Drukuj

Czy właściwym jest stosowanie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do uczestników projektu „..." realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2010r. (data wpływu do tut. Biura – 06 kwietnia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie opodatkowania stypendiów wypłacanych dla doktorantów w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06 kwietnia 2010r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie opodatkowania stypendiów wypłacanych dla doktorantów w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca to jednostka organizacyjna Samorządu Województwa, będąca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL) Beneficjentem dwóch projektów systemowych finansowanych z udziałem środków europejskich:

 1. „ ..." - to projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 POKL, finansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego (jednego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej), w 12,09% z budżetu państwa oraz w 2,91 % z budżetu Województwa. Zgodnie z nomenklaturą stosowaną w „Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 grupą docelową projektu (potencjalnymi uczestnikami projektu) są szczególnie uzdolnieni w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którym trudna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny. Stypendium przyznawane jest na okres 1 roku kalendarzowego i wynosi 500,00 zł miesięcznie;
 2. „..." - to projekt realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 POKL, finansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego (jednego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej), w 7,5% z budżetu państwa oraz w 7,5% z budżetu Województwa. Zgodnie z nomenklaturą stosowaną w „Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013", grupą docelową projektu (potencjalnymi uczestnikami) są doktoranci, tj. uczestnicy studiów doktoranckich (studiów III stopnia). Stypendium przyznawane jest na okres 3 lat w wysokości 3 000,00 zł miesięcznie, przy czym wypłata następuje przez okres 10 miesięcy w roku.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 jest jednym z programów (Narodowej Strategii Spójności) służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007r. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

System przepływów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 uregulowany został m.in. w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223 poz. 1786).

Zgodnie z art. 17 ust 3 ww. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych. Programy operacyjne, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, są finansowane począwszy od dnia 1 stycznia 2007r. według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w brzmieniu aktualnie obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010r. (do 31 grudnia 2009r. zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy właściwym jest stosowanie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do uczestników projektów: „ ..." oraz „...", tj. czy środki otrzymywane przez stypendystów ww. projektów będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem wnioskodawcy, w świetle przytoczonych w opisie stanu faktycznego unormowań prawnych oraz systemu realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 należy stwierdzić, że:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 jest programem finansowanym z udziałem środków europejskich w rozumieniu art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, a co za tym idzie także w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Finansowanie projektów „..." oraz „..." następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, uszczegółowionych w odwołujących się m.in. do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, „Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" z dnia 30 grudnia 2009r., określających obowiązki Beneficjenta projektu, tj. wnioskodawcy.

Stypendyści projektów „ ..." oraz „...", spełniający kryteria grupy docelowej określonej w „Szczegółowym opisie priorytetów PO KL", z którymi zawarto umowy stypendialne po wcześniejszym złożeniu przez nich deklaracji uczestnika projektu, są uczestnikami projektów, do których odnosi się art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym wnioskodawca stoi na stanowisku, że właściwym jest zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do stypendystów „ …" oraz „..." i zwolnienie ich dochodów, stanowiących pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 pkt 1 tej ustawy do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa, z wyłączeniem środków o których mowa pkt 5 lit. a i b.

Funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej są obecnie Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Rozporządzenie 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999).

W świetle znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stają się, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, dochodami tegoż budżetu, z którego realizowane są wydatki budżetu państwa na finansowanie programów i projektów, na których wprowadzenie w życie uzyskano te środki. Środki pomocowe pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa, przeznaczone na realizację programów operacyjnych są wydatkami budżetu państwa jako dotacje. Powyższe wynika z art. 127 ust. 2 w zw. z art. 5 ust 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2010r., zgodnie z którym dochodami budżetu państwa są m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych po ich przekazaniu na rachunek dochodów z budżetu państwa.

W myśl natomiast art. 106 ust 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wydatkami budżetu państwa są m.in. dotacje, przez które ustawa ta rozumie w szczególności wskazane w art. 106 ust 2 pkt 3a - podlegające szczególnym zasadom rozliczania wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, lub projektów realizowanych w ramach tych programów, zwane "dotacjami rozwojowymi".

Ponadto, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 został ujęty w załącznikach nr 3,4,15 i 16 do Ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 19, poz. 102) w formie i ze wskazaniem informacji wymaganych, zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, dla programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie z dnia 22 października 2009r. (znak: DD3/066/90/KDJ/09/963) „przez uczestników projektu, o którym mowa w przywołanym wyżej art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu".

Ponadto obowiązujące w ramach PO KL Wytyczne ministra rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Komunikat MRR z dnia 26 grudnia 2009r., opublikowane w Monitorze Polskim 20 stycznia 2010r. (rok 2010, Nr 3 poz. 2011), wydane na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz art. 35 ust. 3 pkt 4a ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w rozdziale 3.6 - „Kwalifikowalność uczestników projektu" stanowią, że wsparcie w ramach poszczególnych Działań PO KL jest udzielane grupom docelowym wskazanym w „Szczegółowym opisie priorytetów PO KL", oraz że każdy uczestnik projektu z chwilą przystąpienia do projektu podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie zawierającą wymienione w tych Wytycznych elementy. Udział uczestnika w projekcie, zgodnie z ww. Wytycznymi ministra rozwoju regionalnego, rozpoczyna się od dnia podpisania przez niego powyższej deklaracji, która jest jednocześnie dokumentem potwierdzającym kwalifikowalność osób, którym Beneficjent udzielił wsparcia w ramach projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania stypendiów wypłacanych dla doktorantów w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W pozostałym zakresie wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z wniosku wynika, iż wnioskodawca jako Beneficjent projektu „..." realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, finansowanego z udziałem środków europejskich, będzie wypłacał stypendia. Finansowanie projektu następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Zgodnie z nomenklaturą stosowaną w „Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013", grupą docelową projektu (potencjalnymi uczestnikami) są doktoranci, tj. uczestnicy studiów doktoranckich (studiów III stopnia). Stypendium przyznawane jest na okres 3 lat w wysokości 3 000,00 zł miesięcznie, przy czym wypłata następuje przez okres 10 miesięcy w roku.

Dnia 28 września 2007r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (Narodowej Strategii Spójności) i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.

Z dniem 1 stycznia 2010r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono przepis art. 21 ust. 1 pkt 137, w myśl którego zwalnia się od podatku dochodowego od osób fizycznych środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146).

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 24 września 2009r. ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Do środków europejskich zalicza się zatem:

 • środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
 • niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
  1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
  2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
  3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
 • środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:
  1. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji",
  2. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
  3. Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (m. in. Europejskiego Funduszu Społecznego) -wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Zauważyć należy, iż zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż wypłacone w 2010r. stypendia dla doktorantów (uczestników projektu „..." realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”) – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: