Drukuj

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2003 r. znak: KR 3112/32/2003 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość rzeczowych świadczeń okolicznościowych otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym połowy kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy; rzeczowymi świadczeniami okolicznościowymi są w szczególności: bony towarowe, paczki świąteczne dla dzieci, bilety na imprezy sportowe lub kulturalne. Brzmienie cytowanego wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy zostało nadane przepisem art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) i obowiązywało w 2002 r.

Od 1 stycznia 2003 r. przepis art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskał brzmienie: "wolna od podatku dochodowego jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami są w szczególności - bony towarowe, paczki świąteczne dla dzieci, bilety na imprezy sportowe lub kulturalne."

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że zwolnienie od podatku dochodowego rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracowników, możliwe jest jeżeli są spełnione następujące warunki:

  • świadczenia sfinansowane zostały w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych,
  • wartość tych świadczeń nie może przekroczyć w roku podatkowym 2003 kwoty 380 zł.

Zwolnienie od podatku rzeczowych świadczeń zależy od źródła ich sfinansowania przez zakład pracy. Jeżeli świadczenia te zostaną sfinansowane np. ze środków obrotowych zakładu pracy, to wówczas nie będą one korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego, a pracodawca ma obowiązek obliczyć i odprowadzić podatek dochodowy, jeśli natomiast źródłem finansowania jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przychód z tego tytułu wolny jest od podatku dochodowego do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł niezależnie od tego, czy pracodawca pokryje pełny koszt świadczeń (np. biletu) czy jego część.

Podobne interpretacje: