Drukuj

Czy dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania należy traktować jako dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy od 1.05.2004 r. wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są świadczenia rodzinne wypłacone na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne oraz zasiłki porodowe wypłacone na podstawie odrębnych przepisów.

W rozumieniu art. 2 i 8 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 30.12.2003 r. Nr 228, poz. 2255 ze zm. ) świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

  1. urodzenia dziecka;
  2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  3. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
  4. samotnego wychowywania dziecka;
  5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
  6. rozpoczęcia roku szkolnego;
  7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Zgodnie z tym dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wypłacony na podstawie ww. ustawy będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego.

Reasumując, ww. świadczenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest dochodem zwolnionym z opodatkowania i nie podlega łączeniu z dochodami z innych źródeł.

Podobne interpretacje: