Drukuj

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 4.08.2003 r. Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje:

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług orano podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), zwolnieniu od podatku podlega sprzedaż towarów używanych (zdefiniowanych w art. 4 pkt 7 tej ustawy) z wyjątkiem importu, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało sprzedającemu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Zwolnienie to dotyczy również używanych budynków, budowli i ich części będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 7 ust. 2e ww. ustawy, zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 nie stosuje się do sprzedaży towarów wymienionych w art. 4 pkt 7 lit. a, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej, a podatnik:

  1. miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych wydatków,
  2. użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

W opisywanym przez spółkę przypadku, w chwili zakupu budynku przez spółkę w 1998 r. sprzedający wystawił fakturę VAT w ten sposób, iż 4/5 części budynku było zwolnione od podatku VAT a 1/5 budynku była opodatkowana wg stawki 22 %. Budynek nie był remontowany przez spółkę. Konsekwencją zakupu budynku w 1/5 części opodatkowanego podatkiem VAT jest to, iż w obecnym stanie prawnym ta część budynku nie spełnia wymogu, że „w stosunku do towaru nie przysługiwało sprzedającemu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony”, gdyż faktycznie to prawo przysługiwało. Zdaniem tut. Urzędu, przy sprzedaży wartość budynku w części 4/5 jest zwolniona z podatku VAT a w części 1/5 podlega opodatkowaniu stawką 22 %.

Podobne interpretacje: