Drukuj

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Aeroklubu, reprezentowanego przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2010 r. (data wpływu do BKIP w Płocku 07.06.2010 r., data wpływu do BKIP w Lesznie 14.06.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07 czerwca 2010 r. do BKIP w Płocku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

Pismem z dnia 08 czerwca 2010 r., nr IPIA/071-41/10-2/MM, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - działając na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) i stosownie do § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.12.2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 236, poz. 1632) - przekazał wniosek Aeroklubu „B” do rozpatrzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu.

Niniejszy wniosek Spółka uzupełniła pismem z dnia 03 września 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

AEROKLUB „B” (zwany AB) oraz AEROKLUB „C” (zwany AC) są osobami prawnymi utworzonymi i działającymi na podstawie Statutu Aeroklubu „C” pierwotnie przyjętego przez Komisarza Rządu z dnia 18 lutego 1939 roku (AC i jego jednostki regionalne nie posiadające osobowości prawnej), następnie przyjmowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych (AC i jego jednostki regionalne nie posiadające osobowości prawnej), a od 1990 roku przez władze AC - organ uchwałodawczy, tj. Krajowy Zjazd Aeroklubu „B” / Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu „C” AC i jego jednostki regionalne posiadające osobowość prawną, aktualnie w brzmieniu przyjętym na XXV Walnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu „C”.

Zgodnie ze Statutem:

 • Aeroklub „C” jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną (par. 1.1.),
 • Aeroklub „C” samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne określające Jego działalność. Zasady regulujące sposób realizacji przez aerokluby regionalne zadań zleconych Aeroklubowi „C” - określa Zarząd Aeroklubu „C” (par. 3.1.),
 • Aeroklub „C” realizuje swoje cele przy pomocy aeroklubów regionalnych i współdziała z organizacjami o zbieżnych do swoich celach (par. 3.5.),
 • Członkami AC są członkowie aeroklubów regionalnych, przy czym można być członkiem zwyczajnym wyłącznie jednego aeroklubu regionalnego,
 • Aerokluby regionalne są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia, realizują cele statutowe Aeroklubu „C” na terenie całego kraju, jak i za granicą i mogą posiadać osobowość prawną. Aerokluby regionalne mogą prowadzić działalność gospodarczą oraz działalność rolniczą w celu pozyskania środków na działalność statutową (par. 27).

Cele statutowe AC oraz aeroklubów regionalnych (w tym AB) określa paragraf 5 Statutu, zgodnie z którym Aeroklub „C”, a tym samym aerokluby regionalne, mają następujące cele:

 1. organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportu lotniczego;
 2. przygotowanie kadry narodowej i reprezentantów Polski do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w zakresie sportów lotniczych;
 3. prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie sportów lotniczych;
 4. reprezentowanie polskiego sportu lotniczego w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie w sporcie lotniczym;
 5. przedstawianie propozycji składu kadry narodowej ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu;
 6. organizowanie szkoleń i przeprowadzanie egzaminów oraz doskonalenie zawodowe trenerów, a także szkolenie sędziów sportowych;
 7. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem licencji klubom sportowym, zawodnikom, trenerom i sędziom sportowym;
 8. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących danej dyscypliny sportu, niezastrzeżonych w ustawie dla organów administracji rządowej lub innych podmiotów;
 9. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym dzieci i młodzieży, w zakresie sportów lotniczych;
 10. pielęgnowanie narodowych tradycji lotniczych, rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności lotniczych, pielęgnowanie polskości, jako czynnika rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 11. integracji poprzez lotnictwo osób niepełnosprawnych, promocji poprzez lotnictwo, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 12. prowadzenie oraz wspieranie inicjatyw szkolenia, edukacji, wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności w powiązaniu z lotnictwem i modelarstwem lotniczym;
 13. zatwierdzanie i ewidencjonowanie lotniczych wyczynów sportowych, w tym rekordów;
 14. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, działanie na rzecz ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
 15. szkolenie i doskonalenie członków organizacji dla potrzeb lotnictwa wojskowego, transportu lotniczego, ratownictwa i służb państwowych w ramach organizacji szkolenia.

Zgodnie z paragrafem 42 Statutu w aktualnym brzmieniu:

 1. Majątek Aeroklubu „C” dzieli się na:
  • majątek wspólny Aeroklubu „C” oraz
  • majątki odrębne aeroklubów regionalnych posiadających osobowość prawną. (...)
 2. Majątek wspólny Aeroklubu „C” może być udostępniany aeroklubom regionalnym na podstawie umów. Poszczególne składniki majątku wspólnego i majątków odrębnych mogą być przekazywane w ramach stowarzyszenia, na warunkach każdorazowo uzgodnionych pomiędzy zarządami aeroklubów, w tym również nieodpłatnie.
 3. Majątek Aeroklubu „C” i aeroklubów regionalnych stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz prawa majątkowe.
 4. Na fundusze Aeroklubu „C” i aeroklubów regionalnych składają się w szczególności:
  1. dochody z organizowanych imprez, szkolenia lotniczego i wydawnictw;
  2. darowizny, zapisy i spadki;
  3. dochody osiągane z działalności gospodarczej;
  4. dotacje;
  5. dochody z ofiarności społecznej;
  6. dochody z majątku własnego;
  7. składki członkowskie.

AB jest aeroklubem działającym w formie stowarzyszenia na podstawie ustawy o stowarzyszeniach posiadającego osobowość prawną, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Działalność gospodarcza AB prowadzona jest wyłącznie w celu pozyskania środków na jego działalność statutową, która opisana i realizowana jest w zakresie powołanego i zacytowanego powyżej paragrafu 5 Statutu, w szczególności par. 5 ust. 1 ppktów 1 - 3, 6, 9 - 12, 14 - 15.

Uchwały Zgromadzenia Delegatów AC:

 1. XIV Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Aeroklubu „C” w dniach xxxxxx postanowił m.in.:
  „W związku z przyznaniem w statucie Aeroklubu „C” osobowości prawnej aeroklubom regionalnym, zaleca się Zarządowi Aeroklubu dokonać w terminie do 30.06.1990 r. przekazania na rzecz tych aeroklubów odpowiednich składników i praw majątkowych”.
  W stosunku do AB nastąpiło protokolarne przekazanie zarówno składników majątku ruchomego, jak i nieruchomego, znajdujących się w posiadaniu AB (przekazanie nastąpiło w formie zwykłej pisemnej). Na mocy przedmiotowego protokołu (zwanego Protokołem), AC przekazało (na własność lub w użytkowanie wieczyste) AB wymienione w nim rzeczy ruchome oraz nieruchomość w postaci Lotniska.
 2. XXV Zjazd Aeroklubu „C” w dniach xxxxxx w przedmiocie zasad eksploatacji lotnisk aeroklubowych postanowił (m.in.):
  „Zobowiązać Zarząd Aeroklubu „C” do przekazania nieodpłatnie prawa własności / użytkowania wieczystego lotnisk, terenów o podobnym przeznaczeniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz innych nieruchomości będących w posiadaniu Aeroklubu Regionalnego, właściwym miejscowo Aeroklubom Regionalnym na wniosek tych Aeroklubów w terminie do dnia 31 marca 2010 r.”.
 3. XXVI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu „C” w dniu xxxxxx w sprawie nieruchomości Aeroklubu „C” używanych przez aerokluby regionalne, działając na podstawie § 15 i § 16 statutu Aeroklubu „C” uchwaliło (m.in.) co następuje:
  1. „Zobowiązuje się Zarząd Aeroklubu „C” do dokonania czynności prawnych prowadzących do ujawnienia - jako użytkowników wieczystych / właścicieli w Księgach Wieczystych nieruchomości, na których znajdują się lotniska - Aeroklubów Regionalnych, które je użytkują na podstawie protokołów przekazania sporządzonych na podstawie Uchwały Nr (…) Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Aeroklubu „C” obradującego w dniach xxxxxx, zgodnie z niniejszą uchwałą. WZD AC zobowiązuje Zarząd do niezwłocznego dokonania tej czynności.
  2. Zakres, formę i sposób dokonania czynności prawnych, o których mowa w ust. 1 wskazuje zainteresowany Aeroklub Regionalny w pisemnym wniosku do Zarządu AC”.

W posiadaniu AB znajduje się lotnisko - nieruchomość gruntowa zabudowana, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr P(…), założoną xxxx 1975 r. - działka, zabudowana jest stanowiącymi odrębną własność budynkami i urządzeniami (w szczególności hangar, wartownia, wiata, ustęp, zbiornik przeciwpożarowy, pas) oraz budynek portowy i lądowisko (zwane łącznie Lotniskiem). Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Użytkownikiem wieczystym gruntu jest, zgodnie z wpisem do księgi wieczystej, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności pod nazwą Aeroklub „C” (AC), któremu przysługuje również prawo własności do znajdujących się na gruncie budynków i urządzeń.

Lotnisko po przekazaniu go AB (przeniesieniu prawa użytkowania wieczystego do gruntu i własności budynków i urządzeń) wykorzystywane będzie bezpośrednio przez członków stowarzyszenia oraz osoby trzecie, a wszelkie przychody / pożytki uzyskiwane z wykorzystania infrastruktury Lotniska (np. opłaty za korzystanie z płyty lotniska, opłaty za korzystanie z hangaru przez statki powietrzne, czynsz za korzystanie z lokali użytkowych) będą wykorzystywane na utrzymanie / remont / rozwój infrastruktury Lotniska niezbędnego dla realizowania jego celów statutowych oraz realizację celów statutowych AB. Dochód uzyskiwany z Lotniska przeznaczany będzie w całości na działalność statutową AB wymienioną w § 5 ust. 1 ppktów 1 - 3, 6, 9 - 12, 14 - 15 Statutu.

AB jest zainteresowane ujawnieniem faktu przekazania mu prawa użytkowania wieczystego Lotniska przez AC:

 1. na podstawie złożonego przez AB wniosku podpisana może zostać pomiędzy stronami (AB i AC) w formie notarialnej w wykonaniu zobowiązania wynikającego z powołanych powyżej uchwał (ad. II) umowa rozporządzająca prawem użytkowania wieczystego Lotniska, na mocy której AC przeniesie na AB nieodpłatnie prawo użytkowania wieczystego Lotniska oraz własność budynków i urządzeń lub
 2. na podstawie złożonego przez AB wniosku złożone może zostać przez strony (AB i AC) w formie notarialnej w wykonaniu zobowiązania wynikającego z powołanych powyżej uchwał (ad. l i III) oświadczenie AC, w którym AC potwierdzi dokonane Protokołem przekazanie Lotniska i przeniesie na AB prawo użytkowania wieczystego Lotniska oraz własność budynków i urządzeń, na co AC wyrazi zgodę i jednocześnie AB zrzeknie się względem AB wszelkich ewentualnych roszczeń, jakie powstać mogą w związku z przedmiotowym przekazaniem, ewentualnie powołane zostaną wszystkie uchwały l - III.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W powyżej przedstawionym stanie faktycznym (a oraz / lub b) powstaje pytanie co do zasadności traktowania dochodu, jaki powstać może na skutek przekazania przez AC do AB Lotniska bez wynagrodzenia jako zwolnionego z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wobec tego, że dochód z tego tytułu (w postaci Lotniska oraz pożytków jakie Lotnisko przynosi) w całości przekazany zostanie na cele statutowe AB wymienione w § 5 ust. 1 Statutu (ppkty 1 - 3, 6, 9 - 12, 14 - 15) jako tożsame z wymienionymi art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie czynności prawnej, na skutek której w wykonaniu zobowiązań wynikających z uchwał (I - III) nastąpi przekazanie bez wynagrodzenia Lotniska przez AC do AB objęte jest zwolnieniem przedmiotowym, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i stąd po stronie AB nie powstanie z tytułu dokonania przedmiotowej czynności obowiązek podatkowy pod warunkiem, że dochód jaki przynieść może Lotnisko (wszelkie pożytki: opłaty, czynsze z tytułu korzystania z infrastruktury Lotniska) wykorzystywany będzie wyłącznie dla celów statutowych AB określonych w paragrafie 5 Statutu, które mieszczą się, w ocenie Wnioskodawcy, w całości w hipotezie art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

Zgodnie z art. 17 ww. ustawy:

1. Wolne od podatku są: (...)
4) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo - techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi, oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele. (...)
1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:
1) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i badawczo rozwojowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,
1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a - 17k,
2) dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.
1b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków nie stanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uzależnia możliwości skorzystania z tego zwolnienia od źródła pochodzenia przychodów.

Zwolnieniu podlegać więc będą wszelkie dochody, również te z tytułu tzw. przekazania Lotniska przez AC do AB (a więc polegające na możliwości korzystania z Lotniska oraz pobierania wszelkich pożytków (czynsze) lub opłat na utrzymanie infrastruktury Lotniska naruszonej przez osoby z niego korzystające). Warunkiem uzyskania tego zwolnienia jest wyłącznie przeznaczenie dochodów na cele statutowe tożsame z celami wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. W ocenie Wnioskodawcy, wszystkie cele wymienione w art. 5 Statutu mieszczą się w hipotezie celów wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. działalności oświatowej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje wymienionych powyżej pojęć. Stąd, uzasadnionym jest sięgnięcie do powszechnego znaczenia użytych sformułowań, orzecznictwa lub nawet do węższych od powszechnego rozumienia definicji ustawowych tych terminów stworzonych na potrzeby ustaw regulujących poszczególne rodzaje działalności.

Zgodnie z zasługującym na aprobatę stanowiskiem zaprezentowanym przez Izbę Skarbową w Warszawie w decyzji z dnia 8 września 2005 r. nr 1401/PD-4230Z-53/05/KO: „Przy ocenie czy celem statutowym Stowarzyszenia jest działalność oświatowa, należy korzystać również ze słownikowej definicji pojęcia oświata, bądź sięgać do przepisów, także innych niż podatkowe, w których to pojęcie występuje. Definicja słownikowa oświaty to: stan, proces upowszechniania wykształcenia i kultury w społeczeństwie. Należałoby to pojęcie rozszerzyć, uwzględniając cele określone w art. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425 ze zm.), których realizację ten system zapewnia. Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 maja 1998 r. sygn. akt III SA 586/97 (ONSA 1999/1 poz. 35), definiując cele oświatowe. Zgodnie z ww. artykułem, system oświaty zapewnia w szczególności:

 1. realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
 2. wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny,
 3. możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty,
 4. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwości korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
 5. możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
 6. opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych,
 7. opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie,
 8. upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych,
 9. możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych,
 10. zmniejszenie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między poszczególnymi regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi,
 11. utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach,
 12. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej,
 13. opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
 14. dostosowanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy,
 15. przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku w wyroku z dnia 5 lutego 1999 r. sygn. akt I SA/Gd 271/97, stwierdził zaś, że: „Działalnością oświatową jest ogół podejmowanych zadań dydaktyczno - wychowawczych służących rozwojowi wiedzy i postaw społecznych”.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, „Kultura fizyczna jest częścią kultury narodowej, chronionej przez prawo. Obywatele, bez względu na wiek, płeć, wyznanie, rasę oraz stopień i rodzaj niepełnosprawności korzystają z równego prawa do różnych form kultury fizycznej. Podstawowymi celami kultury fizycznej jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich obywateli. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez: 1) wychowanie fizyczne, 2) sport, 3) rekreację ruchową, 4) rehabilitację ruchową”, przy czym: „W rozumieniu niniejszej ustawy:

 1. kulturą fizyczną jest wiedza, wartości, zwyczaje, działania podejmowane dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej człowieka, a także dla zachowania oraz przywracania jego zdrowia,
 2. wychowanie fizyczne jest procesem kształtującym harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,
 3. sport jest formą aktywności człowieka, mającą na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych,
 1. zawodnikiem jest osoba uprawiająca określoną dyscyplinę sportu,
 2. współzawodnictwo sportowe jest indywidualną lub zbiorową rywalizacją osób zmierzających, zwłaszcza w trakcie zawodów sportowych, do pokonania czasu, przestrzeni, przeszkód lub przeciwnika,
 3. rekreacja ruchowa jest formą aktywności fizycznej, podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych”.

Do działalności w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej z całą pewnością zaliczyć można wszelkie formy aktywizacji osób niepełnosprawnych, zagrożonych bezrobociem lub bezrobotnych.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że cele statutowe AB określone w cytowanym powyżej we wniosku paragrafie 5 Statutu w całości mieszczą się w hipotezie normy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zwolnienie dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

W art. 17 ust. 1c ww. ustawy, ustawodawca wyłączył możliwość stosowania omawianego zwolnienia w stosunku do podatników, którzy działają w określonych w tym przepisie formach, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów.

Samo zaś zwolnienie ma charakter warunkowy, zależny od ich wydatkowania na cele statutowe przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ocenie Wnioskodawcy, wszystkie warunki zwolnienia spełnione są w przedstawionym hipotetycznym stanie faktycznym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stowarzyszenia funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Zatem stowarzyszenia, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo - techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Stosownie do art. 17 ust. 1a pkt 2 tejże ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

W myśl art. 17 ust. 1b ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zwolnieniem warunkowym. Do skorzystania z tego zwolnienia należy spełnić łącznie dwie przesłanki:

 • jego celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności,
 • uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej, a następnie wydatkowane na te cele.

Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu powinna charakteryzować tożsamość celu, na który podatnik najpierw dochód przeznaczył, a następnie wydatkował.

Należy wskazać, iż zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, czy z działalności gospodarczej.

Użycie przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy sformułowania „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów niż wymienione w tym przepisie - to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Zatem, warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest aby cele przewidziane w statucie Stowarzyszenia mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne, jasne i nie budzące wątpliwości, gdyż organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu.

Niezależnie od powyższego, podkreślenia wymaga fakt, iż przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), toteż muszą być stosowane w sposób ścisły i jakakolwiek wykładnia rozszerzająca w odniesieniu do przepisów dotyczących ww. preferencji podatkowych jest niedopuszczalna.

Z uwagi na powyższe, dla możliwości nabycia prawa do zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – uprawniające do niego cele muszą jasno wynikać ze statutu, gdyż aby stwierdzić czy został spełniony warunek wyłączenia dochodu z opodatkowania porównuje się treść celów statutowych oraz treść przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe. Organy podatkowe badają jedynie czy cele określone w statucie są tożsame z celami wymienionymi w treści przepisu regulującego zwolnienie podatkowe.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje takich pojęć jak: oświata, sport, kultura fizyczna, czy dobroczynność. Uzasadnione jest zatem, posługiwanie się w tym przypadku wykładnią gramatyczną. Powołując się na językowe znaczenie tych wyrazów (Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/), przez oświatę należy rozumieć proces upowszechniania wykształcenia i kultury, który ma na celu podnoszenie poziomu umysłowego i wiedzy społeczeństwa. Sport oznacza ćwiczenia i gry mające na celu rozwijanie sprawności fizycznej i dążenie we współzawodnictwie do uzyskania jak najlepszych wyników. Pojęcie kultury fizycznej obejmuje m.in. organizację czynnego wypoczynku. Z kolei dobroczynny to niosący pomoc potrzebującym.

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, iż przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 nie wyklucza prowadzenia w sposób pośredni działalności oświatowej, czy innej w nim wymienionej. Istotne jest jedynie to, aby doszło do rzeczywistego prowadzenia tego rodzaju działalności a nie to, aby działalność miała bezpośredni charakter.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, iż cele wykazane w § 5 ust. 1 Statutu ppkty 1 - 3, 6, 9 - 12, 14 - 15 można uznać za cele obejmujące działalności oświatową oraz w zakresie sportu i kultury fizycznej, dobroczynności, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów. Jeżeli zatem AB przeznaczy dochód związany z przekazaniem Mu Lotniska przez AC bez wynagrodzenia (w postaci samego Lotniska oraz pożytków, jakie Lotnisko przynosi) na wskazane cele, wówczas dochód ten wolny będzie od podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast, dochody uzyskane przez AB, w części przeznaczanej i wydatkowanej na cele inne niż wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: