Drukuj

możliwość zwolnienia z opodatkowania dofinansowania do instalacji kolektorów słonecznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2010r. (data wpływu do tut. Biura– 08 października 2010r.), uzupełnionym w dniu 20 i 30 grudnia 2010r. oraz 03 stycznia 2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dofinansowania do instalacji kolektorów słonecznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dofinansowania do instalacji kolektorów słonecznych. Z uwagi braki formalne wniosku, pismem z dnia 08 grudnia 2010r. Znak: IBPB II/1/415-838/10/AŻ wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 20 i 30 grudnia 2010r. oraz 03 stycznia 2011r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione m.in. następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Urząd Miasta jest w trakcie wdrażania "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji ..." - instalacja kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych. W związku ze wskazanym przedsięwzięciem Miasto zamierza ubiegać się o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która zasili budżet Miasta. Miasto z przyznanej pożyczki z WFOŚ i GW będzie dotować do 50% kosztów kwalifikowanych danego przedsięwzięcia (nie więcej niż 7500 zł). Pozostałe koszty będzie ponosił inwestor (osoba fizyczna).

W uzupełnieniu wniosku wnioskodawca wskazał, iż zostanie zawarta umowa między inwestorem (osobą fizyczną), operatorem (którego Miasto wyłoni w drodze przetargu) i wykonawcą. Po wykonaniu danego przedsięwzięcia i wystawieniu faktury przez wykonawcę na inwestora (osobę fizyczną), Miasto wypłaci należną kwotę (zgodnie z ww. umową) wykonawcy. Pozostałą część należnej kwoty, uiszcza inwestor (osoba fizyczna) bezpośrednio wykonawcy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Miasto będzie zobowiązane do wystawienia PIT-8C dla inwestora (osoby fizycznej), a tym samym czy inwestor (osoba fizyczna) zobowiązany będzie odprowadzić podatek dochodowy i w jakiej wysokości...

Zdaniem wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu zastosowanie znajdzie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2001r., Nr 51, poz. 307 ze zm.). Wnioskodawca wskazał, iż mimo, że środki finansowe będą pochodziły z udzielonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to jednak będą w budżecie Miasta. Wobec powyższego, w ocenie wnioskodawcy, nie ma podstaw do wystawiania przez Urząd Miasta, osobom fizycznym PIT-8C, a tym samym, osoby te nie będą zobowiązane do odprowadzania podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska wnioskodawcy w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dofinansowania do instalacji kolektorów słonecznych. W pozostałej części wydano odrębną interpretację.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Stosownie zaś do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia uzależnione jest od źródła finansowania wypłacanej dotacji (tj. źródła pochodzenia środków przeznaczonych na dotację) oraz od tego czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, iż wnioskodawca - Urząd Miasta jest w trakcie wdrażania "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji ..." - instalacja kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych. W związku ze wskazanym przedsięwzięciem Miasto zamierza ubiegać się o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która zasili budżet Miasta. Miasto z przyznanej pożyczki z WFOŚ i GW będzie dotować do 50% kosztów kwalifikowanych danego przedsięwzięcia (nie więcej niż 7500 zł). Pozostałe koszty będzie ponosił inwestor (osoba fizyczna).

W związku z powyższym, stwierdza się, że jeżeli forma udzielonego przez Miasto dofinansowania byłaby istotnie dotacją w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i istotnie będzie wypłacona z budżetu Miasta, jako jednostki samorządu terytorialnego, to dotacja otrzymana od wnioskodawcy mieścić się będzie w kategoriach dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji Miasto nie będzie zobowiązane do sporządzania informacji PIT- 8C dla osób, które otrzymały dofinansowanie (dotację) z budżetu Miasta w ramach realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji ..." - instalacja kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych.

Jednocześnie należy podkreślić, iż sytuacja, w której środki pieniężne składające się na udzielaną dotację pochodziłyby z pożyczki udzielonej Gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie ma wpływu na możliwość zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy. Istotne jest bowiem wyłącznie to, że udzielona przez Miasto dotacja musi pochodzić bezpośrednio z budżetu Miasta (w tym zasilanego zaciąganymi pożyczkami) i być dotacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Przy czym podkreślić należy, iż samo ustalenie, że udzielone dofinansowanie pochodzić będzie z budżetu miasta jest niewystarczające dla uzyskania przedmiotowego zwolnienia, niezbędnym jest również ustalenie, czy jest ono w istocie dotacją w rozumieniu przepisów powołanej ustawy o finansach publicznych.

Należy zaznaczyć, że z przepisu art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa wynika, że minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Stosownie do art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej przez przepisy prawa podatkowego rozumie się przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych. Zgodnie z art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej przez ustawy podatkowe rozumie się ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich. W związku z powyższym sprawa ustalenia czy środki przeznaczone na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta” mają formę dotacji nie jest uregulowana przepisami prawa podatkowego lecz przepisami ustawy o finansach publicznych.

Oznacza to zarazem, że działający w imieniu Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nie jest organem właściwym do oceny czy środki wypłacone z budżetu gminy są dotacją.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretacj w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: