Drukuj

Czy wypłacone przez płatnika byłemu pracownikowi odsetki naliczane od skapitalizowanych odsetek za opóźnianie w wypłacie nagrody jubileuszowej i odprawy pieniężnej korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego czy może stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 21.10.2003 r., wyjaśnia jak niżej:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w T. zasądzono od byłego pracodawcy na rzecz pani:

  1. należność z tytułu nagrody jubileuszowej wraz z odsetkami od daty pozwu,
  2. kwotę skapitalizowanych odsetek naliczanych od daty wymagalności roszczenia o wypłatę nagrody jubileuszowej do daty pozwu, wraz z odsetkami od tych skapitalizowanych odsetek od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty.

Przedmiotem wniosku jest rozstrzygnięcie wątpliwości:

  1. czy zasądzone odsetki od odsetek skapitalizowanych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego,
  2. czy wyżej wymienione odsetki stanowią przychód (z innych źródeł) podlegający opodatkowaniu.

Zdaniem podatnika, co wynika ze stanowiska zawartego w złożonym wniosku, odsetki od skapitalizowanych odsetek podlegają zwolnieniu zgodnie z ww. artykułem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż powstanie ich wiążą się z nieterminową wypłatą świadczenia ze stosunku pracy (nagrody jubileuszowej).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od opodatkowania są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, w tym z tytułu nieterminowej wypłaty świadczeń, których źródłem przychodu jest stosunek pracy.

Z analizy treści ww. przepisu, uwzględniając jego bezpośrednie brzmienie, wynika, iż zwolnienie z niego wynikające nie będzie miało zastosowania do zasądzonych na rzecz pani odsetek od odsetek skapitalizowanych. Zwolnienie to ma bowiem zastosowanie wyłącznie do odsetek od nieterminowej wypłaty świadczeń ze stosunku pracy, nie dotyczy zaś odsetek naliczanych od odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty tych świadczeń, które są odrębną kategorią należności niewymienioną w cytowanym przepisie. Należności te jako niewymienione w katalogu rodzaju przychodów zawartym w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią przychód wymieniony w pkt 9 tego przepisu, tj. przychód z innych źródeł. Szczegółowe wyliczenie konkretnych „innych źródeł” zawarte w art. 20 ust. 1 ustawy nie ma charakteru zamkniętego. Świadczy o tym sformułowanie „za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności:...”.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne. Dlatego też wypłacone przez płatnika byłemu pracownikowi odsetki naliczone od skapitalizowanych odsetek za opóźnienie w wypłacie nagrody jubileuszowej i odprawy pieniężnej będą dla tego pracownika przychodem. Ponieważ tego rodzaju przychody nie zostały wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych określonych w art. 21 ust. 1, art. 52 i art. 52a cytowanej ustawy, jak też nie zaniechano od nich poboru podatku, będą one podlegały opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wypłacając odsetki od odsetek były zakład pracy nie będzie występować w charakterze płatnika i nie będzie na nim ciążyć obowiązek poboru podatku. Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakład pracy będzie zobowiązany sporządzić w trzech egzemplarzach informację PIT-8C o wypłaconych pracownikowi należnościach i świadczeniach z innych źródeł i w terminie do 31.01. następnego roku podatkowego przekazać jeden egzemplarz podatnikowi, zaś drugi urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

W świetle powyższego, odnosząc się do stanu faktycznego przedstawionego w złożonym wniosku z dnia 21.10.2003 r., stanowisko przedstawione przez panią należy uznać za nieprawidłowe.

Podobne interpretacje: