Drukuj

Czy dieta Przewodniczącego Związku Zawodowego wypłacana jako pokrycie wydatków związanych z pełnieniem obowiązków związkowych, zaliczanych do grupy obowiązków społecznych i obywatelskich, stanowiąca rekompensatę materialnych i niematerialnych kosztów, związanych z pełnieniem obowiązków służbowych, społecznych i obywatelskich w jednostce, w której zakres zadań jest nierozerwalny z wykonywaniem zadań Państwa w zakresie ochrony granic i kontroli ruchu granicznego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2000 r. Nr 14, poz. 178 ze zm.) podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 2.280,00 zł miesięcznie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12.03.2010 r. (data wpływu do 22.03.2010 r.) uzupełnione pismem z dnia 24.05.2010 r. (data nadania 01.06.2010 r., data wpływu 07.06.2010 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 20.05.2010 r. Nr IPPB4/415-236/10-2/MP (data nadania 20.05.2010 r., data doręczenia 25.05.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej diety z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Związku Zawodowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.03.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej diety z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Związku Zawodowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Funkcjonowanie związków zawodowych w Straży Granicznej reguluje art. 72 ustawy o Straży Granicznej (Dz. U. 2005 r. Nr 234, poz. 1997 r. ze zm.). Zgodnie z przepisami ustawy funkcjonariusze Straży Granicznej mogą zrzeszać się w związku zawodowym funkcjonariuszy Straży Granicznej (jedna organizacja związkowa bez możliwości utworzenia dodatkowych organizacji). Jednocześnie ustawa o Straży Granicznej wskazuje, że przepisy ustawy o związkach zawodowych stosuje się z zastrzeżeniami, między innymi w Straży Granicznej może działać tylko jeden związek zawodowy, związek ten nie ma prawa do strajku. Ponadto zgodnie z przepisami ustawy o Straży Granicznej szczegółowe zasady współdziałania związku zawodowego funkcjonariuszy Straży Granicznej z Ministrem właściwym do Spraw Wewnętrznych i Komendantem Głównym Straży Granicznej określi statut tego związku zarejestrowany w sądzie. Związek Zawodowy zgodnie z wymaganym przepisami ustawy o Straży Granicznej i statutem jest ogólnokrajową, dobrowolną, wyłączną, samorządną organizacją zawodową zrzeszającą funkcjonariuszy w służbie stałej i przygotowawczej, emerytów i rencistów Straży Granicznej i Wojsk Ochrony Pograniczna, powołaną do reprezentowania obrony ich interesów zawodowych i socjalnych służących właściwemu wykonywaniu zadań Straży Granicznej z poszanowaniem ich specyfiki tajemnicy państwowej.

Komisja Związku zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie działalności finansowej..., wprowadzonym Uchwałą Krajowej Komisji Związku z dnia 30 czerwca 2009 roku realizuje wypłatę dla Przewodniczącego diety związanej z wykonywaniem przez Przewodniczącego obowiązków społecznych i obywatelskich wykraczających poza obowiązki służbowe, związane ze służbą w Straży Granicznej w czasie tej służby.

Należy również wskazać, że Przewodniczący Związku otrzymuje świadczenie nazywane dietą niezależnie od uposażenia jako rekompensatę kosztów społecznych i materialnych pełnienia funkcji Przewodniczącego, pełniącego obowiązki społeczne i obywatelskie nie tylko dla dobra funkcjonariuszy związku, ale całej formacji i korzystających z jej służby obywateli (wyposażenie, sprawność działania i morale formacji wpływają na bezpieczeństwo Państwa). Funkcjonariusz Straży Granicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Rozdziału 13 ustawy o Straży Granicznej - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej (Dz. U. 2005 r. Nr 234, poz. 1997) za pełnienie służby otrzymuje uposażenie, którego wysokość określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 24, poz. 148 ze zm.). Uposażenie to jest przychodem funkcjonariusza Straży Granicznej i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dieta Przewodniczącego jest wypłacana ze środków organizacji związkowej i jest pokryciem wydatków związanych z pełnieniem funkcji Przewodniczącego, w związku z realizacją działań dla dobra funkcjonariuszy Straży Granicznej i obywateli. Przewodniczący nie pobiera wynagrodzenia, a jego praca dla związku ma charakter społeczny i nie ma odniesienia do przepisów Kodeksu pracy, dotyczących wynagrodzenia za pracę. Ponadto dieta jest otrzymywana oraz wypłacana niezależnie od uposażenia funkcjonariusza Straży Granicznej, które Przewodniczący otrzymuje na podstawie stosunku służby i które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W Regulaminie dieta składa się z 2 części:

  • Pierwsza - została określona w wysokości grupy uposażenia 02 strażnika granicznego w I kategorii mnożnika kwoty bazowej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej (na chwilę obecną jest to kwota 1.858,41 zł).
  • Druga - zgodnie z Regulaminem przysługuje jako składnik diety fundusz reprezentacyjny w wysokości max 50% grupy uposażenia 02 strażnika granicznego w I kategorii mnożnika kwoty bazowej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej (na chwilę obecną jest to kwota 929,21 zł).

Pismem z dnia 20.05.2010 r. Nr IPPB4/415-236/10-2/MP wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia m.in. stanu faktycznego przedstawionego we wniosku. Powyższe uzupełniono w terminie pismem z dnia 24.05.2010 r. (data nadania 01.06.2010 r., data wpływu 07.06.2010 r.), w którym wskazano, iż Przewodniczący Związku Zawodowego jest osobą wykonującą czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania osób. Ponadto wskazano, iż Wnioskodawca nie posiada odrębnej osobowości prawnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dieta Przewodniczącego Związku Zawodowego wypłacana jako pokrycie wydatków związanych z pełnieniem obowiązków związkowych, zaliczanych do grupy obowiązków społecznych i obywatelskich, stanowiąca rekompensatę materialnych i niematerialnych kosztów, związanych z pełnieniem obowiązków służbowych, społecznych i obywatelskich w jednostce, w której zakres zadań jest nierozerwalny z wykonywaniem zadań Państwa w zakresie ochrony granic i kontroli ruchu granicznego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2000 r. Nr 14, poz. 178 ze zm.) podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 2.280,00 zł miesięcznie...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich są wolne od podatku dochodowego.

Należność z tytułu diet dotyczy pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich przez funkcjonariusza Straży Granicznej pełniącego służbę. Przedmiotowy fakt oznacza, że jest on zatrudniony na podstawie stosunku służbowego w komórkach organizacyjnych Straży Granicznej, w związku z tym uzyskują co miesięczne uposażenie stanowiące dochód opodatkowany PIT. Działalność w organach związkowych jest realizowana w ramach okresu służby w Straży Granicznej.

Mając powyższe na uwadze, w opinii Związku, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2.280,00 zł.

Nie ma więc podstaw i odniesienia do traktowania diet jako przychód określony w art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazano, iż Przewodniczący nie otrzymuje wynagrodzenia za udział w pracach zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów osób prawnych, a także za każdorazowe występowania w sprawach SG lub..., lecz dieta przeznaczona jest na pokrycie kosztów ogólnych łączących się z pełnioną funkcją z wyboru. Jednocześnie Przewodniczący otrzymuje uposażenie, które jest wypłacane niezależne od pełnienia obowiązków związkowych i dotyczy stosunku służby Funkcjonariusza Straży Granicznej.

W świetle powyższego, nie budzi wątpliwości, iż bez względu na użytą w przepisach wewnętrznych... nazwę świadczenia przysługującego Przewodniczącemu, że dietę należy odnieść nie do kategorii wynagrodzenia, lecz świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania oraz rekompensatę za względu na pełnienie szczególnych obowiązków. Ponadto osoby uprawnione do diet za czas służby (tożsamy z czasem wykonywania obowiązków społecznych i obywatelskich) otrzymują uposażenie podlegające opodatkowaniu PIT. Nie ulega wątpliwości, że wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości określonej w odrębnych przepisach, a w celu ustalenia znaczenia pojęcia „dieta”, odwołać należy się do zakresu jego językowego znaczenia. W opinii Wnioskodawcy, brak definicji wynagrodzenia w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych uzasadnia skorzystanie w tej sytuacji z wykładni systemowej zewnętrznej i sięgnięcie po definicję wynagrodzenia, zawartą we wskazanym przepisie Kodeksu pracy. Stosownie do treści Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje tylko za wykonana pracę. Wynagrodzenie jest więc ekwiwalentem za wykonaną pracę: rodzaj, ilość, jakość wykonanej pracy decyduje o wysokości wynagrodzenia.

Przy rozważaniu charakteru mającego znaczenie w sprawie świadczenia, otrzymywanego przez Przewodniczącego pojęcie należności określanej jako dieta nie może być odnoszone do wynagrodzenia, ale dotyczy dwóch obszarów i jest językowo zgodne ze znaczeniem diety określonym w Słowniku języka polskiego PWN pod red. Prof. M. Szymczaka - Warszawa 1998.

W powołanym wyżej Słowniku języka polskiego (t. I str. 371) podaje się: II. Dieta zwykle 1. „należność pieniężna przysługująca pracownikowi na pokrycie kosztów utrzymania w podróży służbowej”, 2. „wynagrodzenie dzienne z tytułu pełnienia szczególnych obowiązków”.

Zatem gramatyczna /językowa/ wykładnia określenia „dieta” pozwala na wyodrębnienie jego dwóch znaczeń:

  1. należności pieniężnej związanej z kosztami pracownika w podróży służbowej,
  2. należności pieniężnej dziennej związanej z pełnieniem szczególnych obowiązków.

Dokonując oceny świadczenia nazwanego w regulaminie dietą, należy wskazać tożsamość przedmiotowej należności z wykładnią słownika.

Wypłacana Przewodniczącemu Związku dieta służy dwóm celom:

  • zwrotowi kosztów oraz rekompensacie kosztów pełnienia funkcji Przewodniczącego związanego z pracą poza miejscem zamieszkania i koniecznością pełnienia funkcji przedstawiciela związku funkcjonariuszy SG we wszystkich jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej usytuowanych na lub w pobliżu graniczy RP (praca w terenie, poza miejscem pełnienia służby).
  • rekompensacie kosztów niematerialnych - czynności społeczne należą do czynności nie zarobkowych, a wykonujące te czynności osoby mogą otrzymać tylko wskazane przez ustawę rekompensaty. Przez rekompensatę należy rozumieć wynagrodzenie strat, wyrównanie szkód, wynagrodzenie krzywd.

Rekompensata zasadniczo różni się więc od wynagrodzenia rozumianego jako ekwiwalent za wykonaną pracę i nie można stosować do niej przepisów Kodeksu pracy. Ponadto zdaniem Wnioskodawcy otrzymywana dieta nie stanowi przychodu z działalności wykonywanej osobiście, objętej przepisem art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli nie jest wynagrodzeniem otrzymywanym przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, ale świadczeniem zwolnionym od opodatkowania dieta z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy. Wynika to przede wszystkim z faktu łącznego pełnienia przez Przewodniczącego służby w Straży Granicznej za uposażeniem opodatkowanym (świadczeniem służby na podstawie ustawy o Straży Granicznej, która dla służby wyłącza przepisy Kodeksu pracy) oraz wykonywaniem zadań związkowych w....

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nie przekraczającej miesięcznie 2.280 zł. Ponadto należy zaznaczyć, że ustawa podatkowa nie zawiera definicji terminów zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 17. Dlatego należy zastosować wykładnię językową dla zrozumienia dwóch niezbędnych przymiotników społeczny i obywatelski.

Termin „społeczny” jest pojęciem wieloznacznym, rozumiany m.in. jako „zorganizowany, przeznaczony dla społeczeństwa, do zaspokojenia jego potrzeb; będący przedstawicielem społeczeństwa, pracujący dla społeczeństwa, dla dobra ogółu”. Podobnie co do zasady, rozumiany jest termin „obywatelski”, który w powiązaniu z innymi pojęciami (np. straż obywatelska, komitet) ujmowany jest jako „komitet, straż, sąd, zorganizowane z osób prywatnych, ochotników, niefachowców, do doraźnej pomocy władzom”.

W orzecznictwie i doktrynie przyjęto zasadę, iż pełnienie obowiązku obywatelskiego związane jest ze stanami faktycznymi, w których dana osoba uczestniczy w zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatel, zgodnie z zasadami demokratycznego państwa prawnego, sprawując funkcje w instytucjach publicznych. Natomiast pełnienie obowiązku społecznego związane jest ze stanami faktycznymi, w których dana osoba uczestniczy w pracach instytucji jako reprezentant pewnej społeczności i bierze udział w rozwiązywaniu problemów konkretnej społeczności, działając w jej interesie. Do zakwalifikowania przychodu, jako zwolnionego od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunek obywatelskiego bądź społecznego charakteru obowiązku, musi być spełniony łącznie z warunkiem ustawowej podstawy jego pełnienia i z warunkiem zaliczenia przez ustawę przychodu uzyskiwanego przez osobę pełniącą taki obowiązek do kategorii przychodów wymienionych w omawianym przepisie.

Powyższe oznacza, że pojęcie obowiązków społecznych i obywatelskich jest spełnione w przypadku czynności i zadań, związanych z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Związku Zawodowego.

Funkcja ta jest zaliczana do funkcji państwowych, gdyż dotyczy osoby będącej w służbie w Straży Granicznej (czynny funkcjonariusz państwowy służący w SG) i pełniącej swoją funkcję na podstawie art. 72 ustawy o Straży Granicznej. Dla funkcjonowania związków zawodowych w Straży Granicznej nie ma zastosowania w pełni ustawa o związkach zawodowych, ale ustawa o Straży Granicznej, która wyraźnie określa i sankcjonuje możliwości funkcjonowania Związku. Pełnienie służby w Straży Granicznej i jednoczesne reprezentowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie warunków i służby, przestrzegania tajemnicy państwowej wymaga bezwzględnego przestrzegania i stosowania w praktyce pracy na stanowisku Przewodniczącego przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95 ze zm.) w zakresie tajemnicy służbowej i państwowej.

Funkcja przewodniczącego dotyczy również obowiązków społecznych i obywatelskich. Przewodniczący Związku reprezentuje całą społeczność funkcjonariuszy Straży Granicznej (nie mogą oni tworzyć i zrzeszać się w innych organizacjach związkowych), a działalność związku nie reprezentuje literalnie tylko danej grupy zawodowej, ale wpływa również poprzez walkę o poprawę warunków służby funkcjonariuszy na bezpieczeństwo Państwa, usprawnienie jakości, niezależności i obiektywizmu pracy funkcjonariuszy SG dla dobra obywateli Polski. Można więc jednoznacznie wskazać, że poprzez działanie Przewodniczącego w ramach uprawnień funkcjonariusza SG pełni on funkcje publiczne wpływa poprzez uprawnienia Związku wynikające z ustawy o Straży Granicznej na zawiadywanie sprawami państwowymi i uczestniczy w działaniu instytucji publicznej.

Podsumowując opis stanu faktycznego w ocenie Związku dieta Przewodniczącego do wysokości 2.280,00 zł jest zwolniona z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), gdyż dotyczy pokrycia wydatków związanych z pełnieniem obowiązków Przewodniczącego, zaliczanych do grupy obowiązków społecznych i obywatelskich, których wykonywanie dotyczy czasu służby opłacanego w uposażeniu funkcjonariusza Straży Granicznej, które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Uposażenie to dotyczy więc pełnienia służby w Straży Granicznej na stanowisku Przewodniczącego Związku. Dieta stanowi natomiast rekompensatę materialnych i niematerialnych kosztów związanych z pełnieniem obowiązków służbowych, społecznych i obywatelskich w jednostce, w której zakres zadań jest nierozerwalny z wykonywaniem zadań Państwa w zakresie ochrony granic kontroli ruchu granicznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą sformułowaną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednym ze źródeł przychodów jest, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalność wykonywana osobiście.

W myśl art. 13 pkt 5 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Wyłączenie, o którym mowa w cytowanym przepisie, odnosi się do przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że diety i inne kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych nie mieszczą się w zakresie zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy. Jeżeli natomiast diety lub zwrot kosztów otrzymuje członek organizacji, niepełniący żadnej funkcji w organie stanowiącym osoby prawnej - to przychody te w obecnym stanie prawnym - do wysokości określonej w ww. przepisie korzystają ze zwolnienia.

Zgodnie z ukształtowanym przez doktrynę poglądem, za pełnienie obowiązków obywatelskich i społecznych uznaje się działalność posłów i senatorów, radnych i innych przedstawicieli samorządu terytorialnego, składów komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, składów inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Trybunału Stanu, ławników sadów powszechnych. Jak wynika z powyższego obowiązkami społecznymi i obywatelskimi w przypadku czynności i zadań związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych są obowiązki wynikające z funkcji np. radnego, posła czy senatora. Będą to przede wszystkim obowiązki związane z uczestniczeniem obywateli w sprawowaniu władzy publicznej (zarówno wykonawczej, sądowniczej, jak i ustawodawczej). Dotyczy to również określonych funkcji w ramach organizacji o charakterze społecznym (organizacje pozarządowe), w tym również w ramach wolontariatu. Powyższe oznacza, że pojęcie obowiązków społecznych i obywatelskich jest spełnione w przypadku czynności i zadań, związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych. Z pełnieniem obowiązków społecznych mamy do czynienia również wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracach instytucji (w szczególności samorządu terytorialnego lub zawodowego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie (tego rodzaju funkcje należy odróżnić od usług świadczonych w celach zarobkowych). Do pojęcia „pełnienia obowiązków społecznych” zaliczono zatem również prace w instytucjach reprezentujących daną społeczność zawodową.

Zatem istotne w przedmiotowej sprawie jest ustalenie, czy poszczególne organy Związku mają odrębną osobowość prawną, a jeżeli tak, to czy przewodniczący takiego organu jest organem stanowiącym.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Wnioskodawca nie posiada odrębnej osobowości prawnej. Ponadto wskazano, iż Przewodniczący Związku jest osobą wykonującą czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania osób, w związku z czym nie jest organem stanowiącym.

Zatem wyłączenie, o którym mowa w art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie obejmuje przychodów z tytułu diet otrzymywanych przez Przewodniczącego Związku.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż przedmiotowe diety korzystają ze zwolnienia w granicach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: