele sklepów będący jednocześnie sprzedawcami będą mogli brać udział w konkursie jako właściciele sklepów i jako sprzedawcy. Natomiast osoby grupy 2 będą mogły uczestniczyć również jako osoby grupy 3.

Jednocześnie z prawa do uczestniczenia w konkursie będą wyłączeni pracownicy zatrudnieni w M. lub u zlecającego, jak również członkowie rodzin tych pracowników, tj. małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek.

Zasady uczestnictwa i przebieg konkursu:

 • Uczestnicy konkursu przystąpią do udziału w nim poprzez prawidłowe wypełnienie otrzymanych od przedstawicieli zlecającego kart zgłoszeniowych, złożenie deklaracji uczestnictwa i przekazanie ich i przedstawicielowi zlecającego.
 • Każdy z uczestników przystępując do konkursu otrzyma indywidualną kartę uczestnictwa wraz z numerem identyfikacyjnym PIN umożliwiającym mu dostęp do strony www.konkursu.

Konkurs zostaje podzielony na dwa etapy:

 1. etap I: Uczestnicy konkursu będą zbierali punkty odpowiadające ilości i wartości zakupionych produktów zlecającego, objętych konkursem oraz, aby otrzymać nagrody z katalogu, będą musieli odpowiedzieć na pytania konkursowe. Zdobyte punkty oraz prawidłowa odpowiedź na pytanie będą oznaczały wygraną w konkursie. Punkty będzie można wymieniać na nagrody zgodnie z katalogiem dostępnym na stronie www konkursu lub bezpośrednio dostarczonym przez przedstawiciela zlecającego.
 2. etap II: W ustalonym terminie, określonym w regulaminie konkursu, nastąpi podliczenie wszystkich punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników (wymienionych i niewymienionych na nagrody). Uczestnik o największej ilości punktów zostanie zwycięzcą konkursu i otrzyma nagrodę główną.
 • Punkty będą naliczane za pośrednictwem systemu elektronicznego:
 1. Za każde pełne X PLN netto wartości zakupu dokonanego przez sklep przyznawanych będzie po Y punktów zaokrąglanych w dół.
 2. Część naliczonych punktów otrzyma właściciel, część sprzedawcy. Proporcje podziału pomiędzy właścicielem sklepu i sprzedawcami będą z góry ustalone przez zlecającego.
 3. Przeliczenie liczby punktów na sprzedawców w sklepie nastąpi proporcjonalnie do ich zaangażowania w proces sprzedaży produktów zlecającego. Proporcje te ustala zlecający.

 • Zlecający będzie mógł przyznać dodatkowe punkty za akcje promocyjne mające bądź nie mające związku z dokonaniem zakupu produktów objętych konkursem. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o możliwości i sposobie zdobycia tych punktów.
 • Uczestnicy konkursu będą mogli przekazywać punkty na rzecz innych uczestników. Przy czym otrzymujący jest zobowiązany do wniesienia na rzecz przekazującego kwoty w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą, określoną z góry w regulaminie pulę punktów. Pula zostanie określona w regulaminie.
  Otrzymujący i przekazujący zobowiązani są do przesłania na adres prowadzącego konkurs pisemnych oświadczeń o przekazaniu / przyjęciu stosownej kwoty jako opłaty za przekazane punkty oraz informacji o numerach swoich kart członkowskich i ilości przekazywanych punktów.

Nagrody będą wydawane zgodnie z poniższymi zasadami:

 • Wydanie nagrody w I etapie nastąpi po weryfikacji zebranych przez uczestnika punktów oraz po sprawdzeniu, czy uczestnik udzielił prawidłowej odpowiedzi napytanie konkursowe.
 • Wartość poszczególnych towarów określona będzie w punktach w katalogu nagród na stronie www konkursu.
 • Nagrody spoza katalogu znajdującego się na stronie www konkursu nie będą realizowane.
 • W pierwszym etapie uczestnik może wygrać nagrodę, której wartość określona w punktach jest niższa lub równa liczbie uzbieranych przez uczestnika punktów.
 • Warunkiem koniecznym dla uzyskania nagrody będzie prawidłowa odpowiedź na pytanie konkursowe zamieszczone na stronie internetowej konkursu.
 • Nagrody uzyskane za zebrane punkty nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny.
 • Wydanie nagrody w II etapie nastąpi po weryfikacji zebranych przez wszystkich uczestników punktów i wyłonieniu zwycięzcy.
 • Jeśli uczestnikiem będzie osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej oprócz nagrody rzeczowej w I i II etapie otrzyma sumę pieniężną w wysokości równej 1/9 wartości brutto nagrody rzeczowej pod warunkiem jednak, że wartość nagrody przekracza 760 złotych brutto.
 • Przed wydaniem nagrody, w przypadku gdy wartość nagrody przekracza 760 złotych brutto, prowadzący konkurs potrąci za ich zgodą uczestnikom oznaczonym w niniejszym wniosku jako 2 i 3, z części gotówkowej nagrody 10 proc. łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od towarów i usług) z tytułu podatku od wygranych w konkursach.

Wątpliwości wnioskującego dotyczą:

 • Kwalifikacji przedsięwzięcia jako konkurs organizowany publicznie.
 • Zakresu zakwalifikowania przychodów uczestników konkursu grupy 2 czyli: sprzedawcy, tj. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są zatrudniane w ramach stosunku pracy lub we własnym imieniu podejmują i wykonują działalność gospodarczą lub współpracują w ramach innych stosunków prawnych z właścicielem sklepu i w ramach wykonywanych przez siebie czynności aktywnie i bezpośrednio uczestniczą w procesie sprzedaży, do przychodów z tzw. „innych źródeł” (art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) opodatkowanych 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 • Możliwości zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust 1 pkt 68 uopdf w stosunku do wartości nagród wygranych przez uczestników konkursu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym wystarczającą przesłanką do uznania konkursu za publiczny, jest fakt jego ogłoszenia przy wykorzystaniu portalu internetowego na bieżąco aktualizowanego lub też w prasie lokalnej; czy też istnieje konieczność publikacji w środkach masowego przekazu o zasięgu ogólnopolskim...
 2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, przychody uzyskane przez uczestników konkursu grupy 2 czyli sprzedawcy, tj. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są zatrudniane w ramach stosunku pracy lub we własnym imieniu podejmują i wykonują działalność gospodarczą lub współpracują w ramach innych stosunków prawnych z właścicielem sklepu i w ramach wykonywanych przez siebie czynności aktywnie i bezpośrednio uczestniczą w procesie sprzedaży - z tytułu nagród rzeczowych i wygranych pieniężnych będą podlegały opodatkowaniu na zasadach właściwych dla art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w formie zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych, a zatem nie będą podlegały rygorom przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, także w przypadku gdy nagrody będą przekazywane laureatom konkursu, pozostającym w stosunku pracy z uczestnikami konkursu grupy 1 czyli właściciele sklepów tj. osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które dokonują w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej sprzedaży produktów zamawiającego do odbiorcy końcowego. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej w konkursie może wziąć udział osoba fizyczna zarządzająca działem sprzedaży w sklepie lub inna, wskazana przez organ upoważniony do jej reprezentowania...
 3. Czy w związku z tym na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych...
 4. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, jeżeli na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych, ma on prawo do zastosowania zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 uopdf...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród i otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności, decydującym w tym przypadku jest fakt, czy można uznać przedsięwzięcie za konkurs ogłaszany publicznie, jeżeli jego upublicznienie nastąpi przy pomocy portalu internetowego lub też prasy lokalnej. Ponieważ polskie prawodawstwo nie sformułowało dotychczas legalnej definicji terminu „środków masowego przekazu” dlatego też należy skupić się na analizie istniejącej, w ustawie prawo prasowe, definicji prasy, która w potocznym rozumieniu postrzegana jest jako środek masowego przekazu. Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli uznamy portal internetowy za prasę, to stosując reguły logicznego wynikania można przyjąć, iż portal internetowy jest środkiem masowego przekazu i jako taki korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Trzeba również odróżnić pojęcie internetu (rozumianego jako ogólnoświatowa sieć) od pojęcia portalu (rodzaju wielotematycznego serwisu internetowego). Zgodnie z definicją zawartą w art. 7 ust. 2 pkt 1 prawa prasowego, prasa oznaczą publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą numerem bieżącymi datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele - i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikację periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską itd. Nie budzi wątpliwości, iż zarówno prasa lokalna jaki portal internetowy służą do rozpowszechniania publikacji periodycznych. W przypadku portalu ukazuje się on codziennie, przy czym publikowane w nim materiały są aktualizowane na bieżąco. upowszechnianie publikacji następuje za pomocą jak to określa ustawa „innej techniki rozpowszechniania” (tutaj jest to przekaz cyfrowy, za pośrednictwem łącz teleinformatycznych). Poza sporem pozostaje również „publiczność” portalu. Jest on bowiem dostępny dla każdego użytkownika sieci internet i w dowolnie przez niego wybranym momencie. Podawane w portalu internetowym informacje docierają do praktycznie nieograniczonego kręgu odbiorców, a więc posługując się i językiem ustawy są „informacjami podawanymi do publicznej wiadomości”, w ten sposób zrealizowana zostaje kolejna przesłanka pozwalająca niewątpliwie uznać portal internetowy za prasę (środek masowego przekazu). Nie bez znaczenia dla rozstrzygnięcia wątpliwości czy portal internetowy można uznać za środek masowego przekazu, pozostaje również treść przepisu art. 54b prawa prasowego. Przepis ten stanowi, iż: przepisy o odpowiedzialności prawnej i postępowaniu w sprawach prasowych stosuje się odpowiednio do naruszeń prawa związanych z przekazywaniem myśli ludzkiej za pomocą innych niż prasa środków przeznaczonych do rozpowszechniania, niezależnie do techniki przekazu, w szczególności publikacji nieperiodycznych oraz innych wytworów druku, wizji i fonii. Przepis art. 54b prawa prasowego wyraźnie wskazuje, iż mówiąc o portalu internetowym mamy do czynienia co najmniej ze środkiem masowego przekazu.

W świetle art. 7 ust. 2 pkt 1 zdanie pierwsze prawa prasowego „prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącymi datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe”. Wymóg „periodyczności” prasy jednoznaczny jest z założeniem, że działalność prasowa powinna być prowadzona z pewną regularnością, jak również nabierać cechy stałości, na co pośrednio wskazuje również figurująca w przepisie wzmianka o „stałych przekazach teleksowych”. Pod pojęciem „regularności” ukazywania się prasy nie należy jednak rozumieć wymogu jej publikowania w stałych odstępach czasu. Jak wskazano w piśmiennictwie genetycznie zjawisko periodyczności powstało jako konsekwencja aktualności gazety. Już choćby z tego powodu pojęcie periodyczności jest płynne i elastyczne. Częstotliwość z jaką publikuje się drukiem aktualne informacje, zależy od konkretnych założeń redakcyjnych oraz możliwości technicznych, jest więc kategorią zmienną. Decyduje natomiast zamiar mniej lub bardziej regularnego, a nie tylko jednorazowego publikowania tych aktualnych wiadomości. Jak również wskazano w piśmiennictwie w przypadku programów radiowych i telewizyjnych wymóg periodyczności należy odnieść do ramówki, wedle której tworzony jest program. Obecność takiej ramówki, czy może raczej jej odpowiednika, porządkującej sposób prowadzenia działalności informacyjnej za pośrednictwem internetu, należy odczytywać jako wskaźnik prasowego charakteru takiej działalności. W związku z powyższym, portal internetowy spełnia zdaniem wnioskującego przesłankę periodyczności. Działalność informacyjna prowadzona jest w ramach portalu internetowego w sposób uporządkowany, z pewną powtarzalnością, w sposobie jej prowadzenia uwidacznia się zamiar wnioskującego do brania udziału w społecznym obiegu informacji w sposób stały. Zachodzą w związku z tym podstawy, aby sądzić, że portal internetowy, może być kwalifikowany jako prasa w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 prawa prasowego. Podsumowując, w opinii Wnioskodawcy uprawnione jest stwierdzenie, iż portal internetowy stanowi prasę w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 prawa prasowego i w związku z tym nagrody o wartości do 760 zł otrzymane w konkursach organizowanych i ogłaszanych na stronach portalu korzystają ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast odnosząc się do kwestii prasy lokalnej, należy stwierdzić, że jedyną różnicą jak wyróżnia ją od prasy jest jej zasięg terytorialny. Nie budzi jednak wątpliwości, że spełnia ona wszystkie wymogi prasy i jako taka może zostać uznana za prasę, o której mowa w artykule 21 ust. 1 pkt 68.

Podobne stanowiska zostały wyrażone w Interpretacji Indywidualnej Ministra Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 marca 2008 r. IBPB2/415-561/07/BD/KAN-3041/12/07, Postanowieniu Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2007 r. 1471/PDF/415-21/07/ML i w decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie zmieniającej Postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2007 r. 1401/BF-II/005-1102/06/JO.

Na podstawie powyższego należy stwierdzić, że zarówno portal internetowy, jak i prasa lokalna służą do rozpowszechniania publikacji periodycznych, ukazują się codziennie lub cyklicznie, przy czym publikowane w nim materiały są aktualizowane na bieżąco. Upowszechnienie publikacji następuje w sposób tradycyjny albo jak w przypadku portalu internetowego za pomocą innej techniki rozpowszechniania. W świetle przytoczonych powyżej argumentacji portal internetowy jak również i prasa lokalna ze względu na swój charakter powinny zostać zaliczone do środków masowego przekazu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego tez, w przedstawionym stanie faktycznym, aby korzystać z uregulowań powyższej normy prawnej (art. 21 ust. 1 pkt 68) nie ma konieczności ogłaszania konkursu w prasie, radiu lub telewizji o zasięgu ogólnopolskim, wystarczająca przesłanką uznania konkursu za publiczny jest i jego ogłoszenie przy pomocy portalu internetowego lub też prasy lokalnej.

Ad. 2. i 3.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, uważa się w szczególności kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu uzyskanych na terytorium Polski przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedaż premiową z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się bez pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodu. Przychodów, o których mowa powyżej nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem podatku jest organizator konkursu. Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych świadczeń (wypłat) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych, z tytułów określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. Natomiast, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa powyżej nie są pieniądze, obowiązkiem podatnika jest wpłacenie płatnikowi należnego zryczałtowanego podatku dochodowego przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, świadczenia otrzymywane przez uczestników grupy 2, z tytułu uczestnictwa w konkursie nawet w przypadku, kiedy osiągane są w przedstawiony powyżej stanie faktycznym należy zakwalifikować do innego, właściwego dla nich źródła przychodów, czyli do kategorii źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa zasad, z których wynikałoby zakwalifikowanie przychodu z każdego źródła wymienionego w art. 10 ustawy, a otrzymanego od pracodawcy, do przychodu wynikającego ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Decydujące znaczenie dla kwalifikacji podatkowej ma podstawa prawna udzielenia świadczenia (np. świadczenie wynikające ze stosunku pracy, działalność osobista, przychody z zysków kapitałowych lub inne źródła). W przedstawionym powyżej stanie faktycznym świadczenie otrzymane przez uczestnika grup 2 nie ma bezpośredniego związku z jego aktywnością zawodową jako pracownika. W ocenie Wnioskodawcy udział sprzedawcy w konkursie, organizowanym przez podmiot nie będący jego pracodawcą, nie determinuje konieczności uznania wartości nagrody za przychód ze stosunku pracy, co zgodne jest ze stanowiskiem doktryny prawa podatkowego, gdzie podkreślą się, iż przychodami ze stosunku pracy są wszystkie te świadczenia, które pracownik otrzymuje od pracodawcy w związku z pozostawaniem w stosunku pracy lub stosunku pokrewnym (W. N, K. K - M, podatek dochodowy od osób fizycznych - biblioteka podatkowa, w 2004 r.). W przedstawionym stanie faktycznym nie mamy wątpliwości, że wygrane w konkursie nie są otrzymywane od pracodawcy w związku z stosunkiem pracy. Determinujący jest tu również fakt, iż w przypadku rozwiązania stosunku pracy ze sklepem i nawiązania go przez sprzedawcę z innym sklepem biorącym udział w konkursie, zachowuje to samo, swoje indywidualne konto, jak również zachowuje dotychczas zgromadzone punkty. Dostaje jednocześnie prawo do dalszego udziału w konkursie. Wszystko powyższe wskazuje na zasadność ujęcia świadczenia jako wynikającego z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Ponadto należy zaznaczyć, że przedmiotowi uczestnicy konkursu aczkolwiek wykonują swoje czynności np. w ramach stosunku pracy z uczestnikami grupy 1, to ich działania są świadczone na rzecz organizatora konkursu, z którym to bez wątpienia nie wiąże ich stosunek pracy gdyż na mocy regulaminu konkursu ich uczestnictwo jako pracowników organizatora jest wykluczone. W omawianym stanie faktycznym, przychody z tytułu otrzymania nagrody w konkursie należy zakwalifikować do przychodów z tzw. „innych źródeł”. Stanowisko takie potwierdza i orzecznictwo NSA: „Dla ustalenia, czy dane świadczenie jest świadczeniem ze stosunku pracy istotne jest to, czy istnieje związek prawny lub też faktyczny, danego świadczenia z istniejącym zatrudnieniem” (Wyrok NSA z dnia 23 czerwca 2005 r., sygn. akt. FSK 1970/2004). W tym miejscu należy podkreślić, iż za przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a i ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pracownikiem, w rozumieniu art. 12 ust. 4 ustawy jest osoba pozostająca w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. Opodatkowaniu na zasadach właściwych dla pracowników podlegają zatem wszelkie dochody, które w sposób bezpośredni są związane z i pozostawaniem w stosunku pracy. Tytułem przykładu należy wskazać na wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju dodatki, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop oraz dodatki i nagrody, których tytuł prawny do otrzymania, wynika ze stosunku pracy. Natomiast przychody, które nie mają swojego „źródła” w ramach stosunku pracy powinny być opodatkowane na zasadach właściwych dla danej kategorii przychodów czyli na analogicznych, które mogą mieć zastosowanie dla osoby trzeciej. Pogląd ten znajduje uzasadnienie również w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 14.04.1994 r. Zdaniem Ministerstwa Finansów, w przypadku gdy pracownik uzyskuje od pracodawcy przychody z różnych tytułów (wynikające ze stosunku pracy oraz innych źródeł - np. z tytułu działalności wykonywanej osobiście), każde świadczenie należy przyporządkować do właściwego źródła przychodów. Powyższe determinuje konieczność poboru zaliczek na podatek (ew. zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych) na zasadach właściwych dla danego świadczenia. Odmienna interpretacja różnicowałaby źródła przychodów nie w zależności od ich charakteru i właściwości, lecz od rodzaju podmiotu, który świadczenie otrzymuje. Taka interpretacja mogłaby prowadzić przykładowo do zakwalifikowania do przychodów ze stosunku pracy dochodów z kapitałów pieniężnych pracowników będących równocześnie klientami np. banku (w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) co mogłoby dotyczyć odsetek od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania osiąganych przez pracowników banku i stałoby w sprzeczności z zasadą równości opodatkowania. Podmiotem wypłacającym odsetki jest bowiem bank, będący w tym przypadku także pracodawcą dla pracowników otrzymujących świadczenie. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania normy art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych potwierdzają organy podatkowe w interpretacjach przepisów prawa podatkowego: „przepis art. 12 ust. 1 cyt. ustawy nie zawiera zamkniętego katalogu świadczeń stanowiących przychód ze stosunku pracy, natomiast z unormowań z ust. 4 tego artykułu można wyprowadzić wniosek, że dla uznania czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy decydujące znaczenie ma okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik, czy też inna osoba i nie będąca związana (aktualnie lub w przeszłości) z pracodawcą” (decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 lipca 2007 r., znak: BM/415-20/07/Z/MCY). Udział w konkursie, w którym mogą uczestniczyć również inne osoby, nie pozostaje w związku ze stosunkiem pracy pracownika. Odmienne traktowanie przychodów uzyskiwanych z tytułu udziału w tym samym konkursie przez różne osoby, zakładałoby nieuzasadnione prawnie nierówne traktowanie podatnika pod względem obciążeń podatkowych. Podobne stanowisko wyraził w indywidualnej interpretacji (IPPB2/415-698/08-4/MG) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie: „w przypadku, gdy konkurs adresowany jest zarówno do pracowników spółki, jak i osób, nie będących pracownikami spółki, możliwość wzięcia udziału w konkursie nie będzie wynikać z łączącego wnioskodawcę z laureatami konkursu, stosunku pracy. Zatem w tym przypadku będziemy mieli do czynienia z konkursem w rozumieniu cytowanego powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym w myśl art. 41 ww. ustawy spółka jako płatnik obowiązana jest pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych świadczeń (wypłat) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych, z tytułów określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy (…) z przedstawionego we wniosku i stanu faktycznego wynika, ze spółka organizuje konkursy mające na celu promowanie określonej działalności operacyjnej spółki, których regulamin udostępniany jest do wglądu wszystkim zainteresowanym w czasie trwania konkursu w siedzibie spółki i w każdym jej oddziale oraz na stronie internetowej (…) Uczestnikami konkursów mogą być klienci spółki, a więc każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca nabycia towaru lub usługi niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym także osoby będące pracownikami spółki, nagrody w konkursach mają charakter rzeczowy, pieniężny, bądź mieszany (rzeczowo - pieniężny) i nie ulegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalenty pieniężne. W związku z powyższym biorąc pod uwagę przedstawiony (…) stan faktyczny i obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, (…) uzyskane nagrody za udział w konkursach organizowanych przez spółkę, skierowanych do klientów spółki, w tym także pracowników spółki stanowić będzie przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym spółką winna pełnić obowiązki płatnika tego podatku w myśl art. 41 ww. ustawy”.

Odnosząc się do pytania Nr 3, to zdaniem Wnioskodawcy ma on obowiązek pobrania i odprowadzenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wynika to z faktu, że zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Przepis art. 20 ww. ustawy wymienia w swej treści przychody zaliczane do innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, w myśl którego za przychodu z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Natomiast stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W myśl art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. pkt 2, 4, 4a, 5 i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. Natomiast na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklaracje według ustalonego wzoru.

Podsumowując, w przedstawiony stanie faktycznym otrzymane przychody grupy 2 uczestników są wygranymi w grach i konkursach, które to, co do zasady podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, a na mocy art. 41 wydający nagrody ma obowiązek jako płatnik pobrania i odprowadzenia podatku.

Ad. 4.

W ocenie Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jednocześnie, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach, organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza 760 złotych. W ocenie Wnioskodawcy ma on prawo zastosowania powyższego zwolnienia dla nagród nie przekraczających jednorazowo 760 złotych, ponieważ w przedstawionym stanie faktycznym dotyczącym zdarzenia przyszłego zostaną spełnione wszystkie przesłanki wynikające z powyższej normy prawnej.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w przypadku nie uznania portalu internetowego oraz prasy lokalnej jako środka masowego przekazu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem publikacji w mediach o zasięgu ogólnopolskim.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W związku z powyższym wygrane w konkursach i nagrody podlegają zryczałtowanemu opodatkowaniu tylko wówczas, gdy nie ma zastosowania zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 21 ust. I pkt 6, 6a i 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z regulacji ww. art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy jednoznacznie wynika, iż wolą ustawodawcy jest, aby zwolnieniem przedmiotowym objęta była - w granicach limitu 760 zł - wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „środki masowego przekazu”. Również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia.

Według definicji Wydawnictwa PWN S.A. - środki masowego przekazu to środki komunikowania masowego, mass media, środki masowej informacji i propagandy, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności.

Z kolei Internetowa Encyklopedia PWN definiuje pojęcie „środki masowego przekazu” jako (mass media, media, środki masowego komunikowania) jako urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet. Wśród mediów masowych powyższe definicje wymieniają prasę.

W rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) - „prasa” oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele – i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską (art. 7 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy).

Zastosowanie analogii z powyższą definicją pozwala stwierdzić, iż niewątpliwie podobnie jak tradycyjne media, Internet spełnia te same zadania, tj. może służyć do publikacji określonych treści (np: ogłoszenie konkursu) nieograniczonej i anonimowej liczbie odbiorców.

Literalne brzmienie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy nie daje jednoznacznej odpowiedzi, czy wymienione środki masowego przekazu, tj. prasa, radio i telewizja stanowią katalog zamknięty, czy też wymienione zostały przykładowo.

Stwierdzić należy, że użyte w powołanym przepisie określenie „w środkach masowego przekazu” mieści w sobie również pojęcie internetu, jako środka przekazu, pomimo, iż nie został on wprost wymieniony w dyspozycji powołanego przepisu.

W związku z powyższym należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż internet zaliczyć należy do środków masowego przekazu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy. Tym samym nagrody dla uczestników konkursów emitowanych na ogólnodostępnych stronach internetowych, do których swobodny dostęp ma każda osoba i każda z nich może wziąć w nim udział, skorzystają ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w treści cytowanego powyżej artykułu, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że przepisy podatkowe posługują się pojęciami „gra” i „konkurs, chociaż nie zawierają jego definicji. W tej sytuacji uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego konkurs to „przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnianych nagrodami”. Natomiast gra to czynność o ustalonych zasadach, w której udział bierze zwykle kilka osób (rzadziej jedna), w celach rozrywkowych. Większość gier, choć nie wszystkie, ma charakter konkurencyjny i celem gracza bądź grupy graczy jest pokonanie pozostałych uczestników. Równie ważna jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu, w którym określona zostanie nazwa gry lub konkursu, organizator, uczestnicy, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców,

W świetle powyższego, w przedstawionym stanie faktycznym nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez Firmę, emitowanych za pośrednictwem ogólnopolskich portali internetowych skierowanych do klientów Firmy, (osób fizycznych dokonujących zakupów sklepie) skorzystają z przedmiotowego zwolnienia, stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wyłączone z zakresu przedmiotowego zwolnienia są natomiast nagrody otrzymywane przez uczestników konkursów organizowanych i emitowanych przez internet, których krąg odbiorców jest ograniczony, tj. usługi poczty elektronicznej, czy też strony dostępne przy użyciu odpowiedniego kodu, lub strony korporacyjne kierowane do ściśle określonego kręgu odbiorców, np. pracowników korporacji, a także konkursów organizowanych i emitowanych za pośrednictwem ogólnodostępnych stron internetowych, do których przystąpić może ograniczona grupa uczestników.

Bowiem wolą ustawodawcy jest, aby przedmiotowym zwolnieniem objęte były wygrane w konkursach organizowanych i emitowanych za pośrednictwem internetu, do których dostęp ma nieograniczone grono uczestników i każdy z tych uczestników może wziąć w nim udział.

Wobec powyższego, mając na uwadze opisany stan faktyczny, a także przywołane unormowania prawne, stwierdzić należy, iż nagrody dla uczestników konkursów organizowanych emitowanych za pośrednictwem ogólnie dostępnych stron internetowych Firmy, jednakże adresowanych do podmiotów wymienionych w grupach 1 i 2, tj. właścicieli sklepów - osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które dokonują w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej sprzedaży produktów zamawiającego do odbiorcy końcowego oraz sprzedawców - osób fizycznych, które są zatrudniane w ramach stosunku pracy lub we własnym imieniu podejmują i wykonują działalność gospodarczą lub współpracują w ramach innych stosunków prawnych z właścicielem sklepu i w ramach wykonywanych przez siebie czynności aktywnie i bezpośrednio uczestniczą w procesie sprzedaży nie skorzystają z przedmiotowego zwolnienia, zgodnie z treścią powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, pomimo, że wartość tych nagród nie przekroczy kwoty 760 zł.

Tym samym nagrody uzyskane przez uczestników konkursów organizowanych przez Spółkę, które nie korzystają ze zwolnienia, podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z przytoczonym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Spółka pełni funkcję płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego, na mocy art. 41 ust. 4 ustawy, w myśl którego płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 i 13 oraz art, 30a ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 5.

Dodatkowo, zgodnie z dyspozycją art. 41 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2. nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik n)e jest osobą fizyczną według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

W konsekwencji powyższych ustaleń, na podstawie art. 42 ust. 1a ww. ustawy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym Firma, jako płatnik będzie obowiązana przesłać do urzędu skarbowego właściwego według siedziby, bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy Firma nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Należy zauważyć, iż w przypadku gdy konkurs będzie adresowany do pracowników Wnioskodawcy, możliwość wzięcia udziału w konkursie będzie wynikać z łączącego wnioskodawcę z laureatami konkursu stosunku pracy. Tylko w takiej sytuacji, wszystkie świadczenia, które otrzymają osoby fizyczne (pracownicy) od pracodawcy będącego organizatorem konkursu dla pracowników będzie trzeba kwalifikować jako przychód ze stosunku pracy.

Jak z treści wniosku wynika z prawa do uczestniczenia w konkursie będą wyłączeni pracownicy zatrudnieni w MS lub u zlecającego, jak również członkowie rodzin tych pracowników, tj. małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek.

W takim przypadku brak podstaw, aby wartość otrzymanych nagród przez sprzedawców, zatrudnionych w ramach stosunku pracy przez właścicieli sklepów (kontrahentów Wnioskodawcy) lub współpracują z właścicielem sklepu w ramach innych stosunków prawnych, uznać za przychody ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konkurs będzie adresowany do osób, które nie są pracownikami Wnioskodawcy, możliwość wzięcia udziału w konkursie nie będzie wynikać z łączącego wnioskodawcę z laureatami konkursu stosunku pracy. Zatem w tym przypadku będziemy mieli do czynienia z konkursem w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do osób fizycznych, które we własnym imieniu podejmują i wykonują działalność gospodarczą i współpracują w właścicielem sklepu i w ramach wykonywanych przez siebie czynności aktywnie i bezpośrednio uczestniczą w procesie sprzedaży, wysokość nagrody będzie stanowiła przychód z działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod Firmą MS zamierza przeprowadzić w imieniu i na rzecz swoich kontrahentów promocyjne akcje lojalnościowe polegające na organizacji konkursów. Skoro udział w konkursie związany jest z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą, to uzyskana w tym konkursie nagroda jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającym opodatkowaniu tym podatkiem. Zatem otrzymaną nagrodę należy zakwalifikować, jako przychód z działalności gospodarczej, a nie przychód z innych źródeł, określony w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy przy tym nadmienić, że nagroda stanowiłaby dla ww. osób przychód z innych źródeł, o ile nie należałaby do przychodów określonych w art. 14 ustawy.

Należy w tym miejscu wskazać, iż w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są również inne źródła. Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Z kolei na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 % wygranej lub nagrody.

Wyżej wskazane przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy podlegają opodatkowaniu wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zryczałtowany 10% podatek, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, oraz zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy nie mają zastosowania, w stosunku do przychodów z innych źródeł.

Reasumując należy stwierdzić, iż:

 • W przedstawionym stanie faktycznym, przesłanką do uznania konkursu za publiczny, jest fakt jego ogłoszenia przy wykorzystaniu portalu internetowego na bieżąco aktualizowanego.
 • Przychody uzyskane przez uczestników konkursu grupy 2, tj.:
 1. sprzedawcy - osoby fizyczne, które są zatrudniane w ramach stosunku pracy u kontrahentów Wnioskodawcy z tytułu nagród rzeczowych i wygranych pieniężnych będą podlegały opodatkowaniu na zasadach właściwych dla art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w formie zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych. Osoby te nie uzyskają przychodów stosunku pracy;
 2. osoby, które we własnym imieniu podejmują i wykonują działalność gospodarczą, z tytułu nagród rzeczowych i wygranych pieniężnych uzyskają przychody z działalności gospodarczej.
  Na Wnioskodawcy, będzie ciążył obowiązek płatnika w zakresie pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych, z wyłączeniem osób, które wygrane rozliczą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą skorzystać osoby wymienione w grupie 3, tj. osoby fizyczne dokonujące zakupów w sklepie.
 • Wyłączone z zakresu przedmiotowego zwolnienia są natomiast nagrody otrzymywane przez uczestników konkursów organizowanych i emitowanych przez internet, których krąg odbiorców jest ograniczony. W tym wypadku konkurs organizowany i emitowany za pośrednictwem ogólnodostępnych stron internetowych, do którego przystąpić może ograniczona grupa uczestników, tj. osoby współpracujące z Wnioskodawcą, kontrahenci itp.

Końcowo, należy zaznaczyć, iż w złożonym wniosku Wnioskodawca przywołał wiele Postanowień oraz interpretacji indywidualnych wydanych przez organy podatkowe, które przemawiają za słusznością stanowiska przedstawionego we wniosku. Należy stwierdzić, że powołane interpretacje i postanowienia dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonych stanach faktycznych i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja Nr 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: