Drukuj

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2003 r. w sprawie interpretacji ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT podlega: sprzedaż bądź świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku VAT oraz sprzedaż materiałów i usług (robót budowlanych) wymienionych w załączniku nr 5 do ww. ustawy.

W poz. 86 załącznika nr 5 cyt. wyżej ustawy wymienione zostały budynki o określonych symbolach PKOB, gdzie do sprzedaży usług związanych z ich budową, remontem i bieżącą konserwacją stosuje się do 31.12.2003 r. stawkę VAT w wysokości 7%.

Ponadto Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego ?sprzedaż towarów używanych, z wyjątkiem importu, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało sprzedającemu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony; zwolnienie dotyczy również używanych budynków, budowli i ich części będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze?.

Przez towary używane zgodnie z art. 4 ust. 7 przedmiotowej ustawy rozumie się:
a.budynki, budowle i ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło, co najmniej 5 lat,
b. pozostałe towary, których okres używania przez podatnika, dokonującego ich sprzedaży, wyniósł, co najmniej pół roku.

Zgodnie z art. 7 ust. 2e ustawy w brzmieniu nadanym ustawą nowelizacyjną z dnia 15 lutego 2002 r., zwolnienia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5, nie stosuje się do sprzedaży towarów wymienionych w art. 4 pkt 7 lit. a - czyli budynków, budowli i ich części - jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły, co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:
a. miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych wydatków,
b. użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

W przypadku, gdy do sprzedaży budynku hotelowego będą miały zastosowanie przepisy art. 7 ust. 2e ustawy, wówczas taka sprzedaż będzie opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 22%.

Podobne interpretacje: