Drukuj

Czy w przypadku wypłaty równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszklanego w tym samym roku podatkowym /2004/ tej samej osobie, tj. funkcjonariuszowi Policji, który następnie przeszedł na emeryturę, będą miały zastosowanie obydwa zwolnienia z opodatkowania zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 38 i pkt 77 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przedmiotowe świadczenie wypłacane emerytom należy zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy opodatkować 10%-wym podatkiem zryczałtowanym ?

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r., Nr 7, poz. 58 z poźn. zm.) policjantowi przysługuje równoważnik pieniężny, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.06.2002 r. (Dz. U.z 2002 r., Nr 100, poz. 918) określa wysokość i szczegółowe zasady przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. Jednocześnie § 8 powołanego rozporządzenia stanowi, iż przepisy rozporządzenia stosuje się do emeryta i rencisty policyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18.02.1994 r.o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (1994 r., Nr 53, poz. 214 z późn. zm.).

W stanie faktycznym będącym przedmiotem zapytania mamy do czynienia z wynikającym z wyżej powołanych przepisów świadczeniem, tj. równoważnikiem pieniężnym za brak lokalu mieszkalnego wypłacanym w tym samym roku podatkowym /2004/ tej samej osobie - funkcjonariuszowi Policji, który następnie przeszedł na emeryturę.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku, zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody,z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

I tak, art. 21 ust. 1 pkt 77 ustawy zawiera zwolnienie z opodatkowania świadczenia, o którym mowa w zapytaniu, tj. równoważnika pieniężnego za brak kwatery. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są równoważniki pieniężne za brak kwatery, wypłacone: funkcjonariuszom Policji i Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz strażakom Państwowej Straży Pożarnej – do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2.280 zł.

Z przepisów art. 25 i 28 cytowanej ustawy o Policji wynika, iż funkcjonariuszem Policji jest obywatel polski świadczący pracę na podstawie stosunku służbowego, zaś zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 18.02.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r., Nr 8, poz. 67 z póżn. zm.) emerytem policyjnym jest funkcjonariusz Policji zwolniony ze służby, który ma ustalone prawo do emerytury policyjnej.

Zauważyć zatem należy, iż wyżej wymieniony przepis art. 21 ust. 1 pkt 77 zwalnia z opodatkowania równoważniki pieniężne za brak kwatery wypłacone funkcjonariuszom Policji /we wskazanym wyżej rozumieniu/ co tym samym oznacza, że świadczenie to wypłacone osobom posiadającym status emeryta policyjnego nie będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania zawartegow tym przepisie.

Natomiast w świetle art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy wolne od podatku są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistóww związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Analizując treść wyżej powołanego przepisu zauważyć należy, iż dotyczy ono wyłącznie jednegoz dwóch rodzajów świadczeń, tj. świadczeń rzeczowych /czyli przychodów o charakterze rzeczowym uzyskiwanych w formie innej niż pieniądze i wartości pieniężne/ lub ekwiwalentów pieniężnych w zamian za te świadczenia. Zatem wszelkie inne świadczenia dla emerytówi rencistów, np. świadczenia o charakterze pieniężnym, tj. takie których przedmiotem jest pieniądz /świadczeniem pieniężnym jest również równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego/ nie będą mieścić się w dyspozycji tego przepisu i tym samym nie będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania zawartego w punkcie 38 art. 21 ust. 1.

Mając na uwadze analizę powołanych wyżej zwolnień z opodatkowania stwierdzić należy, iżw opisanym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie wyłącznie zwolnienie zawartew art. 21 ust. 1 pkt 77 ustawy, tj. równoważnik pieniężny wypłacony osobie będącej funkcjonariuszem Policji w czynnej służbie będzie objęty zwolnieniem z opodatkowania do wysokości 2.280 zł. Natomiast to samo świadczenie wypłacane tej samej osobie będącej już emerytem - nie mieszczące się w dyspozycji opisanych zwolnień z opodatkowania /ani w żadnych innych zawartych w art. 21 ust. 1/ – będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na niżej opisanych zasadach.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychód) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczy stosunkiem pracy,z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 zwalniającym z opodatkowania zapomogi otrzymanew przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł i punktu 38 tego artykułu powołanego w niniejszej interpretacji - w wysokości 10% należności.
Zryczałtowany podatek, o którym wyżej mowa, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania /ust. 3 art. 30/. Dochodów (przychodów), opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 /ust. 8 art. 30/.
Natomiast przepis art. 41 ust. 4 ustawy nakłada na płatników, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, obowiązek pobierania zryczałtowanego podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułu określonego m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 4 (...).
Z art. 42 ust. 1 ustawy wynika zaś, iż płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklarację PIT-8A.

Podobne interpretacje: