Drukuj

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym wartość wyżywienia przysługującego żołnierzom zawodowym oraz równoważnika pieniężnego wypłacanego w zamian za bezpłatne wyżywienie?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce, w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 – ze zm. ), w odpowiedzi na pismo w sprawie możliwości zastosowania przepisów art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz.U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 – ze zm. ) w stosunku do świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych, tj. bezpłatnego wyżywienia oraz równoważnika pieniężnego w zamian za bezpłatne wyżywienie - uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2004r., dotychczasowe zwolnienia z opodatkowania świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 11, 12 i 12a ww. ustawy o podatku dochodowym - zostały ograniczone i sprecyzowane tylko w pkt 11.

Według aktualnego brzmienia ww. art. 21 ust. 1 pkt 11, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych.
Z przytoczonego przepisu wynika, że zwolnione są z opodatkowania tylko takie świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników, które wynikają z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra. W tym względzie, w odniesieniu do świadczeń związanych z wyżywieniem, Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 28 maja 1996r., w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów ( Dz. U. Nr 60, poz. 279 ), na podstawie art. 232 Kodeksu pracy - zobligowała pracodawców, do zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych:
- posiłków wydawanych ze względów profilaktycznych, w formie jednego dania gorącego,
- napojów, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy.
W tymże rozporządzeniu określono m. in. rodzaje wykonywanych przez pracowników prac, wartość kaloryczną posiłków i warunki mikroklimatyczne, przy których należy zapewnić posiłki i odpowiednie napoje, a ponadto ogólne zasady wydawania, tj. w czasie pracy i w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie.

Z zapytania płatnika wynika, iż chodzi o zasady opodatkowania dotyczące:
- bezpłatnego wyżywienia przysługującego żołnierzom zawodowym, m.in. żywienia służb dyżurnych, personelu latającego, uczestników ćwiczeń i zgrupowań poligonowych, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych ( Dz. U. Nr 40, poz. 365 ),
- równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym w zamian za bezpłatne wyżywienie nie wydane w naturze, m. in. personelowi latającemu, na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2004r., w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych ( Dz. U. Nr 43, poz. 396 ).

Ww. rozporządzenia nie zostały wydane na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy - lecz na podstawie przepisów artykułu 66 ust.2 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych ( Dz. U. Nr 179, poz. 1750 ).
Wobec tego art. 21 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do świadczeń wymienionych w zapytaniu, nie ma zastosowania.
Zarówno wypłacany równoważnik pieniężny, jak i bezpłatnie wydawane żołnierzom zawodowym wyżywienie, stanowią przychody ze stosunku służbowego, określone w art. 12 ust. 1 tej ustawy, od których płatnik jest zobligowany obliczyć zaliczkę na podatek wg zasad określonych w art. 32.

Informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu, zgodnie ze stanem prawnym obowiązujacym w dniu jej sporządzenia.

Podobne interpretacje: