Drukuj

Czy dokonując przetwórstwa i konfekcjonowania własnych produktów rolnych, podatnik nie zostaje wyłączony ze zwolnienia z podatku dochodowego?

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.08.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie działając w oparciu o przepisy art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy będąc czynnym płatnikiem podatku VAT jako rolnik – dokonującym przetwórstwa (kiszenie kapusty i ogórków z własnego gospodarstwa rolnego) oraz konfekcjonowania (pakowania w folię na małe porcje) własnych produktów rolnych nie zostaje wyłączony ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Art. 21 pkt 1 ust. 71 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są: dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa.
Zajęte przez Pana stanowisko w przedmiotowej sprawie jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Podobne interpretacje: