Drukuj

Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 30.12.2002 r. informuje, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług.

W myśl art. 18 ust. 1 cyt. ustawy usługa najmu lokali użytkowych opodatkowana jest stawką VAT w wysokości 22%.

Natomiast usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe są w oparciu o przepis art. 7 ust. 1 pkt 2 i poz. 10 załącznika Nr 2 do ww. ustawy zwolnione przedmiotowo od podatku od towarów i usług.

Pan Grzegorz S. prowadzi wraz z żoną Izabelą działalność gospodarczą w zakresie usług stomatologiczno - protetycznych na imię obojga małżonków. Numerem identyfikacyjnym właściwym dla ww. działalności w związku z występowaniem w roli podatnika podatku od towarów i usług jest NIP Pani Izabeli S. Zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT Państwo S. dokonali w dniu 16.11.2000 r. W składanych w tut. Urzędzie deklaracjach VAT 7 wykazywana jest sprzedaż zwolniona oraz sprzedaż opodatkowana preferencyjną stawką podatku VAT 0%.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż Państwo S. nie mogli skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w zakresie usług najmu lokalu, o którym mowa w ww. piśmie z dnia 30.12.2002 r.

Jeżeli podmiot jest zarejestrowanym podatnikiem VAT prowadzącym działalność gospodarczą i rozpoczyna świadczenie usług najmu lokali, do urzędu skarbowego winien składać jedną deklarację VAT-7, w której zsumuje dochody osiągnięte z najmu i pozostałej działalności.

W przypadku świadczenia usługi najmu na rzecz podmiotów gospodarczych, winna być wystawiona faktura VAT w oparciu o art. 32 ust. 1 cyt. powyżej ustawy o VAT oraz § 34 i 35 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), potwierdzająca dokonanie ww. czynności.

Jeśli najemca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej - faktura wystawiana jest na żądanie tej osoby.

W przypadku, gdy prowadzona jest działalność na imię obojga małżonków, wówczas otrzymywany czynsz stanowiący przychód z tytułu najmu lokali będących współwłasnością majątkową winien zostać, w połączeniu z przychodami z prowadzonej działalności - w przypadku Państwa S., usług stomatologiczno - protetycznych - w całości wykazany w deklaracji VAT-7.

W tej sytuacji nie należy dokonywać podziału przychodu z tytułu najmu pomiędzy małżonków.

Wobec powyższego, tut. Urząd stoi na stanowisku, iż Pan Grzegorz S. nie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT zawartego w art. 14 ust. 6 ww. ustawy o podatku VAT w związku z najmem lokalu na rzecz firmy będącej podatnikiem podatku od towarów i usług.

Ww. usługa najmu winna być opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 22% i wykazana zgodnie z obowiązkiem podatkowym wynikającym z art. 6 ust. 8b pkt 4 cyt. powyżej ustawy w deklaracji VAT-7 składanej w tut. Urzędzie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na imię obojga małżonków.

Podobne interpretacje: